SAMRS/2023/KE/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/KE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/KE/1 -  podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 9. júna 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 10. mája 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/KE/1/5Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Srdce pre KeňuKeňa89,2198 048 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je podpora udržateľného rozvoja Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti zdravotníctva pri budovaní detského kardiocentra. Špecifickým cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov s osobitným dôrazom na deti s vrodenými chybami srdca a zvýšiť vedomostnú úroveň a know-how lokálneho zdravotníckeho personálu. Navrhovanými aktivitami projektu sú transfer vedomostí, skúseností a expertízy v oblasti kardiochirurgie, kardioanastézy, intenzívnej pooperačnej starostlivosti, kardiológie či echodiagnostiky, so zámerom podpory dlhodobého cieľu partnera Mater Miserecodriea hospital, ktorým je fungujúci Cardiac program bez podpory misijných tímov. Súčasťou programu budú výučby praktických a štandardizovaných postupov v starostlivosti o deti so srdcovými chybami počas zmiešaných misií česko-slovenských lekárov, transfer vedomostí a know-how, prednášky/workshopy počas misií či stáže manažmentu Cardiac programu v NÚSCH na Slovensku. Realizovať sa bude aj analýza aktuálneho stavu Cardiac programu v Mater hospital a jeho vývoja od roku 2012 s cieľom hľadania riešení na zefektívnenie procesov vedúcich k samostatnému fungovaniu programu. Cieľovou skupinou sú deti s vrodenými chybami srdca z najchudobnejších častí Kene a odborný personál partnera. V rámci projektu by sa malo diagnostikovať celkovo 40 detí s vrodenými srdcovými ochoreniami a podstúpiť operáciu by malo 20 z nich.
2.SAMRS/2023/KE/1/2eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíPúštne poľnohospodárstvo v kenskej TurkaneKeňa83,2199 979,15 €
POPIS PROJEKTU: Projekt si dáva za cieľ posilniť potravinovú bezpečnosť pastierskych komunít v Turkane budovaním odolnosti miestnych farmárov voči dopadom klimatickej zmeny v poľnohospodárstve, s dôrazom na ženy. Intervenciou by sa mal zvýšiť počet domácností, ktoré aktívne praktizujú púštne poľnohospodárstvo, vedúce k zvýšeniu príjmu domácností a zvýšeniu podielu žien na ekonomických aktivitách, ako aj zvýšenou mierou konzumácie zeleniny a ovocia na úrovni domácností i celej komunity. Cieľovou skupinou je 90 nových farmárov/farmárok vyškolených v oblasti púštneho poľnohospodárstva počas intenzívneho kurzu resp. na novozaložených farmách, s účasťou žien najmenej 60 %, a následnou podporou. Vodný tím v Lobure bude zároveň zabezpečovať nepretržitú opravu a údržbu vodných zdrojov pre takmer 16 000 obyvateľov. Tri nové studne zvýšia dostupnosť vody pre rôzne potreby komunít, najmä pestovanie plodín, ktoré im pomôže naplniť okamžité a dlhodobé potravinové a peňažné potreby.
3.SAMRS/2023/KE/1/4SAVIO, o.z.Program učňovského vzdelávania a ekonomickej integrácie kenskej komunity a utečencov v kraji TurkanaKeňa78,4199 854 €
POPIS PROJEKTU: Zámerom projektu je znížiť nezamestnanosť mladých ľudí v regióne Turkana vybudovaním vzdelávacej budovy a uskutočnením kurzov praktických zručností. Vzdelávanie pre mladých ľudí vo veku 18 – 35 rokov bude prebiehať v Technickom inštitúte Don Bosco v Kakume. Prvým výsledkom projektu bude rozšírená infraštruktúra technického inštitútu v Kakume o dve dielne, dve triedy, dva kabinety a toalety. Druhým plánovaným výsledkom projektu je lepší prístup k online pracovným zručnostiam v oblasti módneho dizajnu a výroby. Tretím výsledkom budú lepšie vyškolení študenti v praktických zručnostiach v oblasti krajčírstva a módneho dizajnu vďaka poskytnutým kurzom. Počas projektu prebehnú dva na seba nadväzujúce kurzy: Kurz krajčírstva a módneho dizajnu - stupeň III a pokročilejší kurz: Kurz krajčírstva a módneho dizajnu - stupeň II, oba budú vždy ukončené národnými skúškami a certifikátmi pre úspešných absolventov. Kurzy majú potenciál do budúcna ročne vyškoliť 70 miestnych mladých ľudí, hlavne žien.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu:597 881,15 €

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/KE/1/8Nadácia IntegraInovácia terapeutickej potraviny RUTF (Ready-to-Use Therapeutic Food) pre udržateľné živobytie, odolnosť voči zmene klímy a znižovanie detskej podvýživy v KeniKeňa65,4N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom RUTF (Ready-to-Use Therapeutic Food) inovácie posilniť potravinovú bezpečnosť a odolnosť voči dopadom zmeny klímy v Keni a zlepšiť zdravotný stav obyvateľov s osobitným dôrazom na deti a matky. Ambíciou žiadateľa je vyvinúť, vyprodukovať a zaregistrovať nový, kvalitný, v Keni vyrábaný RUTF produkt tak, aby v záverečnej fáze projektu mohol začať s distribúciou pilotnej šarže 14 tis. kusov/sáčkov RUTF v oblastiach s výskytom detskej podvýživy. Výroba produktu bude naviazaná na udržateľný hodnotový reťazec kešu a makadamových orechov, do ktorého budú zapojení drobní kenskí farmári v počte 2 000, čím im bude umožnené zlepšiť ich životné podmienky. Cieľovou skupinou sú matky a deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov, ktoré trpia podvýživou, drobní farmári z chudobných vidieckych oblastí Kene a asi 200 zamestnancov podniku partnera na spracovanie orechov, ktorým bude poskytnuté školenie k novému produktu.
