SAMRS/2023/HUM/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/HUM/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/HUM/1 - na zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2. júna 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 3. mája 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/HUM/1/1Slovenská katolícka charitaPodpora rozvoja obcí Doghat a Darkar vďaka zabezpečeniu udržateľných zdrojov pitnej vody a školeniamIrak92250 000 €
POPIS PROJEKTU: Predložená žiadosť reaguje na kritický stav s nedostatkom vody v obciach, ktoré poskytli pomoc komunite vnútorným vysídlencom. Cieľom navrhovaného projektu je skvalitnenie životných podmienok a rozvoj obcí prostredníctvom vybudovania dvoch studní v obciach Doghat a Darkar v severnom Iraku. Obyvatelia obcí intervenciou získajú stabilný a bezpečný prístup k pitnej vode, ktorý im zároveň umožní rozvíjať aj ich pestovateľské a chovateľské aktivity. Vytvorením podmienok na rozvoj chce žiadateľ s partnerom prispieť k predchádzaniu napätiu medzi hostiteľskou a IDP komunitou (spolu približne 16 720 ľudí). Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok žien a detí, ktoré momentálne zabezpečujú vodu pre svoju domácnosť a zároveň ku zníženiu produkcie plastového odpadu z kupovanej balenej vody a emisií spojených s jej rozvozom. Žiadateľ s partnerom plánujú organizovať školenia v rámci, ktorých budú miestne komunity vrátane žien vzdelávané v problematike ochrany vodných zdrojov a pestovateľských a chovateľských aktivít. Časť školení bude zameraných na pitný režim a hygienu za účelom predchádzania šíreniu chorôb. V rámci projektu bude 320 miestnym rodinám distribuované aj balíčky semienok pre podporu ich potravinovej bezpečnosti.
2.SAMRS/2023/HUM/1/4Nadácia IntegraRehabilitácia troch vodných vrtov v oblasti Khan Arnaba v Sýrii, ktoré budú slúžiť 25 000 člennej komuniteSýria89.6250 000 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je zlepšenie kvality života a zdravia ľudí udržateľným prístupom k bezpečnej pitnej vode pre vnútorne presídlené obyvateľstvo a navrátilcov v oblasti Khan Arnaba v Sýrii. Žiadateľ spolu s partnerom týmto projektom zabezpečia prístup k dostatku zdravotne nezávadnej vody približne pre 25-tisíc ľudí. Špecifickými cieľmi projektu je zvýšenie kvality a dostupnosti k pitnej vode s priaznivým dopadom na životné prostredie a zabezpečovanie ochrany pred šírením prenosných chorôb najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Ciele a výsledky sa zabezpečia hlavnými aktivitami, ktorými je sanácia troch vodných vrtov, vyškolenie technického personálu, v počte 15 ľudí schopných prevádzkovať vodný systém a vyškolenie 25 dobrovoľníkov a následne 450 domácností cieľovej komunity najmä o vode, hygiene, zdraví a prenosných chorobách. Projektom žiadateľ prispeje aj k zlepšeniu postavenia žien a dievčat v komunite elimináciou bremena zabezpečovania vody.
3.SAMRS/2023/HUM/1/3Človek v ohrození, n. o.Poskytovanie kvalitného vzdelávania prostredníctvom komplexnej odbornej prípravy a budovanie udržateľnej energetickej infraštruktúry a infraštruktúry WASH pre zraniteľné utečenecké a libanonské obyvateľstvo v guvernoráte Akkar v severnom LibanoneLibanon77.2249 998 €
POPIS PROJEKTU: Predložená žiadosť sa zameriava na vzdelávanie a praktické školenia pre 140 príjemcov (aspoň 50% žien, 10% mladých ľudí do 29 rokov, 70 utečencov) v oblasti technológie a bezpečnosti domáceho spracovania potravín, marketingu domácich produktov, ich predaja, manažmentu a účtovníctva. Školená cieľová skupina získa zručnosti využiteľné pri zabezpečovaní ďalšieho príjmu domácnosti. Účastníci kurzov získajú základnú sadu náradia a vybavenia, ktoré im uľahčí začiatok podnikania v potravinárstve, ktoré je finančne náročné a pre mnohých inak nedostupné. Počas školiaceho obdobia sa účastníci zúčastnia 4 networkingových podujatí, aby sa spojili s miestnymi predajcami, zákazníkmi a dodávateľmi. V rámci projektu plánuje žiadateľ zabezpečiť pre miestne komunity/družstvá zariadenia na výrobu solárnej energie a zariadenia na zachytávanie dažďovej vody s vodným filtrom, čím sa zabezpečí prísun elektriny a čistej vody na spracovanie potravín. V rámci projektu získajú miestni zraniteľní obyvatelia možnosť pomoci vo forme Cash for Work - hotovosť za prácu na inštalácii solárneho systému a zariadení na zachytávanie dažďovej vody s vodným filtrom a budú vyškolení v oblasti jeho údržby - získajú praktické vzdelanie a certifikát, ktorý im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Podľa žiadateľa všetkých 140 účastníkov absolvuje aj teoretické školenie o trvalo udržateľnom hospodárení s vodou, technológiách a postupoch aplikovateľných v domácich podmienkach. Projekt posilní situáciu zraniteľného hostiteľského obyvateľstva a utečeneckých komunít, vytvorí podmienky pre nový príjem do domácnosti so zameraním na ženy a mladých a dodá zdroje udržateľnej energie.
