SAMRS/2023/MD/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/MD/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/MD/1 - podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30. júna 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 9. mája 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/MD/1/2EMA – Development and Mobility AgencyPodpora trhového prostredia v Moldavsku: Digitálne inovácie, trh práce a investície – FÁZA 1Moldavsko77,8200 000 €
POPIS PROJEKTU: Moldavský IKT sektor, s vysokým podielom na HDP krajiny - 10 % v 2021, bol vládou vyhlásený za prioritnú oblasť pre ekonomický rozvoj krajiny. Hlavnou výzvou, ktorej tento sektor čelí, je nedostatok miestnej kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby trhu. V tejto situácii je dôležité prijímať komplexné opatrenia na podporu cieľových skupín – žien, ale aj mužov v oblasti IT a malé a stredné podniky, prostredníctvom rozvoja kapacít a inovácií, prepájania zúčastnených aktérov a vytvárania infraštruktúry, ktoré zabezpečia hospodársky rast a rozvoj ekonomiky v Moldavsku.
Projekt preto prispeje k dlhodobému zlepšeniu trhového prostredia, posilní verejno-súkromné vzťahy prostredníctvom pracovného veľtrhu (Career EXPO) a odovzdá slovenské skúsenosti v celkovo 4 regiónoch - Kišiňov, Balti, Comrat a Cahul, s cieľom systematicky zlepšiť socio-ekonomické postavenie mladých ľudí, žien a širšej verejnosti.
Prostredníctvom programu „Akadémia kybernetickej bezpečnosti“ a medzinárodných stáží v spoločnosti ESET, projekt podporí 20 študentov (m/ž) Technickej univerzity v Moldavsku. Osemdesiat osôb (m/ž) v menej rozvinutých regiónoch bude profitovať z programov „TECH Inkubátor a TECH WOMEN Inkubátor“ a kariérneho mentoringu.
15 malých a stredných podnikov z regiónov bude vyškolených v oblasti digitalizácie/smart riešení a 4 vybrané podniky budú podporené prostredníctvom mini-grantov a individuálneho biznisového mentoringu, ktorí poskytnú slovenskí experti.
Téma rodovej rovnosti bude pokrytá aj prostredníctvom prepájajúcich workshopov a medzinárodnej konferencie „WOMEN IN TECH“ s predpokladanou účasťou 2 900 osôb. Projekt komplexne rieši rozvoj kapacít v Moldavsku, rodovú rovnosť, prepája hlavné mesto s tromi menej rozvinutými oblasťami a prispieva k tvorbe kvalitných pracovných miest pre ženy vo vidieckych oblastiach.
2.SAMRS/2023/MD/1/1Slovenská katolícka charitaSociálna výsadba stromčekov - nový spôsob boja s odlesňovaním, energetickou krízou a nezamestnanosťou v Moldavskej republikeMoldavsko77200 000 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným zámerom projektu je vysadiť na 10 hektárov pôdy stromy z rodu Paulownia za účelom vytvorenia obnoviteľného záložného zdroja energie pre vybrané vidiecke komunity v okrese Sîngerei na severe Moldavska (prípadne Regiónu Cahul). Pestovanie Paulownie je inovačným prvkom v prístupe k programu rozvoja vidieka v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z biomasy, sekvestrácii CO2 a materiálom s novým potenciálom v nábytkárskom a stavebnom priemysle.
Lokálny partner zakúpi a pripraví pôdu na vysadenie 3 200 kusov sadeníc Paulownia Tomentosa, určených na vykurovanie a 800 kusov sadeníc Paulownia Shan Tong, na drevárske spracovanie. Bezpečnosť pozemku bude zabezpečená kamerovým systémom, oplotením a strážnou službou. Stromčeky budú pravidelne zavlažované novozavedeným závlahovým systémom. V rámci projektu sa vytvorí 6 nových pracovných miest a ďalších 60 nezamestnaných mladých ľudí bude vyškolených v oblasti spracovania dreva a založenia startupov. Do projektu budú tiež výraznou mierou zapojení dobrovoľníci, ktorí sa budú podieľať na výsadbe a starostlivosti o stromy, čo vedie aj k ich zvyšovaniu povedomia o ochrane životného prostredia. Plánovaný počet osôb zaangažovaných z miestnej komunity je 70-100 rovnako mužov aj žien. Projekt zahŕňa zdieľanie skúseností cez slovenských odborníkov, ktorí pripravia materiály na environmentálne vzdelávanie ako aj zrealizujú kurzy pre 20-25 dobrovoľníkov/dobrovoľníčok, ktorí/-é budú následne organizovať workshopy pre 1500-1800 žiakov a žiačky na 30 školách.
