SAMRS/2023/HUM/2/UA - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

SAMRS/2023/HUM/2/UA

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/HUM/2/UA - zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám, postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené/zaradené na rezervný zoznam ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28. augusta 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 10. augusta 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/HUM/UA/2/1IPčko, o.z.Zabezpečenie psychosociálnej podpory v detských nemocniciach v Charkovskej a Ľvovskej oblasti v kontexte vojnyUkrajina94,20/100199 022 €
POPIS PROJEKTU: Projekt má za cieľ posilniť duševné zdravie, psychosociálnu pohodu a odolnosť najzraniteľnejších skupín obyvateľstva vojnovej Ukrajiny - detí a mládeže hospitalizovaných v nemocniciach v dôsledku vojenských útokov ale i krátkodobých a dlhodobých chorôb, vrátane tých nevyliečiteľných. V rámci projektu sa bude poskytovať psychosociálna podpora vo forme skupinových nízko-intenzívnych aktivít (nemocničné klaunovstvo, muzikoterapia) a individuálnych konzultácií, prevažne hospitalizovaných detí ale aj ich rodičov. Zároveň sa v dvoch nemocniciach vytvoria bezpečné priestory pre deti na podporu ich duševného zdravia a zníženie dodatočného stresu a traumy. Projekt sa zameriava aj na rozvoj kompetencií zdravotníckeho personálu s dôrazom na študentov a študentky, psychologický i ďalší zdravotnícky personál v nemocniciach, a to prostredníctvom tréningov, workshopu, dlhodobej supervízie a rozvíjania referenčných systémov pre efektívne a komplexné zachytenie prípadov hospitalizovaných detí, ktoré vyžadujú užšiu podporu psychológa/čky. Celkovo má projekt v priebehu roka zlepšiť prístup k psychosociálnej podpore 3600 osobám v dvoch detských nemocniciach.
2.SAMRS/2023/HUM/UA/2/5Nadácia IntegraZlepšenie duševného zdravia obyvateľov Chernihivskej oblasti Ukrajiny s osobitným dôrazom na deti a ich rodičov, ženy a starých ľudí poskytnutím odbornej psychosociálnej podporyUkrajina90,80/100199 978 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je adresovanie urgentných potrieb najzraniteľnejšej časti populácie v oblasti mentálneho zdravia, ktoré vznikli v dôsledku prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine, prostredníctvom poskytovania intenzívnej psycho-sociálnej pomoci a zvyšovaním odborných kapacít pre dlhodobú podporu mentálneho zdravia obyvateľstva. Aktivity projektu sa zameriavajú na poskytovanie odbornej psychosociálnej podpory deťom vo veku 3-18 rokov a ich rodičom z Chernihivskej oblasti a na budovanie lokálnych kapacít prostredníctvom online aj prezenčných školení a seminárov pre psychológov/čky, školských psychológov/čky a učiteľov/ky.
PROJEKTY: 2SUBJEKTY: 2SPOLU399 000 €

 

REZERVNÝ ZOZNAM ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/HUM/UA/2/4STEP-INZlepšenie zdravia zraniteľnej populácie na východnej Ukrajine prostredníctvom poskytovania preventívnej a primárnej starostlivosti o duševné zdravieUkrajina85,60/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie duševného zdravia populácie ohrozenej ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a to prostredníctvom poskytovania preventívnej a primárnej starostlivosti o duševné zdravie. Celkovo má projekt poskytnúť psychosociálnu podporu 832 beneficientom počas 104 štruktúrovaných stretnutí, ďalej odbornú psychologickú a psychoterapeutickú pomoc prostredníctvom 1260 konzultácií a 350 pracovníkov zdravotnej služby absolvuje workshop na zvýšenie reziliencie duševného zdravia.
2.SAMRS/2023/HUM/UA/2/2Človek v ohrození, n.o.Zabezpečenie psycho-sociálnej pomoci zraniteľným osobám, postihnutým vojnovým konfliktom na UkrajineUkrajina83,20/100N/A
POPIS PROJEKTU: Projekt má za cieľ zlepšiť dostupnosť a poskytovanie odbornej psychosociálnej podpory a budovanie lokálnych kapacít v oblasti psychosociálnej podpory, a to 1. priamo v teréne cez mobilné odborné tímy poskytujúce individuálne a skupinové konzultácie, 2. cez zvyšovanie lokálnych kapacít pre poskytovanie kvalitnej, dostupnej a odbornej psychosociálnej podpory, 3. zvyšovanie povedomia o mentálnom zdraví a mentálnej odolnosti medzi obyvateľstvom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine.
PROJEKTY: 2SUBJEKTY: 2

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/HUM/UA/2/3TENENET o.z.MHPSS in UAUkrajina68,20/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektového zámeru je zlepšenie prístupu k psycho-sociálnej podpore pre obete vojny na Ukrajine, so zameraním sa na najzraniteľnejšie časti populácie. V rámci projektu má byť min. 10 tisíc osobám zo znevýhodnených skupín poskytnutá psycho-sociálna pomoc počas min. 30 tisíc poskytnutých konzultácií a odborných intervencií zameraných na zvyšovanie odolnosti duševného zdravia. Výstupom projektu má byť min. 30 ukrajinských pracovníkov duševného zdravia, ktorí preukázateľne využijú novo-nadobudnuté poznatky, podporených aspoň 10 miestnych štruktúr (lokalít), ktoré budú preukázateľne poskytovať psycho-sociálnu podporu a min. ďalších 100 tisíc osôb sa zúčastní aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o duševnom zdraví a princípoch odolnosti duševného zdravia.
PROJEKT: 1SUBJEKT: 1