4.SAMRS/2023/HUM/1/5ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - občianske združenieVoda pre život: Obnova vodovodnej infraštruktúry pre komunity zasiahnuté zemetrasením v Sýrii (angl. RINSE)Sýria77.2249 669,46 €
POPIS PROJEKTU: Predkladaná žiadosť plánuje poskytnúť 30-tisíc jednotlivcom prístup k naliehavej pomoci v oblasti WASH vo veľmi zraniteľných komunitách v provincii Lattakia, ktoré bolo zasiahnuté začiatkom roka 2023 silným zemetrasením. Cieľom projektu je zlepšiť prístup k vode pre miestne obyvateľstvo (pre ženy, mužov, chlapcov a dievčatá, ako aj osoby so špeciálnymi zdravotnými potrebami a staršie osoby) prostredníctvom rekonštrukcie miestnych vodovodných systémov - obnovu vrtov / vodovodných sietí / nadzemných vodných nádrží / čerpacích staníc v danom regióne. Zámerom projektu je aj napojenie vrtov a čerpacích staníc na solárne zdroje energie s cieľom zvýšiť počet hodín, počas ktorých sa voda čerpá do systému, aby sa zlepšil prístup k vode a pozitívne ovplyvnil život postihnutého obyvateľstva. Žiadateľ bude s lokálnym projektovým partnerom počas trvania projektu zabezpečovať úzku koordináciu s miestnymi komunitami a ďalšími zainteresovanými partnermi (vrátane guvernorátov alebo iných humanitárnych organizácií pracujúcich v sektore WASH).
Celkom:4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASPOLU:999 667,46 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/HUM/1/2STEP-INMultidisciplinárna zdravotná starostlivosť a podpora sociálnej inklúzie detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením v severnom IrakuIrak82.4N/A
POPIS PROJEKTU: Žiadateľ sa v predloženej žiadosti zameriava na zlepšenie fyzického a duševného zdravia zdravotne a/alebo mentálne znevýhodnených detí a dospelých, predovšetkým vnútorných presídlencov, na podporu ich vzdelávania a sociálnej inklúzie. Cieľom projektu je kvantitatívne a kvalitatívne rozšírenie poskytovaných služieb v zdravotnej a vzdelávacej oblasti pre telesne a/alebo mentálne znevýhodnených ľudí ako aj vytvorenie inkluzívneho terapeuticko-vzdelávacieho priestoru vo forme senzorickej záhrady. Implementáciou projektu chce žiadateľ s projektovým partnerom prispieť k zlepšeniu dostupnosti komplexnej zdravotnej starostlivosti pre túto viacnásobne zraniteľnú skupinu a to v podobe dostupných lekárskych a psychologických konzultácií a novovytvoreného psycho-fyzioterapeutického programu. Z tejto komplexnej zdravotnej starostlivosti bude priamo benefitovať minimálne 673 zdravotne a/alebo mentálne znevýhodnených ľudí a ich opatrovníkov. Deťom z tejto skupiny sa takisto vďaka projektu poskytne možnosť vzdelávania. K vzdelávaniu, ale predovšetkým k sociálnej inklúzii priamo prispeje vybudovanie senzorickej záhrady, ktorá poskytne fyzický priestor, v ktorom môžu zdravotne a/alebo mentálne znevýhodnení ľudia a ich rodiny tráviť čas spolu s inými členmi komunity.
Celkom:1 PROJEKT1 ŽIADATEĽ