SAMRS/2023/RV/1 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SAMRS/2023/RV/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/RV/1  - podpora rozvojového vzdelávania, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené alebo neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dňa 26.05.2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 26.04.2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/RV/1/5Človek v ohrození, n.o.Rozvojové vzdelávanie pre žurnalistov a verejnosťSlovensko9050 000 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je rozšírenie povedomia verejnosti o témach rozvojového vzdelávania (RV) prostredníctvom zlepšenia kvality a kvantity RV (budúcich) novinárov/novinárok a sprievodných aktivít informálneho vzdelávania. Špecifickým cieľom je rozvíjať RV témy vo vzdelávaní novinárov na troch vysokých školách a v dvoch akademických online kurzoch, v neformálnom vzdelávaní novinárov v dvoch inštitúciách celoživotného vzdelávania, vzdelávaním regio-novinárov, sériou webinárov a žurnalistickým festivalom a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o témach RV prostredníctvom videí, článkov, podcastov, diskusií a online kurzov. Cieľovými skupinami sú študenti žurnalistiky na VŠ, novinári z praxe a širšia verejnosť. Partnermi projektu sú katedry žurnalistiky na UK BA a UKF v NR, katedra masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Hospodárske noviny, denník SME, Digital Media Campus a Novinárska cena (Nadácia otvorenej spoločnosti).
2.SAMRS/2023/RV/1/4Slovenská nadácia pre UNICEFMladí FAKTY-vistiSlovensko82.549 690 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci prostredníctvom faktov v téme klimatických zmien. V rámci programu Škola priateľská k deťom si 5-tisíc mladých ľudí pomocou faktov zvýši povedomie o týchto témach, vrátane 20 mladých ľudí cez mentoringový program Mladí FAKTY-visti. Pre obe skupiny vznikne digitálny Návod pre mladých FAKTY-vistov. Ďalšou aktivitou je podpora inovatívnych spôsobov sprostredkovania tém pomoci širokej verejnosti, v rámci ktorej vznikne instagramový profil s faktami o týchto témach, založí sa tematicky podobný blog s 20 príspevkami z dielne Mladých FAKTY-vistov a zorganizované bude aj expertné podujatie. V spolupráci so ZMUDRI.sk vznikne vzdelávacie video a mladí FAKTY-visti zozbierajú taktiež vlastné dáta pomocou neuromarketingového testu a meraní kvality ovzdušia v spolupráci s partnerom SAMO Europe.
3.SAMRS/2023/RV/1/3CEEV Živica, o.z.Rozvojové vzdelávanie v súvislostiachSlovensko80.7549 000 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na začleňovanie princípov a tém RV do vzdelávania dospelých a zvyšovanie povedomia a informovanosti o témach a princípoch RV a rozvojovej spolupráci SR. Pre verejnosť pripraví žiadateľ v rámci projektu tlačené aj on-line vydanie publikácie Hospicing modernity, zorganizuje diskusiu, na portáli Čierna labuť pripraví 5 článkov a podcast. Spolu s partnerom projektu - platformou rozvojových organizácií - Ambrela, pripraví tri streamované diskusie o rozvojovej spolupráci SR. Zároveň posilní výučbu tém RV na Sokratovom inštitúte zaradením troch workshopov s touto tematikou do výučby a zorganizuje pravidelné kolokvium a diskusiu pre absolventov reflektujúce témy RV. Cieľovými skupinami sú širšia verejnosť a študenti a absolventi Sokratovho inštitútu.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu:148 690 €

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/RV/1/6Platforma rozvojových organizácií – Ambrela, záujmové združenie právnických osôbAkcelerácia globálneho vzdelávania na SlovenskuSlovensko75N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je akcelerácia spolupráce zainteresovaných aktérov v oblasti globálneho vzdelávania (GV) naprieč sektormi, zvýšená informovanosť verejnosti o témach rozvojového vzdelávania (RV) s dôrazom na klimatické témy, facilitácia crossektorových prienikov v oblasti RV a zlepšenie systému GV, vrátane dialógu aktérov, strategických dokumentov, procesov, a navýšenie finančných zdrojov pre programy GV. Aktivitami projekty sú Týždeň GV na Slovensku, revitalizácia webstránky globalnevzdelavanie.sk, prieskum verejnej mienky či advokačné a networkingové aktivity s cieľom posilniť medzi-sektorovú spoluprácu.
2.SAMRS/2023/RV/1/2Edulienka, o. z.Slabikár – Inovatívna didaktická pomôcka na výučbu veľkých tém pre malých školákovSlovensko55N/A
POPIS PROJEKTU: Projektový cieľom je podporiť ďalšiu fázu tvorby komplexného medziodborového diela „Slabikár“, pričom by sa mal dokončiť obsah diela a dopracovať metodika pre učiteľov so zameraním na vysvetlenie globálnych tém a prepojenia na kompetencie a hodnoty. Výsledná učebnica bude vhodná na používanie po zavedení reformy vzdelávacieho obsahu v rámci prvého cyklu vzdelávania na ZŠ vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Cieľovou skupinou sú deti v mladom školskom veku.
3.SAMRS/2023/RV/1/1Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.EDUSOC - vzdelávanie expertov v sociálnej oblastiSlovensko37.5N/A
POPIS PROJEKTU: Zámerom projektu je podporiť zvýšenie odborných kompetencií a zručností prostredníctvom kvalitného vzdelávania, rozvoj profesionálnych spôsobilostí pomáhajúceho odborníka za pomoci kvalifikovaného akreditovaného supervízora a vytvorenie podpornej siete za účelom sieťovania odborníkov v inštitúciách. Zvýšenie odborných kompetencií bude prebiehať prostredníctvom novo-vytvoreného vzdelávacieho programu s názvom Príprava sociálneho poradcu v sociálnej oblasti. Súčasťou aktivít bude aj sieťovanie organizácií či záverečná konferencia. Cieľovými skupinami sú absolventi/odborníci z pomáhajúcich profesií v rámci celého Slovenska a odborníci z Ukrajiny, ktorí na Slovensku pôsobia v neziskovom sektore v pomáhajúcich profesiách.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIA