SAMRS/2023/GE/1 - SlovakAid

SAMRS/2023/GE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2023/GE/1 - podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 30. júna 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 3. mája 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/GE/1/2Slovenská Technická Univerzita v BratislaveInštalácia a vývoj moderných analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín vyžadovaných podľa európskych smerníc o vodáchGruzínsko91/100100 094 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie dostatočných kapacít v NEA ako aj zavedenie moderných analytických metód na systéme GC-MS/MS za účelom naplnenia požiadaviek európskych smerníc o vode (ako je Rámcová smernica o vode 2013/39/EU a Rámcová smernica o morskej vode 2008/56/ES). Výsledkom projektu bude konkurencieschopné laboratórium spôsobilé vykonávať monitoring Čierneho mora pravidelným meraním špecifických zlúčenín zistených v EU/UNDP projekte (výstup – zoznam špecifických polutantov pre Čierne more; EU/UNDP Project: Improving Environmental Monitoring in the Black Sea – Selected Measures (EMBLAS-Plus), NPI/2018/389-859)). Ďalším prínosom predkladaného projektu bude zaobstaranie vzorkovača veľkých objemov vody (LV), čím sa výrazne znížia medze detekcie a kvantifikácie vybraných zlúčenín v spojení so systémom GC-MS/MS. V rámci predkladaného projektu budú vyškolení pracovníci NEA, ktorí budú ďalej schopní reagovať na plánované novelizácie legislatív týkajúcich sa životného prostredia a týmto prispievať k jeho efektívnej ochrane ako aj samostatne napĺňať požiadavky EÚ pri vytváraní tzv. zoznamov špecifických znečisťujúcich zlúčenín pre Gruzínsko. Zavedená metóda LV-GC-MS/MS bude mať využitie aj pri analýzach vzoriek podzemných vôd, pitnej vody, jazier a týmto sa zabezpečí pravdivý obraz o kvalite vôd z pohľadu organického znečistenie a následne efektívnejšieho zásahu v prípade možných havárií. Na danom projekte z partnerskej organizácie budú participovať iba ženy.
2.SAMRS/2023/GE/1/5Transparency International SlovenskoPosilňovanie kontroly verejnosti a kapacít kľúčového aktéra protikorupčného boja v GruzínskuGruzínsko86,2/100115 681 €
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je zvýšiť transparentnosť verejného aj súkromného sektora v Gruzínsku, ako aj posilniť informovanosť a angažovanosť gruzínskych občanov. Ciele vychádzajú z hĺbkovej diskusie o situácii v krajine so zástupcami partnerskej organizácie Transparency International Georgia (TI Georgia), ktorí dlhodobo poukazujú na nízku transparentnosť súkromných spoločností často registrovaných v daňových rajoch s neznámou vlastníckou štruktúrou. Tento stav sťažuje verejnú kontrolu, kam prúdia verejné zdroje a posilňuje aj prostredie pre pranie špinavých peňazí a korupčné väzby.
Projekt sa preto z dlhodobejšej perspektívy zameriava na podporu vytvorenia protischránkového registra, v čom patrí Slovensko medzi lídrov v EÚ. Kľúčovou aktivitou projektu je vytvorenie pilotnej mapy konečných vlastníkov zariadení v cestovnom ruchu a ďalších odvetviach “WhoOwnsGeorgia”, ktorý sa inšpiruje portálom KtoVlastni.sk - Transparency International Slovensko (TIS) ho spustila v roku 2021.
Mapa bude zároveň prepojená s existujúcimi portálmi TI Georgia, ktoré umožňujú párovanie vlastníkov zariadení s údajmi o verejných zákazkách či politickom sponzoringu. Sieť portálov zvýši a sprehľadní informovanosť novinárov, aktivistov i verejnosti o témach konečných vlastníkov firiem a využívania verejných zdrojov. Upgrade portálu Tendermonitor.ge, ktorý v minulosti podporil SlovakAid, posilní jeho udržateľnosť a umožní aj lepšie analyzovanie dát o verejných zákazkách. Mapa “WhoOwnsGeorgia” zároveň podporí myšlienku férového podnikania a etického nakupovania - zákazníci získajú prehľadné informácie o vlastníckom pozadí zariadení v turizme a ďalších odvetviach.