2.SAMRS/2023/KE/1/6Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v BratislavePodpora sociálno-ekonomického rozvoja komunít v oblasti Viktóriinho jazera prostredníctvom zlepšenia monitoringu a predpovede meteorologických parametrovKeňaN/A*N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na podporu sociálno-ekonomického rozvoja a posilnenie potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva a rybolovu regiónov Kenskej republiky v oblasti Viktóriinho jazera prostredníctvom zlepšenia kvality a dostupnosti meteorologických informácií, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a odolnosti komunít voči náhlym zmenám a dopadom počasia a posilňovaniu schopnosti ich adaptácie na zmenu klímy. Inštalácia meteorologického radaru a zaškolenie odborných pracovníkov prispejú k lepšiemu monitoringu stavu atmosféry, umožnia analyzovať aktuálne počasie a skvalitniť vytváranie krátkodobých predpovedí. Detailná znalosť plošného rozloženia zrážok, ktorá sa dá získať z radarových meraní umožní lepšie a efektívnejšie plánovanie v poľnohospodárstve. Zavedením krátkodobých predpovedí a z nich plynúcich výstrah projekt zároveň prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov pracujúcich na Viktóriinom jazere, resp. žijúcich v jeho blízkosti. Dostupnosť údajov pre verejnosť vedúca k ich efektívnemu využívaniu bude zabezpečená prostredníctvom špeciálne navrhnutých služieb a formou poskytovania výstrah lokálnym autoritám s následnou distribúciou lokálnemu obyvateľstvu.
3.SAMRS/2023/KE/1/7Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v BratislaveZlepšenie verejného zdravia komunitnou výukou, výskumom, vývojom a implementáciou kompaktného slovenského analyzátora ochorení QUANTUM s umelou inteligenciou vyslanými medikmi a mini-zariadeniami na čistenie vodyKeňaN/A*N/A
POPIS PROJEKTU: QUANTUM WATER využíva pokročilé kombinované optické senzory na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu zloženia vody. Diagnostická verzia prístroju QUANTUM BLOOD & URINE je doplnená o bio-senzorové pole pre zlepšenie analýzy vybraných ľudských ochorení. Získané výsledky zo senzorov pre zjednodušenie využitia domácou komunitou organizuje umelá inteligencia účelne vyvinutá na odbremenenie terénneho pracovníka od zložitého vyhodnocovania údajov. Počas predložených projektových aktivít je plánované implementovanie uvedených prístrojov na terénne využitie lokálnymi vyškolenými odborníkmi na prácu s prístrojom. Vyškolení odborníci budú následne pod dohľadom slovenských aj kenských expertov v rámci lokálnej komunity zavádzať prevenciu, zlepšovať nedostupnú diagnostiku, zvyšovať kvalitu života, čo v dlhodobom horizonte bude viesť k viditeľnému zníženiu úmrtnosti. Spôsob vzdelávania lokálnych pracovníkov nemocnice a vybraných záujemcov z lokálnej komunity, pozostáva z cieleného vzdelávania v štyroch oblastiach: Analýza čistoty vody; výroba mini-zariadenia na čistenie vody; diagnostika ochorení lokálnej komunity z moču a krvi, zvýšenie technologickej úrovne a kapacity lokálnej nemocnice, darovanie prístrojového vybavenia; poskytnutie vysoko-kvalitnej stáže v rámci UK BA. V spolupráci s kenskými partnermi sa vyselektuje niekoľko stážistov, ktorým bude následne poskytnutá stáž na UK BA s cieľom vzdelať ich v projektových témach a tí ich budú následne multiplikovať v rámci svojich komunít. Komunita si tak dokáže svojpomocne vytvárať zariadenia na čistenie vody z lokálnych zdrojov.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIA

* Projektová žiadosť nesplnila podmienky výzvy č. SAMRS/2023/KE/1. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti. Každý žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť na realizáciu projektu v rámci tejto výzvy.