Projekt je v súlade s vládnou národnou rozvojovou stratégiou „Európske Moldavsko 2030“, ktorá vyžaduje implementáciu národného programu lesného hospodárstva rozšírením vysadenej plochy o 100 000 ha do roku 2030. Projekt má pozitívny vplyv na rovnosť mužov a žien (kategória B) a životné prostredie (kategória B).
Celkom:2 PROJEKTY2 ŽIADATELIASPOLU:400 000 €

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/MD/1/3Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politikuPosilňovanie rodovej rovnosti a cirkulárnej ekonomiky prostredníctvom samospráv, mimovládnych organizácií a angažovanosti mládežeMoldavsko71,6N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, ako aj podporiť budovanie efektívne fungujúcej štátnej správy a občianskej spoločnosti. Projekt sa zameriava na komplexné zlepšenie odpadového hospodárstva v troch samosprávach prostredníctvom expertízy slovenskej organizácie INCIEN. Priamymi beneficientmi pozitívnych zmien bude 19 000 obyvateľov a obyvateliek týchto oblastí. Tieto samosprávy a nimi zavedené zmeny budú slúžiť ako vzor pre ostatné regióny. Predstavitelia a predstaviteľky 15 samospráv zvýšia svoje kapacity v oblasti dobrej správy vecí verejných so zameraním na ochranu životného prostredia a uplatňovanie rodového hľadiska do svojich politík. Projekt tiež vybuduje kapacity približne 20 mimovládnych organizácií v oblasti budovania koalícií a efektívnej advokácie za pozitívne zmeny súvisiace s ochranou životného prostredia, ako aj v oblasti uplatňovania rodového hľadiska v ich práci a interných politikách. Prostredníctvom 6 malých projektov lokálnych mládežníckych iniciatív sa zvýši úroveň a zručnosti aktívneho občianstva 180 mladých ľudí. Kampaň na sociálnych sieťach zvýši povedomie o environmentálnych témach 420 000 ľudí. Z hľadiska prierezových tém patrí projekt do kategórie A.
2.SAMRS/2023/MD/1/5Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.Rozvoj klimaticky odolného agropotravinárskeho sektora v regióne centrálneho MoldavskaMoldavsko92,8N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je podporiť environmentálne udržateľné poľnohospodárstvo a výrobu potravín v Moldavsku, ktoré vytvárajú pracovné miesta, zvyšujú energetickú a potravinovú sebestačnosť. Tento cieľ bude dosiahnutý ďalším rozvojom modelu Agropotravinárskeho podnikateľského inkubátora (AFBI), ktorý demonštruje riešenia pre environmentálnu udržateľnosť a vytváranie pridanej hodnoty v agro-potravinárskom sektore. V tomto centre sa podporou jeho ďalšieho rozvoja vytvoria nové pracovné miesta, min. 6, z toho 4 ženy, 2 mladí ľudia do 29 rokov, 1 osoba so špeciálnymi zdravotnými potrebami. Rozvoj centra bude podporený zvyšovaním povedomia prostredníctvom kampaní s dosahom na 100 000 osôb so zvýšeným environmentálnym povedomím o zodpovednej spotrebe a výrobe v oblasti agro-potravinárstva.
