Slovak Challenge Fund – podpora inovatívnych riešení pre podnikateľov! - SlovakAid

Slovak Challenge Fund – podpora inovatívnych riešení pre podnikateľov!

Zapojte sa do novovytvoreného fondu Slovak Challenge Fund

Jeho cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce.

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV je otvorená do 14. apríla 2020. Fond podporí inovatívne riešenia v danom kontexte, ktoré prispejú k rozvoju efektívnej verejnej správy a hospodárstva v Moldavsku a Severnom Macedónsku.

„Dlhodobá spolupráca medzi UNDP a Slovenskou republikou už priniesla dobré výsledky a významný dosah v krajinách, kde sme realizovali rôzne aktivity. Chceme ďalej stavať na týchto základoch a zároveň sa zamerať na najnovšie trendy v rozvojovej spolupráci, a to podporu zavádzania inovácií a výraznejšieho zapojenia súkromného sektora. Súčasný trend v rozvojovej spolupráci sa sústreďuje práve na zapojenie súkromného sektora a mobilizáciu zdrojov mimo verejných financií. Pôsobenie súkromného sektora zvyšuje počet možných riešení rozvojových problémov a posilňuje ich dopad“, uviedla generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR Karla Wursterová.

Slovak Challenge Fund hľadá inovatívne riešenia, ktoré podporia rozvoj a hospodárstvo v Moldavsku a Severnom Macedónsku. Napriek výraznému pokroku tieto krajiny stále čelia značnej chudobe, ekonomickej a sociálnej nerovnosti, rodovej diskriminácii, nerovnému prístupu k verejným službám a pomalému napredovaniu reforiem demokratického riadenia. Po roku 2000 sa partnerstvo UNDP a Slovenskej republiky zameriavalo na poradenstvo programovým krajinám v oblasti rozvojových politík, riadenia a hodnotenia projektov, predovšetkým prostredníctvom malých grantov a výmenných programov pre odborníkov. Sú to len niektoré zo spôsobov, ktorými podporujeme zásadné reformné zmeny, inovácie a zdieľanie poznatkov s cieľom pomôcť týmto krajinám a dosiahnuť dopad reforiem aj na ich občanov.

Inovačné riešenia v rozvojovej spolupráci

„Tento nástroj bol prvýkrát použitý v Malawi. Neskôr Česi preukázali jeho efektívnosť, doteraz vyhlásili už tri výzvy na predkladanie projektov. Unikátnosť Fondu spočíva v tom, že práve inovácie a nové riešenia problémov sú stredobodom riešenia rozvojových výziev“, povedala Marcela Hanusová, riaditeľka odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci MZVEZ SR o platforme Challenge Fund, ktorá predstavuje základ novozriadeného fondu. "Rozvojová spolupráca prostredníctvom Challenge Fondu je realizovaná tak, že sa najprv detailne stanovia ciele, resp. výzvy, ktorým čelí daná krajina a následne sa hľadá vhodný realizátor, resp. riešenie. Návrhy projektov posudzuje komisia podľa kvality, stupňa inovácie a potenciálu ďalšej expanzie“, priblížila detaily tohto jedinečného prístupu Marcela Hanusová.

Slovak Challenge Fund sa zameriava na Moldavsko a Severné Macedónsko. Tieto krajiny boli identifikované v spolupráci slovenského donora (Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu) a UNDP. V týchto krajinách sa bude zdieľaním slovenského know-how a inovácií prispievať k budovaniu miestnych kapacít, ktoré sa zaoberajú riešením rozvojových problémov v troch kľúčových oblastiach - udržateľné využívanie prírodných zdrojov, inovácie v poľnohospodárstve a elektronická správa vecí verejných (e-governance). „Fond stavia na úspešných projektoch Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a jej prácu povznesie na novú úroveň. Vítame túto aktivitu a tešíme sa na nové komerčne udržateľné modely, ktoré zvýšia dopad rozvojovej spolupráce, zmobilizujú zdroje a súčasne posilnia hlavné podnikateľské aktivity samotných spoločností," Lucia Kiss, riaditeľka SAMRS.

Slovenská inšpirácia pre rozvojovú spoluprácu

„Nejde iba o zdieľanie skúseností v Moldavsku a Severnom Macedónsku a o podporu dobrého mena Slovenskej republiky. Nevnímame to ako jednosmernú pomoc. Je to vzájomná spolupráca v prospech oboch strán. Skúsenosti ukazujú, že spoločnosti získajú nové poznatky a kontakty, a navyše, majú úžitok z toho, že sa stávajú súčasťou snáh OSN pri hľadaní inovatívnych riešení a budúcich príležitostí. Napríklad získajú referencie pre ďalšie tendre, nehovoriac o znížení úrovne rizika a strát pri vstupe na nové trhy,“ uviedla Viktoria Mlynárčiková, programová manažérka UNDP.

Viac informácií o novom programe „Partnerstvo UNDP - Slovensko: Efektívne riešenia rozvojovej spolupráce” nájdete na tejto webovej stránke