Vyhlasujeme ďalších SEDEM VÝZIEV na rok 2022 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Vyhlasujeme ďalších SEDEM VÝZIEV na rok 2022

SAMRS/2022/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

Výzva na projekty rozvojovej spolupráce má za cieľ podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a potravinovej bezpečnosti.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 eur.

SAMRS/2022/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

Moldavsko je popri Keni a Gruzínsku jednou z troch programových krajín v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. Výzvou SR reaguje na aktuálne potreby krajiny, cieľom je podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy, tvorby trhového prostredia, inovácií a dobrej správy vecí verejných.

Celkový objem alokovaných financií na projekty rozvojovej spolupráce v Moldavsku je pre túto výzvu je 500 000 eur.

SAMRS/2022/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

Cieľom výzvy s alokáciou 500 000 eur je podpora demokratizačného a reformného procesu odovzdávaním transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach a zároveň podpora kvality života obyvateľov prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy a dobrej správy vecí verejných.

SAMRS/2022/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

Výzva na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Kosove*, Severnom Macedónsku a Srbsku s cieľom odovzdávania slovenských socio-ekonomických skúseností a podpory kvality života obyvateľov prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy a dobrej správy vecí verejných, s alokáciou 400 000 eur.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

SAMRS/2022/UA/1

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

Cieľom výzvy je podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja na Ukrajine  prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov.

Celkovo je na projekty vo výzve vyčlenených 400 000 eur.

SAMRS/2022/RV/1

Podpora rozvojového vzdelávania

Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky pod logom SlovakAid.

Na projekty je vo výzve vyčlenených 150 000 eur.

SAMRS/2022/PPP/1

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Výzva s alokáciou 500 000 eur si kladie za cieľ podporu začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov, malých a stredných podnikov a startupov, a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR; podporu synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách; vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov; mobilizáciu súkromných zdrojov, vrátane investícií do sociálneho dopadu na posilnenie slovenských rozvojových aktivít, na pomoc slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčenie miestnym podnikom v prístupe do globálnych hodnotových reťazcov.