Na základe dobrých skúseností s podobným projektom zo Slovenska projekt zároveň sleduje sekundárny cieľ, ktorým je posilňovanie budovania komunity dobrovoľníkov a šírenia verejného povedomia o aktivitách partnerskej organizácie TI Georgia. Pri všetkých aktivitách bude kladený dôraz na paritu medzi mužmi a ženami v počte účastníkov aj lektorov.
3.SAMRS/2023/GE/1/4Slovenská agentúra životného prostrediaPodpora zavedenia systému triedeného zberu odpadov v GruzínskuGruzínsko79/10094 578,50 €
POPIS PROJEKTU: Projekt Pilotný projekt na zlepšenie triedeného zberu odpadov z obalov a zvyšovanie povedomia o triedenom zbere odpadov z obalov je zameraný na zlepšenie obecného odpadového hospodárstva v samospráve Chašuri, mestskom sídle Surami. Hlavným cieľom projektu je podpora samosprávy Chašuri pri implementácii vnútroštátnych legislatívnych a politických požiadaviek v oblasti obecného odpadového hospodárstva. Vzhľadom na povinnosť obce zaviesť a prevádzkovať systém separovaného zberu odpadov sa bude klásť osobitný dôraz na vytvorenie a prevádzkovanie triedeného zberu odpadov so zameraním na plastový odpad z obalov v pilotnom území mestského sídla Surami, ktorý bude v súlade s environmentálnymi, legislatívnymi a miestnymi požiadavkami a zároveň bude ekonomicky udržateľný aj po skončení projektu. Zároveň bude systém doplnený do Plánu odpadového hospodárstva samosprávy Chašuri ako základného strategického dokumentu samosprávy pre odpadové hospodárstvo. Zavedenie triedeného zberu bude sprevádzané adekvátnymi vzdelávacími a informačnými aktivitami.
Projekt je rodovo neutrálny, avšak pri postavení žien v tradičnej rodine sa predpokladá väčšie zapojenie žien do triedenia odpadov. Predpokladá sa, že informačnými a vzdelávacími aktivitami sa zvýši odborná znalosť žien v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s negatívnymi vplyvmi odpadov ukladaných na skládky odpadov alebo smetiská a pozitívnymi vplyvmi recyklácie odpadov. Z pohľadu rovnosti mužov a žien je projekt zaradený do kategórie B. Projekt má pozitívny vplyv na stav životného prostredia v regióne. Odpad, ktorý bude vytriedený a recyklovaný, prispeje k znižovaniu záťaží regiónu legálnymi alebo nelegálnymi skládkami odpadov, zníži sa produkcia skládkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy. Z pohľadu prierezovej témy životné prostredie a zmena klímy je projekt zaradený do kategórie B.
4.SAMRS/2023/GE/1/1Strategic Analysis Think TankBudovanie ekonomickej odolnosti ABL komunít okolo regiónu Tskhinvali v GruzínskuGruzínsko75,4/100180 060 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom (dopadom) predkladaného projektu je vybudovanie kapacít miestnej samosprávy, malých a mikro podnikateľov, a taktiež mladých ľudí, s cieľom posilniť ekonomickú odolnosť ABL komunít okolo regiónu Cchinvali.
Projekt plánuje splniť tento cieľ prostredníctvom odovzdávania skúseností SR pri podpore vybudovania kapacít pre zástupcov miestnej samosprávy a malých podnikateľov z komunít na ABL v odborných oblastiach: agroturizmus, zelený cestovný ruch, výroba bio a organických produktov, budovanie lokálnych značiek, regionálnej spolupráce a vytváranie kooperatív. Predkladaný projekt sa bude opierať o slovenské skúsenosti a inšpiratívne riešenia vybraných samospráv, ktorým sa podarilo implementovať inovatívne, alebo inkluzívne riešenia do svojho praktického fungovania.