Ďalší rozvoj modelu AFBI bude dosiahnutý na jednej strane podporou agropotravinárskych podnikateľov združených alebo spolupracujúcich s AFBI. Ich ekonomický rast bude podporený malými investíciami do technológií a zariadení, ktoré demonštrujú environmentálne a klimaticky odolné riešenia pre poľnohospodárske a agropotravinárske podniky. Na druhej strane bude podporený rozvoj AFBI na ďalšiu úroveň, a to vytvorením Zeleného vidieckeho školiaceho strediska, zvýšením energetickej a ekonomickej odolnosti súčasného zariadenia a vytvorením atraktívneho výstavného a predajného miesta pre viac ako 50 agropotravinárskych podnikov z regiónu. Súčasťou podpory bude aj zvyšovanie kapacít poľnohospodárov a agropotravinárskych podnikov formou tréningov, workshopov (spolu 9)a poskytnutím priebežného poradenstva. Šírenie výsledkov a posilnenie udržateľnosti, ako aj budovanie povedomia o zodpovednej spotrebe a výrobe v oblasti agro-potravinárstva bude zabezpečené realizáciou 3 kampaní. Projekt tiež prispeje k výmene skúseností a budovaniu strategických partnerstiev organizáciou vzájomných stretnutí.
Projekt reflektuje na špecifické potreby žien v agropotravinárskom sektore Moldavska a prispieva k odstraňovaniu nerovností v ich postavení.
3.SAMRS/2023/MD/1/4Slovenská agentúra životného prostrediaPosun správania z lineárnej na obehovú ekonomikuMoldavskoN/AN/A
POPIS PROJEKTU: Moldavsko čelí niekoľkým problémom a výzvam v procese prechodu z lineárneho na obehové hospodárstvo a princípy v odpadovom hospodárstve založené na hierarchii odpadov, európskej klasifikácii, povoľovaní operácií zhodnocovania a zneškodňovania odpadov, ako aj implementácii Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) sú len v počiatočnej fáze.
Cieľom projektu je presadiť politické nástroje a poskytnúť usmernenie prevádzkovateľom v oblasti odpadového hospodárstva a podnikateľom pre prechod ich obchodných modelov na obehové hospodárstvo. Projekt je prostriedkom na zabezpečenie komunikácie a kooperácie medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú štátne autority, producenti odpadu, recyklátori odpadu, ale napríklad aj subjekty s vplyvom na sociálnych médiách (influenceri), aby sa podporila medzisektorová spolupráca s cieľom urýchliť prechod na obehové hospodárstvo.
Aktivity projektu budú zamerané nasledovne:
• Workshop na podporu iniciatív obehového hospodárstva prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov a nástrojov na podporu obehového hospodárstva a identifikácie príkladov dobrej praxe;
• Vypracovanie návrhu / usmernenia na presadzovanie legislatívy schémy RZV a na prekonanie administratívnych a ekonomických výziev pri zakladaní, kontrole a monitorovaní činností kolektívnych systémov (vrátane dvoch diskusií za okrúhlym stolom pre prediskutovanie potrieb a nastavenie obsahu usmernenia, ako aj pre jeho následné odprezentovanie);
• Podpora priemyselného sektora v prechode na obehové hospodárstvo vývojom platformy digitálneho odpadového trhoviska, aby sa spojil dopyt a ponuka odpadov / druhotných surovín v rámci priemyslu; aktivita pozostáva z krokov ako napr. socio-ekonomická analýza, analýza priemyslu, príprava propagačných materiálov, workshop, zriadenie a spustenie platformy;
• Budovanie komunikačných ciest s cieľom zvýšiť angažovanosť spotrebiteľov do obehového hospodárstva a to prostredníctvom udelenia ocenení za najlepšie nápady / iniciatívy na podporu obehového hospodárstva, realizáciou kampane na budovanie povedomia o riešeniach pre obehové hospodárstvo (napr. opätovné používanie, recyklácia) a zorganizovaním on-line webinára pre zlepšenie informovanosti obyvateľstva o hierarchii odpadového hospodárstva.

Z pohľadu rovnosti mužov a žien je projekt zaradený do kategórie B.
Projekt má pozitívny vplyv na stav životného prostredia v regióne. Z pohľadu prierezovej témy je projekt zaradený do kategórie B.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIA