Vyhlasujeme výzvu na posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid - SlovakAid

Vyhlasujeme výzvu na posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid

SAMRS/2022/BK/1

Podpora budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Cieľom vyhlásenej výzvy je posilniť riadiace, koordinačné a implementačné kapacity aktérov SlovakAid, ako aj medzinárodnej konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce. Podporené aktivity by mali byť nacielené na zefektívnenie interakcie medzi organizáciami združenými v strešných organizáciách a ďalšími aktérmi rozvojovej spolupráce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov, vyčlenených na výzvu, je 50 000 eur.