SAMRS/2023/PPP/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/PPP/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/PPP/1 - na projekty rozvojovej spolupráce SR na rok 2023, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17. júla 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 17. mája 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/PPP/1/3Scientica, s. r. o.Nadviazanie obchodného partnerstva a vývoj nového zariadenia na jedlý hmyz múčneho červa (Tenebrio molitor) v KeniKeňa87/10099 685 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je rozvíjanie obchodného partnerstva a pomoc pri budovaní veľkokapacitného chovného zariadenia nového druhu jedlého hmyzu Múčiara obyčajného (Tenebrio molitor), v spoločnosti InsectiPro v Keni pomocou plnenia aktivít projektu. Tieto aktivity zahrňujú vytvorenie materiálnych podmienok, transfer know-how a testovanie nových pracovných technologických postupov a prototypov. Súčasťou aktivít je aj zaškolenie pracovníkov na pracovisku masového chovu múčiarov spoločnosti Scientica, s.r.o. na Slovensku. Aktivity taktiež zahrňujú iniciovanie spolupráce medzi partnerskou organizáciou a farmármi daného regiónu. Výsledkom všetkých aktivít bude synergia oboch spoločností sprostredkujúca demonštračný dovoz a vývoz konečných produktov masového chovu hmyzu, využiteľného ako udržateľné krmivo a potrava. Veľkochov múčiara predstavuje v porovnaní s tradičnými živočíšnymi zdrojmi nižšiu emisiu skleníkových plynov, nižšie nároky na vodu a výrazne vyššiu produktivitu spojenú s nárokmi na pôdu.
2.SAMRS/2023/PPP/1/7ESOL, s.r.o.Voda pre budúcnosť – Moderné štandardy pre obnovu vodohospodárskej infraštruktúryUkrajina83,67/100104 325 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je nadviazať užšie partnerstvo s partnerskou firmou a verejnými inštitúciami prostredníctvom Asociácie vodárenských spoločností Ukrajiny, ktorá je druhým partnerom projektu. Výsledkom projektu bude skvalitnenie plánovania obnovy WASH infraštruktúry a to prostredníctvom:
1. zvyšovania povedomia verejného sektora (starostovia, zástupcovia starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev, prevádzkovatelia inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve) v oblasti potreby štandardizácie projektovania a výstavby vodohospodárskej infraštruktúry.
2. spracovania komplexných štandardov projektovania a výstavby vodohospodárskej infraštruktúry (voda, kanalizácia, čistička odpadových vôd) slovenskými a ukrajinskými odborníkmi a odovzdaný Asociácii vodárenských spoločností UA, s potenciálom na zapracovanie štandardov do príslušných dokumentov miest a obcí, vodárenských spoločností, perspektívne do stavebných noriem na celoštátnej úrovni. Za týmto účelom bude realizovať Partner 2 projektu intenzívnu kampaň. Finálny dokument by mal tvoriť základný rámec povojnovej obnovy vodohospodárskej infraštruktúry Ukrajiny.
3.SAMRS/2023/PPP/1/5Powerful Medical, s.r.o.Expanzia na kenský trh a zvýšenie diagnostických kapacít na kardiovaskulárne choroby v kenskom zdravotníctveKeňa83/100143 720 €
popis projektu: Cieľom projektu je expanzia a implementácia nákladovo efektívnej mobilnej aplikácie PMcardio, ktorá je certifikovaná ako zdravotnícke zariadenie triedy IIb, pre diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení (CVD), do celej Kene. Aplikácia poskytuje rýchlu a účinnú diagnostiku, hodnotenie, odporúčanie liečby na základe dôkazov, bez nutnosti prítomnosti kardiológa. Aktuálne prebiehajú skúšobné prevádzky v nemocniciach v Nairobi, pripravuje sa tiež testovanie v ďalších oblastiach Kene, s cieľom demonštrovať funkčnosť a využiteľnosť aplikácie pre jednotlivé medicínske zariadenia.
