Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2021 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2021

Materiál ZAMERANIE DVOJSTRANNEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR NA ROK 2021 definuje využitie finančných prostriedkov jednotlivých rezortov zapojených do rozvojovej spolupráce. Prostredníctvom tohto dôležitého zahraničnopolitického nástroja SR prispieva k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja (Agendy 2030) a aktívne sa zapája do riešenia globálnych výziev ako sú zmena klímy, migračná kríza či bezpečnosť. K týmto výzvam v roku 2020 pribudla aj pandémia COVID-19.

Rozpočet dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021 predstavuje 20,8 mil. eur, z toho v rozpočtovej kapitole MZVEZ SR je k dispozícii 8,9 mil. eur. Prostriedky rezortu zahraničných vecí sú realizované prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

K prioritným úlohám na rok 2021 patria realizácia rozvojovej spolupráce v prioritných krajinách, zefektívnenie systému humanitárnej pomoci, zvyšovanie verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce a aktivitách SlovakAid, ako aj realizácia prvého projektu delegovanej spolupráce EÚ agentúrou SAMRS.

Rozvojová spolupráca SR sa bude naďalej opierať o slovenské neziskové organizácie, ako hlavného realizátora projektov SlovakAid. Zároveň bude pokračovať snaha o výraznejšie zapájanie podnikateľského sektora s cieľom mobilizácie súkromných zdrojov pre rozvoj.

Do rozvojovej spolupráce sa stále intenzívnejšie zapájajú aj ďalšie rezorty.

MŽP SR má záujem pokračovať v budovaní kapacít partnerských štátov formou odovzdávania skúseností SR. Kľúčovým aktérom mechanizmu poskytovania materiálnej, záchranárskej, expertnej a kombinovanej humanitárnej pomoci SR do zahraničia, zodpovedným za realizáciu humanitárnej pomoci je MV SR. MPSVaR SR sa bude podieľať na dvojstrannej rozvojovej spolupráci SR poskytovaním odbornej a technickej podpory krajinám juhovýchodnej Európy a Strednej Ázie v oblasti potravinových databáz. 

MŠVVaŠ SR bude implementovať dvojstrannú rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií. Zároveň rezort školstva plánuje vznik expertnej medzirezortnej skupiny pre tvorbu novej stratégie globálneho vzdelávania.