Projekt zároveň posilní ekonomickú odolnosť v oblasti ABL komunít prostredníctvom lokálnej produkcie a využívania turistického potenciálu týchto oblastí. Technickou pomocou a podporou ekologickej produkcie, budú vytvorené podmienky pre lepšiu ekonomickú odolnosť a udržateľnosť ABL komunít. Okrem iného sa projekt bude snažiť zlepšovať kvalitu života a zdravia obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia.
Projekt ďalej cieli prostredníctvom odovzdania soft-skills vybudovať kapacity mladých ľudí z ABL komunít umožňujúce im realizovať sa aj v rámci komunity a motivovať ich zostať v cieľových okresoch, ako aj aktívnejšie sa podieľať na verejnom živote.
Zámerom projektu je iniciovať podporu vývozu produktov na bonitnejšie trhy (Tbilisi, Kutaisi). Napokon predkladaný projekt predpokladá pomoc lokálnym producentom z ABL komunít pri rokovaniach s obchodnými reťazcami, aby pod spoločnou značkou umiestňovali svoje produkty na špeciálne vizuálne odlíšených pultoch označených značkou ako „Resilience Products“ (Gamdzleobis Produkti).
Celkom:4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASPOLU:490 413,50 €

 

 

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2023/GE/1/6Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieRozvíjanie inkluzívneho prostredia pre detiGruzínsko75,30/100N/A
POPIS PROJEKTU: V regióne Semagrelo je sieť 21 materských škôl, ktorých kvalita budov a vybavenia pre deti a učiteľov a učiteliek je rôzna. Systémová podpora pre deti so špeciálnymi potrebami je nízka a preto je dôležité personál predškolských zariadení neustále podporovať a poskytovať im systematický metodologický prístup. Projekt má dva ciele, prvým je renovácia a vybavenie druhej časti materskej školy a druhým je vyškolenie v používaní metódy AFLATOT. Renováciou budovy sa zabezpečia novšie, pohodlnejšie a stavebne bezpečnejšie priestory pre predškolské deti v okolia mesta Martvili. Takisto bude zabezpečený bezbariérový prístup do budovy.
Na základe dobrej praxe z predchádzajúceho projektu vo výmene poznatkov a skúseností v oblasti predškolského vzdelávania detí ako aj detí so špeciálnymi potrebami a aj pri práci s rodičmi a ich postojmi k inklúzii – je cieľom rozšíriť túto dobrú prax o metodológiu AFLATOT – ide o prístup k rozvoju kompetencií detí v predškolskom veku, predovšetkým ich sociálnych a občianskych kompetencií vzdelávaním učiteľov a učiteliek v materskej škole v Martvili. Kurikulum sociálneho a finančného vzdelávania tohto programu je založené na princípe, že osobné, spoločenské a ekonomické životy každého človeka sú vzájomne prepojené a mali by sa vyučovať holistickým spôsobom, aby deti mohli napĺňať svoje ciele. Následne multiplikátori budú poskytovať vzdelávanie a tréning personálu v škôlkach a odborných centrách. Projekt ráta aj so sieťovaním s organizáciami využívajúcimi metodológiu AFLATOT. Súčasťou metodickej podpory budú okrem odbornej podpory tréningu aj online návšteva škôlok na Slovensku a odborné materiály pre profesionálov ako aj podporné materiály pre rodičov a ďalších aktérov predprimárneho vzdelávania k metodike AFLATOT a iné - takto bude zabezpečená udržateľnosť aj dostupnosť materiálu aj po skončení projektu.
