SAMRS/2023/PPP/UA/2 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SAMRS/2023/PPP/UA/2

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/PPP/UA/2 - na projekty rozvojovej spolupráce SR na rok 2023, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev: Podpora nových podnikateľských partnerstiev so zameraním na obnovu a rozvoj Ukrajiny spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené/zaradené na rezervný zoznam ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18. augusta 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 30. júna 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/PPP/UA/2/4SEAK, s.r.o.Štúdia obnovy infraštruktúry verejného osvetlenia s dôrazom na jej energetickú efektívnosť spojenú s integráciou nabíjacích staníc v rámci energetického systému vo vybraných mestách na UkrajineUkrajina88/10055 870 €
POPIS PROJEKTU: Projekt zahŕňa vypracovanie odbornej štúdie, ktorá zhodnotí existujúci stav verejného osvetlenia ako súčasť kritickej energetickej infraštruktúry. S prihliadnutím na zistené dáta a informácie štúdia v rámci projektu navrhne súbor opatrení na efektívny systém riadenia osvetlenia a jeho prevádzku, ktorý bude v súlade s prierezovou témou SDG13. Pokiaľ to situácia umožní, súčasťou projektu bude aj overenie smart lighting infraštruktúry na vybranej ulici v danom meste.
Táto štúdia môže byť následne použitá ako podklad pre vypracovanie projektov na obnovu osvetlenia v ďalších mestách.
Dodanie inovatívnych služieb prevádzkovateľom verejného osvetlenia, vrátane inštalácie nabíjacích staníc do systému verejného osvetlenia prinesie zvýšenú energetickú efektívnosť, znižovanie emisií a podporu udržateľného rozvoja.
2.SAMRS/2023/PPP/UA/2/2ESOL, s.r.o.Moderná obnova technológie kanalizačných čerpacích staníc v meste UmaňUkrajina87,83/10095 665 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je formou modernizácie a obnovy verejne prospešnej vodohospodárskej infraštruktúry podporiť jednak kvalitu života a zdravia obyvateľov meste Umaň, ako aj dosiahnuť významnú úsporu na nákladoch na prevádzkovanie tejto infraštruktúry. Projekt sa preto zameria na dosiahnutie nasledovných výsledkov:
1. v spolupráci so zástupcami Partnera 1 a Partnera 2 vypracovať návrh konkrétneho technického a technologického riešenia - návrh energeticky efektívnej technológie kanalizačných čerpacích staníc
2. inštalácia a sprevádzkovanie technologických zariadení na 4 kanalizačných čerpacích staniciach vrátane preškolenia odborného personálu vodárenskej spoločnosti mesta Umaň.
3.SAMRS/2023/PPP/UA/2/5MPS - System, spol. s r.o.Podpora obnovy a budovania novej infraštruktúry a kapacít na poskytovanie služieb prostredníctvom monitoringu a predpovede meteorologických parametrovUkrajina87,17/100177 780,48 €
POPIS PROJEKTU: Predkladaný projekt je zameraný na obnovu a budovanie novej infraštruktúry a miestnych kapacít na poskytovanie služieb, na podporu sociálno-ekonomického rozvoja a posilnenie potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva regiónov Ukrajiny vo Vinnyckom regióne prostredníctvom zlepšenia monitoringu, kvality a predpovede meteorologických parametrov, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a odolnosti komunít voči náhlym zmenám a dopadom počasia a posilňovaniu schopnosti ich adaptácie na zmenu klímy.
Inštalácia meteorologických staníc a radaru v spojení so zaškolením odborných pracovníkov prispejú k lepšiemu monitoringu stavu atmosféry, umožnia analyzovať aktuálne počasie a skvalitniť vytváranie krátkodobých predpovedí, čo je cieľom aj prierezovej témy Životné prostredie a zmena klímy (SDG13). Detailná znalosť plošného rozloženia zrážok, ktorá sa dá získať z radarových meraní, doplnená dátami z rozmiestnených zrážkomerných staníc, umožní lepšie a efektívnejšie plánovanie v poľnohospodárstve. Zavedením krátkodobých predpovedí a z nich plynúcich výstrah projekt zároveň prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov.
4.SAMRS/2023/PPP/UA/2/9Intech Slovakia, s.r.o.Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre postupnú modernizáciu systému CZT v meste UmaňUkrajina86,17/10034 790 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom tohto projektu je spracovať štúdiu uskutočniteľnosti, a vytvoriť tak koncepciu postupných krokov pre modernizáciu a rozvoj systému centrálneho zásobovania teplom a teplej vody v meste Umaň na Ukrajine tak, aby celý systém dosiahol úrovne „účinného systému“ s ohľadom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v zmysle európskych štandardov. Vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti vznikne Road Map rozvoja systému CZT v meste Umaň, ktorí podrobne zmapuje daný región a kompetentným zástupcom mesta zodpovie kľúčové otázky pre ďalšie nasmerovanie systému smerom k zvýšeniu efektívnosti a ekologickej stability. Projekt so svojimi výstupmi má pozitívny vplyv na životné prostredie, ochranu pred zmenou klímy, najmä možným znížením emisií znečisťujúcich látok CO2.
5.SAMRS/2023/PPP/UA/2/7Blue Green Tech s.r.o.Podpora zelenej vodíkovej infraštruktúry v Zakarpatskej oblasti UkrajinyUkrajina82,50/10092 240 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je podpora vodíkovej infraštruktúry v regióne Zakarpatsko a taktiež v oblasti obnoviteľných zdrojov a výroby vodíka. Napomôžu tomu zrealizované uskutočnené analýzy a získané posudky, pri ktorých bude žiadateľovi pomáhať lokálny partner. Prostredníctvom výstupov projektu bude pripravený priestor pre samotné investície v oblasti výroby vodíka a tiež budú zhromaždené a pripravené potrebné posudky pre realizáciu novej výrobnej prevádzky v regióne Zakarpatsko. Komunikáciou projektu sa zabezpečí informovanosť lokálnych podnikateľov a možných investorov o aktuálnych možnostiach vo výrobe vodíka v krajine. Žiadateľ bude poskytovať aktívnu podporu a poradenstvo lokálnym tretím osobám a potenciálnym investorom v oblasti realizácie a optimalizácie výroby vodíka.
Spolupráca žiadateľa s lokálnymi firmami pomôže aj v oblasti implementácie a prispôsobenia sa energetickej stratégii EÚ. Slovenský žiadateľ môže priblížiť jednotlivé regulačné opatrenia a legislatívne ohraničenie týkajúce sa tejto oblasti lokálnemu partnerovi, čím sa zabezpečí prenos best practice.
PROJEKTY: 5SUBJEKTY: 5SPOLU:456 345,48 €

