SAMRS/2023/ST/MD/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/ST/MD/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/ST/MD/1 - Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Moldavskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2. júna 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 9. mája 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/ST/MD/1/2Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektorMoldavsko83,60/1001 000 000 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je podporiť environmentálne udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín v Moldavsku, ktoré vytvárajú pracovné miesta, zvyšujú energetickú a potravinovú sebestačnosť. Tento cieľ bude dosiahnutý vytvorením celkovo 6 modelov v rôznych regiónoch Moldavska ako centier rozvoja, ktoré podporujú environmentálnu udržateľnosť a vytvárajú pridanú hodnotu v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. V týchto centrách sa podporou ich rozvoja budú vytvárať nové pracovné miesta, min. 36, z toho 80% ženy, 30% mladí ľudia do 29 rokov, 5% osoby so špeciálnymi zdravotnými potrebami. Tvorba modelov bude podporená zvyšovaním povedomia prostredníctvom kampaní s dosahom na 100 000 osôb so zvýšeným environmentálnym povedomím o zodpovednej spotrebe a výrobe v oblasti agro-potravinárstva. Základom každého modelu, tzv. hubu, budú partnerské organizácie, ktorých ekonomický rast bude podporený investíciami do technológií a zariadení, ktoré demonštrujú environmentálne a klimaticky odolné riešenia pre poľnohospodárske a agropotravinárske podniky, ako aj investície do zdieľanej infraštruktúry a technológií. Okolo týchto jadier bude podporená tvorba výrobno-distribučných sietí združujúcich farmárov a agropotravinárov, zameraná najmä na podporu predaja poľnohospodárskych plodín a produktov, ale aj na podporu nákupu/predaja surovín alebo výmenu skúseností a spoluprácu. Súčasťou podpory bude aj zvyšovanie kapacít poľnohospodárov a agropotravinárskych podnikov formou tréningov a workshopov (spolu 50), poskytnutím priebežného kaučingu a tvorbou online vzdelávacích materiálov pre ďalšiu disemináciu. Šírenie výsledkov a posilnenie udržateľnosti, ako aj budovanie povedomia o zodpovednej spotrebe a výrobe v oblasti agro-potravinárstva bude zabezpečené realizáciou 5 kampaní zameraných na rôzne úrovne a cieľové skupiny.
Projekt reflektuje na špecifické potreby žien v agropotravinárskom sektore Moldavska a prispieva k odstraňovaniu nerovností v ich postavení.
Celkom:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSPOLU1 000 000 €

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/ST/MD/1/1EMA – Development and Mobility Agency, o.z.Podpora trhového prostredia v Moldavsku: Digitálne inovácie, trh práce a investícieMoldavsko81,80/100N/A
POPIS PROJEKTU: Moldavský IKT sektor, s vysokým podielom na HDP krajiny - 10 % v 2021, bol vládou vyhlásený za prioritnú oblasť pre ekonomický rozvoj krajiny. Hlavnou výzvou, ktorej tento sektor čelí, je nedostatok miestnej kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu. V tejto situácii je dôležité prijímať komplexné opatrenia na podporu vzdelávania obyvateľstva – žien, ale aj mužov v oblasti IT, prostredníctvom inovácií a rozvoja malých a stredných podnikov, prepájania zúčastnených aktérov a vytvárania politík, ktoré zabezpečia hospodársky rast a rozvoj ekonomiky. Projekt plánoval prispieť k dlhodobému zlepšeniu trhového prostredia, posilniť verejno-súkromné vzťahy prostredníctvom pracovných veľtrhov a odovzdať slovenské skúsenosti v celkovo 4 regiónoch - Kišiňov, Gagauzsko, Balti a Cahul s cieľom systematicky zlepšiť socio-ekonomické postavenie mladých ľudí, žien a širšej verejnosti. Prostredníctvom programu „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ a medzinárodných stáží v spoločnosti ESET, projekt plánoval podporiť 60 študentov (m/ž) Technickej univerzity v Moldavskej republik, 360 ľudí (m/ž) v Kišiňove a v rurálnych oblastiach mali profitovať z programov „TECH Inkubátor a TECH WOMEN Inkubátor“ a kariérneho mentoringu. 90 malých a stredných podnikov z regiónov malo byť vyškolených v oblasti digitalizácie/smart riešení a vybrané podniky mali byť podporené prostredníctvom mini-grantov a individuálneho mentoringu, ktoré mali poskynúť slovenskí experti.
Z advokačnej a vzdelávacej činnosti WATCHDOG malo profitovať 94 podnikov – členov Asociácie IKT.Téma rodovej rovnosti mala byť pokrytá aj prostredníctvom networkingových workshopov a medzinárodnej konferencie „Women in TECH“ s predpokladanou účasťou 2900 ľudí. Projekt plánoval komplexne riešiť rozvoj kapacít v Moldavskej republike, rodovú rovnosť, plánoval prepájať hlavné mesto s menej rozvinutými oblasťami a prispievať k tvorbe kvalitných pracovných miest pre ženy v rurálnych oblastiach.
Celkom:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