2.SAMRS/2023/GE/1/3Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politikuSilnejšia občianska spoločnosť a boj proti hybridným hrozbámGruzínsko70,60/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o dezinformáciách a ich vplyve na spoločnosť, poskytnúť prehľad o súčasných trendoch a stratégiách boja proti dezinformáciám, podporiť kritické myslenie o informáciách a zvýšiť ich mediálnu gramotnosť. Navrhovaný projekt zahŕňa širokú škálu aktivít zameraných na riešenie dezinformácií a hybridných hrozieb v Gruzínsku. Predpokladané aktivity zahŕňajú organizáciu sektorových stretnutí s gruzínskymi a slovenskými expertmi, vypracovanie konkrétnych odporúčaní na boj proti hybridným hrozbám, vytvorenie platformy na koordináciu boja proti dezinformáciám a organizáciu hybridných stretnutí s cieľom prediskutovať aktuálne dezinformačné trendy a vhodné reakcie na základe príkladu zo Slovenskej republiky. Gruzínski experti budú v spolupráci so slovenskými expertmi vytvárať podkladové materiály zamerané na analýzu aktuálnych dezinformačných trendov a hrozieb, ktoré prispejú k tvorbe Gruzínskej stratégie boja proti dezinformáciám. Projekt zahŕňa vypracovanie odporúčaní pre boj s dezinformáciami tvorené s odborníkmi a lídrami komunít, verejné stretnutia v cieľových regiónoch, školenia o mediálnej gramotnosti pre miestne orgány a zástupcov médií v regiónoch obývaných etnickými menšinami a účasť na televíznej relácii s cieľom šíriť výsledky projektu. Tieto aktivity by mohli pomôcť zvýšiť povedomie o dezinformáciách a ich vplyve na spoločnosť. Projekt prispeje k vytvoreniu platformy pozostávajúcej z odborníkov a zástupcov médií na zlepšenie koordinácie a aj spolupráce medzi rôznymi skupinami a sektormi v boji proti hybridným hrozbám. Cieľovou skupinou sú zástupcovia mimovládneho, mediálneho a akademického sektoru, teda expertná komunita využívajúca poznatky projektu vo svojej práci vedúcej k zvýšeniu odolnosti gruzínskej spoločnosti. Cieľovou skupinou sú aj menšiny, pri ktorých si projekt kladie za cieľ zvýšiť ich odolnosť proti dezinformáciám.
3.SAMRS/2023/GE/1/7MEMO 98Kvalitnejšie informácie, lepšie voľbyGruzínskoN/AN/A
POPIS PROJEKTU: Gruzínsko prechádza kritickou fázou svojej histórie, keďže čaká na rozhodnutie EÚ o svojom kandidátskom štatúte. Z tohto hľadiska budú kľúčové voľby v roku 2024. Vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine a pokračujúce snahy Ruska ovplyvňovať politiku v Gruzínsku bude dôležité zabezpečiť, aby sa voľby konali v prostredí, ktoré bude priaznivé pre demokratické voľby, aby si Gruzínci mohli slobodne vybrať svoju budúcu geopolitickú orientáciu.
MEMO 98 v spolupráci s ISFED plánuje využiť podporu SlovakAid na posilnenie integrity volieb v roku 2024. Hlavným cieľom projektu bude podporiť budovanie stabilného a demokratického Gruzínska prostredníctvom zabezpečenia integrity informačného prostredia počas volieb zdieľaním slovenských skúseností z transformačného procesu. Projekt sa zameriava na vplyv sociálnych médií na integritu volieb, predovšetkým v kontexte toho, že sú hlavným nositeľom dezinformácií. Využije sa pritom unikátna skúsenosť, ktorú MEMO 98 získalo vďaka podpore SlovakAid pri nedávnom monitoringu sociálnych sieti v Moldavsku (spolupráca so SAV).Vydávaním pravidelných správ a vyhlásení budú MEMO 98 a ISFED informovať verejnosť o rôznych dezinformačných naratívoch, ktoré Rusko a prokremeľskí aktéri používajú na rozdeľovanie a zvyšovanie polarizácie. Takéto naratívy sa zvyčajne zameriavajú na zraniteľné skupiny (etnické menšiny a kandidátky), ktoré budú v centre pozornosti realizátorov projektu.
Výstupom tohto projektu bude súbor nástrojov na monitorovanie dezinformácií, propagandy a nenávistných prejavov, ktoré vzniknú v rámci projektu a ktoré bude ďalej poskytnuté ďalším organizáciám na monitorovanie médií, medzinárodným a domácim pozorovateľom volieb a akademickým inštitúciám na celom svete. Výsledkom projektu bude zvýšená informovanosť občanov o dezinformáciách, propagande a manipulácii s informáciami, ako aj vytvorenie všeobecnej koncepcie monitorovania sociálnych médií počas volieb.
Celkom:3 PROJEKTY3 ŽIADATELIA