REZERVNÝ ZOZNAM ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/PPP/UA/2/1GROW.fairly, s.r.o.Rozvoj pestovania lieskových orechov a podpora umiestňovania ukrajinskej produkcie na európsky a severoamerický trhUkrajina76,17/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je prostredníctvom analýzy trhu zistiť existujúci stav pestovania lieskových orechov v oblasti intervencie, a v prípade dostupnosti primeraných objemov a kvality, rozšíriť existujúce portfólio produktov žiadateľa o ukrajinskú produkciu lieskových orechov. Cieľovou skupinou sú pestovatelia lieskových orechov v Chmeľnyckej, Vinnyckej a Zakarpatskej oblasti, ktorí budú mať prostredníctvom žiadateľa príležitosť predstaviť svoju produkciu potenciálnym európskym a severoamerickým odberateľom, a zapojiť sa do existujúceho hodnotového reťazca žiadateľa v oblasti produkcie a predaja orechov. Merateľnými ukazovateľmi projektu bude počet identifikovaných pestovateľov lieskových orechov v oblasti, počet potenciálnych odberateľov, ako aj identifikácia dostupných objemov a kvality ich produkcie. Vzhľadom na rastúce preferencie odberateľov, ako aj na zameranie podnikateľských aktivít žiadateľa na fair trade a bio certifikované produkty, pestovatelia budú motivovaní k zavedeniu ekologických spôsobov pestovania a zabezpečeniu bio-certifikácie pre svoju produkciu.
PROJEKT: 1SUBJEKT:1

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/PPP/UA/2/3WELLNEA s.r.o.,r.s.p.IncluDidActive UkrajinaUkrajina76,50/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na obnovu infraštruktúry (konkrétne verejného vzdelávania) a obnovu miestnych kapacít na poskytovanie vzdelávacích, školských a poradenských služieb v oblasti inkluzívneho vzdelávania pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Ukrajine, vrátane prieskumu podmienok na mieste a prípravy plánu aktivít zameraných na obnovu verejne prospešnej infraštruktúry škôl a školských zariadení.
2.SAMRS/2023/PPP/UA/2/6GHS Legal, s.r.o.Podpora nového podnikateľského partnerstva v právnej oblasti so zameraním na obnovu a rozvoj UkrajinyUkrajina72/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je skĺbenie viacerých foriem pomoci rôznym skupinám obyvateľov na Ukrajine alebo pôvodom z Ukrajiny: A) poskytovanie bezplatného právneho poradenstva marginalizovaným alebo konfliktom výrazne dotknutým skupinám ukrajinského obyvateľstva, B) poskytovanie bezplatného právneho poradenstva obyvateľom, ktorí sú momentálne na území Slovenskej republiky, C) zapojenie študentov (apriori právneho zamerania), ktorí opustili svoje školy a rozhodli sa študovať v zahraniční. Projekt tak skĺbi pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách s podporou motivovania mladých ľudí k návratu naspäť na Ukrajinu a budovania odborného kapitálu na mieste, v spolupráci s akademickým sektorom a pod jeho dohľadom. V neposlednom rade takto koncipovaný projekt dokáže pritiahnuť aj súkromné zdroje v rámci korporátnej zodpovednosti na budovanie a multiplikáciu takýchto centier naprieč celou Ukrajinou. Projekt bude v prvom kroku realizovaný v meste Užhorod. Hlavnými ukazovateľmi projektu bude počet poskytnutých poradenských a podporných služieb.
3.SAMRS/2023/PPP/UA/2/8Edgar Baker s. r. o.Príprava talentov na nové výzvy z pohľadu povojnových aktivít na ukrajinskom trhu práceUkrajina57,67/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu bude prehĺbiť možnosti spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými spoločnosťami v oblasti ľudských zdrojov a tiež poskytovať im profesionálne konzultačno-poradenské. Sekundárnym cieľom bude asistovať pri procese prechodu jednotlivých spoločností na ukrajinský zahraničný trh v povojnovom období.
Našou cieľovou skupinou sú bežní obyvatelia Ukrajiny (najmä nezamestnaní v dôsledku vojenského konfliktu), ale aj slovenskí a ukrajinskí lokálni podnikatelia, ktorí majú záujem o povojnovú expanziu aktivít svojich spoločností na Ukrajinu, resp. Slovensko.
Hlavným ukazovateľom úspešnosti projektu bude počet kandidátov (najmä z radov nezamestnaných), ktorým sa vďaka našej pomoci podarí nájsť si zamestnanie na rôznych špecializovaných (najmä nedostatkových) pracovných pozíciách v rámci rôznych oblastí národného hospodárstva oboch krajín.
PROJEKTY: 3SUBJEKTY: 3