Spolupráca s dodávateľskou spoločnosťou poskytujúcou zdravotnícke zariadenia a farmaceutické výrobky pre krajinu žiadateľovi umožňuje rozšíriť aktivity a sprístupniť PMcardio na celom území Kene. V rámci projektu žiadateľ plánuje poskytnúť tri elektrokardiografy (EKG) do okresu Kilifi a dva do okresu Kiambu, kde je ich v súčasnosti výrazný nedostatok. Tieto stroje zmiernia pracovnú záťaž lekárov a zlepšia diagnostiku a liečbu CVD s použitím PMcardio. Počas projektu sa žiadateľ zameria na vývoj dodatočných funkcií aplikácie. Vývoj bude uskutočnený na lokálnej úrovni, a poskytne pracovné príležitosti pre lokálnych IT developerov. Ďalší rozvoj bude vedený v línii stratégie Powerful Medical, spätnej väzby od používateľov, teda zdravotníkov, ako i poznatkami lekárskej komunity.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIA2 KRAJINYSPOLU:347 730 €

REZERVNÝ ZOZNAM ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/PPP/1/4PowereX, j.s.a.Zjednodušená virtuálna elektráreň pre Kenskú republikuKeňa79,17/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vybudovanie pilotnej inteligentnej lokality virtuálnej elektrárne v Keni. Pôjde o zjednodušenú virtuálnu elektráreň, pozostávajúcu z malej fotovoltaickej elektrárne, batériového úložiska a inteligentného riadiaceho systému PX Plant. Hlavnou prioritou projektu je ukázať, že inteligentným riadením flexibilných zdrojov je možné zastabilizovať elektrickú sieť, zabrániť jej výpadkom a pripraviť ju na masívnu inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré produkujú energiu bez emisií CO2, avšak prinášajú do sústavy obrovskú volatilitu, systémovú odchýlku a zaťažujú podporné služby. Virtuálna elektráreň PX Plant dokáže tieto problémy eliminovať a popri tom majiteľovi takéhoto úložiska prinášať aj ekonomický benefit. Projekt pomôže kenskej energetickej sústave, jej dispečingu a používateľom a má výrazné benefity pre bežné obyvateľstvo bez prístupu k elektrickej energii. Jeho ekonomicko-ekologický prínos bude merateľný zlepšenou dostupnosťou elektrickej energie pri menšej produkcii CO2 na vyrobenú MWh.
Celkom:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽ1 KRAJINA

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/PPP/1/6Blue Green Tech, s.r.o.Green H2 Zakarpattia OblastUkrajina77/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na vybudovanie závodu na výrobu čistého vodíka (elektrolýzou z OZE). Žiadateľ sa dlhodobo venuje realizácii významnej technologickej inovácie - výrobe zeleného vodíka elektrolýzou. Cieľom projektu je zhromaždiť dostatok potrebných informácií o energetickom potenciáli Ukrajiny a regiónu Zakarpatsko v oblasti obnoviteľných zdrojov a výroby vodíka. Napomôžu tomu uskutočnené analýzy a získané posudky, pri ktorých bude žiadateľovi pomáhať lokálny partner. Prostredníctvom výstupov projektu bude pripravený priestor pre samotné investície v oblasti výroby vodíka a tiež budú zhromaždené a pripravené potrebné posudky pre realizáciu novej výrobnej prevádzky v regióne Zakarpatsko.
2.SAMRS/2023/PPP/1/9OPERAL, s.r.o.Inovatívny spôsob zdostupnenia pitnej vody pre obyvateľov West Pokot countyKeňa72,83/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je priniesť inovatívny spôsob sprístupnenia pitnej vody pre obyvateľov West Pokot County. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Projekt má dva špecifické ciele:
1. Vybudovanie prototypu vodnej stanice a sprístupnenie pitnej vody pre obyvateľov
2. vzdelávanie obyvateľstva v oblasti finančnej gramotnosti, ekológie, zdravia a tvorby podnikateľských zámerov.
