Stanovisko SAMRS k relácii Cez čiaru - SlovakAid

Stanovisko SAMRS k relácii Cez čiaru

AKTUALIZOVANÉ 24/8/2021:
- doplnené stanovisko SAMRS je k dispozícii TU
- prepis reportáže s podrobným vyjadrením k informáciám, zverejneným v reportáži je k dispozícii TU

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) oceňuje záujem o rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, ktorú poskytuje Slovenská republika pod značkou SlovakAid.

Od roku 2018 zlepšujeme proces implementácie projektov aj transparentnosť výberového procesu. Znižujeme byrokratickú záťaž a posilňujeme komunikáciu s mimovládnym, akademickým a podnikateľským sektorom.

Vo všeobecnosti sa SAMRS nevyhýba konštruktívnej kritike a oceňuje odbornú diskusiu k tejto téme. Ceníme si podnety na ďalšie zlepšovanie systému poskytovania dotácií. Je aj v záujme SAMRS, aby sa informovanosť verejnosti o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci na Slovensku zvyšovala.

Žiaľ, musíme sa dôrazne ohradiť proti nepravdivým, skresleným a tendenčným tvrdeniam, ktoré odzneli v relácii Cez Čiaru.

Systém prideľovania dotácií sme pánovi Kapitánovi vysvetľovali vo viacerých písomných odpovediach na jeho podrobné otázky. Osobné stretnutie bez kamery odmietol. V teréne na reálne výsledky projektov SlovakAid sa nikdy nebol pozrieť. Žiaľ, vo svojom príspevku spája informácie a tvrdenia, ktoré spolu nesúvisia.

AKČNÝ PLÁN BOJA PROTI KORUPCII

SAMRS ho priebežne zverejňuje od roku 2013 a pravidelne ho aktualizuje, na webe SAMRS je zverejnený (v časti „O nás", v priečinku „Dokumenty":

V prípade záujmu, akčné plány z predchádzajúcich rokov SAMRS obratom poskytne.

JASNÝ A OBJEKTÍVNY HODNOTIACI PROCES DOTÁCIÍ

Dotácie prideľuje MZVEZ SR na základe Štatútu, ktorý sa v posledných rokoch menil a upravoval tak, aby zvyšoval kvalitu hodnotiaceho procesu. Zaviedli sa napríklad bodové hodnotiace kritériá podľa OECD/DAC, ktoré sú zverejnené ako súčasť výziev.

Vedúci zastupiteľského úradu v daných krajinách sú členmi hodnotiacej Komisie MZVEZ SR iba od roku 2019 (predtým nemali hlasovacie právo a na ich stanovisko mohla Komisia MZVEZ SR iba prihliadať). Tak isto to bolo aj so zavedením externých odborných hodnotiteľov; ich stanoviská slúžia ako podklad pre hodnotenie členov Komisie MZVEZ SR. Opis celého procesu sme vysvetlili a zverejnili tu.

V roku 2021 Komisia MZVEZ SR odporučila na schválenie ministrovi ZVEZ SR 27 veľkých projektov a všetky mali podporu ZÚ. Údaje za posledné tri roky sme v tabuľke poslali pánovi Kapitánovi a sú dostupné tu.

NEUSTÁLE ZVYŠOVANIE KVALITY

SAMRS dlhodobo prijíma opatrenia na zvyšovanie kvality rozvojovej spolupráce s cieľom hospodárne, efektívne a účinne nakladať s verejnými prostriedkami.

V ostatných rokoch agentúra efektívne čerpá rozpočet (ponuka kvalitných projektových žiadostí prevyšuje disponibilný rozpočet), zlepšuje vnútorné fungovanie a  štandardizuje procesy (certifikát manažmentu kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001) a úspešne absolvovala tzv. Pillar Assessment (audit EÚ), ktorý jej umožnil získať delegovanú právomoc a spravovať finančné prostriedky EÚ. 

