Systém manažérstva kvality - SlovakAid

Systém manažérstva kvality

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu získala certifikát ISO 9001:2015 – Systém manažérstva kvality (SMK). Filozofiou vedenia SAMRS a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je systematicky zlepšovať chod agentúry, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a zjednodušovať podmienky pre projektových partnerov SlovakAid v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.   

Pre mnohé firmy je certifikát SMK dlhodobou súčasťou života spoločnosti. Správne nastavenie procesov zvyšuje ich kredibilitu a profesionalitu. Inými slovami povedané, je to určitá „nálepka kvality“. Napríklad pri štátnych zákazkách býva ISO certifikát jednou z podmienok kritérií. Zahraničné firmy tento certifikát požadujú automaticky, je to určitá záruka kvality a zodpovedného obchodného a podnikateľského prístupu.  

Politikou SAMRS je zlepšiť jej fungovanie, zefektívniť a zjednodušiť podmienky pre projektových partnerov SlovakAid a neustále agentúru profesionálne rozvíjať. Z toho dôvodu SAMRS v januári 2019 začala s analýzou vnútorných procesov, štruktúr, úrovní zodpovedností, jasných pracovných postupov a procesov vzhľadom aj na kľúčových partnerov a cieľových skupín rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Išlo o komplexný a časovo náročný proces, do ktorého boli zapojení všetci zamestnanci SAMRS. Systémy z pohľadu SMK boli nastavené v spolupráci s externým dodávateľom. Spoločne sme prešli všetky platné interné smernice a opatrenia, ktoré sme následne prepracovali a zefektívnili. Všetky procesy v agentúre sú vzájomne previazané a tvoria jednotný funkčný systém.   

Posledný májový týždeň prebiehal na SAMRS certifikačný audit, výsledkom ktorého bolo získanie certifikátu ISO 9001 – SMK. Cieľom bolo preveriť či máme definované a zrozumiteľné popísané procesy a postupy. Či sú opísané postupy aj zavedené a či sa riadne dodržiavajú. Či používame jednotné formuláre. Ďalšou oblasťou auditu bolo strategické nastavenie a riadenie agentúry, politika kvality a ciele kvality na tento rok. Preverovaná bola aj oblasť ľudských zdrojov. Ako budujeme interné kapacity ako vzdelávame zamestnancov SAMRS. Agentúra má nastavený systém manažérstva kvality a získanie certifikátu je iba začiatok. „Našou dlhodobou úlohou je tento systém si osvojiť, udržať, a systematicky zlepšovať výkon a rozvoj agentúry. Chápeme, že aj naša agentúra je dynamická, musí reflektovať na dopyt a potreby spoločnosti a preto je potrebný neustály vývoj a trvalé zlepšovanie jej činností. Toto je podstatou zavedenia SMK “, vysvetľuje riaditeľka SAMRS Lucia Kišš. Z toho dôvodu nás v rámci zavedenia SMK čaká pravidelné preverovanie nastavených procesov, pravidelné meranie a analýza postupov a hodnotenie dodávateľov. SMK vytvára podmienky a priestor pre trvalé zlepšovanie procesov agentúry, minimalizovanie rizík, zabezpečenie kvality, výkonnosti  a profesionality.     

ISO 9001 je označenie štandardu pre systém manažérstva kvality vydaný Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu. Platí 3 roky a podlieha pravidelnému ročnému povinnému auditu. ISO certifikát je medzinárodne nastavená kvalitatívna latka. Získanie tohto certifikátu pre SAMRS znamená pozitívne zviditeľnenie sa a zvýšenie prestíže a kredibility agentúry pri zapájaní sa do spoločnej medzinárodnej implementácie rozvojových projektov.