3.SAMRS/2023/PPP/1/8CYKLO SENICA, o.z.Rozširovanie cyklotrás na ostrove ZanzibarTanzánia48/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na budovanie partnerstva medzi slovenským občianskym združením CYKLO SENICA a spoločnosťou P. S. V. ZANZIBAR Limited z ostrova Zanzibar v oblasti možností a riešení pri budovaní cyklotrás na ostrove Zanzibar ako nástroja na budovanie turistického ruchu a zlepšenia ekologickej mobility. Cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti dopravy pre zamestnancov hotela, vybudovaním cyklotrás.
4.SAMRS/2023/PPP/1/10Adelle Davis, s.r.o.Prieskum potenciálu lokálnej výroby výživových doplnkov a kozmetiky určených na riešenie zdravotných problémov žien v SenegaleSenegal42,33/100N/A
POPIS PROJEKTU: Spoločnosť Adelle Davis má zámer vyrábať kvalitné a zároveň cenovo prístupné výživové doplnky a kozmetiku priamo v Senegale v rámci programu podnikateľských partnerstiev.
V rámci projektu chce žiadateľ vykonať Štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá buď potvrdí alebo vyvráti jeho predpoklady o vhodnosti produktu na ošetrenie poškodenej pleti pre miestny trh.
5.SAMRS/2023/PPP/1/2MOER, s.r.o.Zjednodušenie medzinárodnej spolupráce podnikov v cieľových krajinách - RealizáciaUkrajina37,33/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa bude zameriavať na podporu udržateľnej a spravodlivej konkurencieschopnosti. Zjednodušenie spolupráce podnikov v cieľových krajinách. Združovanie podnikateľských subjektov prostredníctvom jedinečného algoritmu virtuálneho spájania dodávateľov a odberateľov s automatickým odporúčaním ideálneho riešenia so zreteľom na životné prostredie a dopadom na zmenu klímy. Zvyšovanie povedomia malých a stredných podnikateľov medzi sebou, s príležitosťou vybudovania nových kontraktov v súkromnom sektore. Hlavná aktivita aplikácie je podpora udržateľného ekonomického rastu, tvorba pracovných miest ako aj podpora mobilizácie domácich zdrojov podnikania. Algoritmom virtuálneho spájania dodávateľov a odberateľov, dokáže aplikácia podporiť nové partnerstvá, zjednodušiť komunikáciu, zvýšiť dostupnosť základných tovarov a služieb a posilniť sociálno-ekonomický rozvoj nie len v krajine realizácie ale aj v cieľových krajinách, kde bude aplikácia spustená.
6.SAMRS/2023/PPP/1/1MOER, s.r.o.Zjednodušenie medzinárodnej spolupráce podnikov v cieľových krajinách - PrípravaUkrajina28,67/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt sa bude zameriavať na podporu udržateľnej a spravodlivej konkurencieschopnosti. Zjednodušenie spolupráce podnikov v cieľových krajinách. Združovanie podnikateľských subjektov prostredníctvom jedinečného algoritmu virtuálneho spájania dodávateľov a odberateľov s automatickým odporúčaním ideálneho riešenia so zreteľom na životné prostredie a dopadom na zmenu klímy. Zvyšovanie povedomia malých a stredných podnikateľov medzi sebou s príležitosťou vybudovania nových kontraktov v súkromnom sektore. Hlavná aktivita aplikácie je podpora udržateľného ekonomického rastu, tvorba pracovných miest ako aj podpora mobilizácie domácich zdrojov podnikania. Algoritmom virtuálneho spájania dodávateľov a odberateľov, dokáže aplikácia podporiť nové partnerstvá, zjednodušiť komunikáciu, zvýšiť dostupnosť základných tovarov a služieb a posilniť sociálno-ekonomický rozvoj nie len v krajine realizácie ale aj v cieľových krajinách, kde bude aplikácia spustená.
Celkom:6 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOV4 KRAJINY