SR sa vstupom do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) v roku 2013 zaviazala k dodržiavaniu Parížskej deklarácie o efektívnosti rozvojovej pomoci. Definuje jasné a prísne kritériá, čo sa považuje za dobrú, efektívnu a udržateľnú rozvojovú spoluprácu, prispievajúcu k udržateľnému rozvoju partnerských krajín. Zároveň z členstva v OECD/DAC vyplýva pre SR povinnosť pravidelného hodnotenia systému rozvojovej spolupráce, tzv. Peer Review. SR bola predmetom hodnotenia po prvýkrát v roku 2018 a výbor OECD/DAC konštatoval, že značka SlovakAid má napriek obmedzeným administratívnym a rozpočtovým možnostiam potrebnú vizibilitu, dobrú reputáciu a vysoký stupeň profesionality. Odporúčania OECD/DAC predstavujú dôležitý rámec pre ďalšie zlepšovanie systému rozvojovej spolupráce.

TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

Od roku 2018 SAMRS organizuje informačné dni pre žiadateľov a následne pre prijímateľov dotácií. Zverejňuje často kladené otázky a zbiera spätnú väzbu od partnerov v SR a v teréne. Každý rok následne aktualizuje všetky príručky a manuály na poskytovanie dotácií a jasne a jednotne ich komunikuje partnerom.

Od roku 2021 má SAMRS novú prehľadnú webstránku a zverejňuje viac informácií na svojom webovom sídle vrátane bodového hodnotenia a popisu schválených a neschválených žiadostí o dotáciu.

DÔSLEDNÁ KONTROLA REALIZÁCIE PROJEKTOV

Od roku 2019 MZVEZ zvýšilo počet rozvojových diplomatov z dvoch na troch a posilnilo monitoring projektov priamo v teréne, v troch programových krajinách (Keňa, Moldavsko a Gruzínsko). Od roku 2018 SAMRS zvýšila rozpočtové zdroje na monitoring projektov a pravidelne absolvuje pracovné cesty aj za politickej či mediálnej účasti.

Zároveň od roku 2018 SAMRS zazmluvnila nezávislú audítorskú firmu, ktorá pomáha s kontrolou všetkých účtovných dokladov projektov (zabezpečil sa tým jednotný prístup a kontrola pred zaslaním splátok projektu).

Od roku 2018 SAMRS výrazne upravila a štandardizovala Finančnú príručku, ktorá určuje pravidlá a postupy pri použití dotácií, v súlade s medzinárodnými štandardami a „best practices“ zo zahraničia. Finančnú príručku na základe odbornej diskusie a spätnej väzby Platformy rozvojových organizácií Ambrela a z terénu, každý rok SAMRS aktualizuje.

ÚLOHA PARTNERSTVA V KRAJINE REALIZÁCIE

V každej výzve SAMRS sú definované aj podmienky poskytnutia dotácie. Jednou takouto podmienkou je aj existencia partnerstva v krajine realizácie projektu (medzinárodný štandard). Je žiaduce, ak „časť“ projektu realizuje partner prijímateľa, napríklad ak prijímateľom je ADRA Slovensko a ich partnerom je ADRA Libanon a/alebo miesta mimovládna organizácia či podnikateľský subjekt. Hlavným dôvodom je budovanie kapacít a zabezpečenie vlastníctva a udržateľnosti výsledkov projektu miestnou komunitou.

Všetky použité finančné prostriedky sú poskytované a čerpané prijímateľmi v súlade s pravidlami vo Finančnej príručke. Dôležité je, že projekty, aj napriek mnohokrát veľmi náročným podmienkam (napr. v konfliktných zónach) sa úspešne dokončia a výsledky dokážu zvýšiť kvalitu života ľudí v krajinách realizácie projektu.

STRATÉGIA A ZAMERANIE

Teritoriálne a sektorové priority sú definované vo vládou schválenej Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-23 a sú bližšie špecifikované v Zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na daný rok.

MZVEZ SR tento rok pripravuje externú evaluáciu Stratégie, ktorá sa bude zameriavať aj na zhodnotenie teritoriálneho a sektorového rozsahu s ohľadom na disponibilné zdroje. Snažíme sa cielenejšie definovať priority v jednotlivých výzvach.

V zmysle transparentnosti poskytujeme plné znenie odpovedí SAMRS na hlavné bloky otázok, ktoré sme poskytli pánovi Kapitánovi tu: