SAMRS/2022/HUM/3/UA - SlovakAid

SAMRS/2022/HUM/3/UA

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/HUM/3/UA - zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14. marca 2023, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 2. marca 2023.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5ADRA- Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj- Občianske združenieZabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na UkrajineUkrajina92,83/100332 875,34 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na posilnenie potravinovej bezpečnosti, zlepšenie hygienických štandardov a prístupu k nepotravinovej pomoci (zdroj svetla) prostredníctvom distribúcie rodinných balíkov pomoci obsahujúcich trvanlivé potraviny, základné hygienické potreby a nepotravinovú pomoc (zdroj svetla). Projekt celkovo umožní vyslať 6 kamiónov (7 920 balíkov pomoci na 198 paletách) pre cca 18 216 osôb. Partnerom projektu je CF ADRA Ukrajine CO.
2.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/1Slovenská katolícka charitaZlepšenie podmienok pre život v útulkoch a centrách a poskytovanie humanitárnej a psychologickej prvej pomoci vnútorne vysídleným osobámUkrajina82,67/100333 000,00 €
POPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na zlepšenie životných podmienok v útulkoch v Dnepropetrovskej oblasti, kde bude poskytovaná materiálna a psychosociálna prvá pomoc najzraniteľnejším členom komunít - primárne vnútorne vysídleným osobám (IDP) a vďaka mobilnému tímu aj ďalším ľuďom najviac zasiahnutým vojnou. Projekt sa konkrétne zameriava na 1. Vybavenie 6 útulkov a centier pre IDPs podľa ich potreby (zlepšené životné podmienky najmenej 1000 vnútorne vysídleným osobám), 2. sociálna podpora 1 600 domácnosti cez distribúciu 10 150 poukážok na nákup potravín, liekov a drogérie, 3. psychologická prvá pomoc na zmiernenie a spracovanie tráum spôsobených prebiehajúcim vojenským konfliktom v krajine pre dospelých a deti formou skupinových (priamych príjemcov pomoci 1780 osôb + 3420 nepriamych príjemcov) a individuálnych sedení (priamych príjemcov pomoci 330 osôb + 470 nepriamych príjemcov). Partnerom projektu je Caritas Donetsk.
3.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/8Depaul SlovenskoPotravinová a hygienická pomoc pre Kyjevskú a Odeskú oblasť (Balíky nádeje)Ukrajina84,67/100300 304,42 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zvýšenie dostupnosti potravín a prostriedkov na sanitáciu a hygienu u zraniteľných skupín obyvateľov vo vojnou zasiahnutých oblastiach Ukrajiny, konkrétne v Kyjevskej a Odeskej oblasti. Cieľom projektu je zabezpečenie distribúcie potravinovej pomoci v Kyjevskej oblasti a zabezpečenie distribúcie prostriedkov na sanitáciu a hygienu v Kyjevskej a Odeskej oblasti. Cieľom je rozdať približne 5946 balíčkov potravinovej pomoci a distribuovať 27 074 balíčkov prostriedkov na sanitáciu a hygienu. Partnerom projektu je Depaul Ukrajina.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu966 179,76 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/4Akadémia Urgentnej Medicíny - Academy of Emergency MedicineZabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine 2023Ukrajina75/100N/A
POPIS PROJEKTU: Žiadosť sa zameriavala na zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti osobám/pacientom, ktorí utrpeli zranenia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Špecifickým cieľom žiadosti je zlepšiť prístup k základnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Aktivity sa zameriavajú na priame poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, distribúciu zdravotníckeho materiálu a vybavenia a podporu zdravotníckych zariadení.
2.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/3STEP-INZlepšenie fyzického a duševného zdravia populácie na východnej Ukrajine a zvýšenie kompetencií lokálnych odborníkovUkrajina72/100N/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom žiadosti bolo zlepšenie fyzického a duševného zdravia populácie ohrozenej ozbrojeným vojnovým konfliktom na Ukrajine. Špecificky sa žiadosť zameriava na: 1. Zlepšenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie, 2. Zvýšenie kompetencie miestnych lekárov v starostlivosti o duševné zdravie v kontexte ozbrojeného konfliktu, 3. Zvýšenie kompetencie miestnych prvých responderov v poskytovaní prvej pomoci zraneným. Celkovo sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť prostredníctvom 2100 lekárskych konzultácií, 494 psychologických konzultácií, vyškoliť sa má 112 miestnych zdravotníkov prvého kontaktu v tzv. mhGAP a vytrénovať 144 prvých responderov v poskytovaní urgentnej prvej pomoci obetiam zraneným v ozbrojenom konflikte.
3.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/9Podaj ďalejPodaj ďalej UkrajineUkrajina70,67/100N/A
POPIS PROJEKTU: Žiadosť sa zameriava na rozšírenie a zefektívnenie poskytovania humanitárnej pomoci zameranej na ochranu zdravia a bezpečnosť civilného obyvateľstva distribuovaním liekov, zdravotníckeho materiálu a vybavenia pre poskytovateľov zdravotníckych zariadení. Cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia Ukrajiny postihnutí vojnou.
4.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/6IntegraZlepšenie duševného zdravie obyvateľov bývalých okupovaných oblastí s osobitným dôrazom na deti a ich rodičov, ženy a starých ľudí poskytnutím odbornej psychosociálnej podporyUkrajina69,83/100N/A
POPIS PROJEKTU: Žiadosť sa zameriavala na zlepšenie fyzického a duševného zdravia ľudí, ktorí prežili okupáciu, so zameraním na deti a ich rodičov, ženy a starých ľudí poskytnutím potrebnej psychosociálnej podpory. Cieľom žiadosti bolo tiež vybudovať odborné kapacity cez sériu školení o traume, jej dopade na ľudí a jej prekonávaní pre psychológov, sociálnych pracovníkov a učiteľov a vyvinúť replikovateľný model podpory duševného zdravia pre rodiny s deťmi do ďalších komunít.
5.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/2Človek v ohrození, n. oPodpora duševného zdravia a poskytovanie psychosociálnej podpory ako aj dočasného krízového ubytovania osobám zasiahnutým konfliktom na UkrajineUkrajina65,50/100N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom žiadosti bolo podporiť duševné zdravie a poskytovanie odbornej psychosociálnej podpory osobám zasiahnutým konfliktom na Ukrajine. Žiadosť sa konkrétne zameriavala na zvýšenie odborných kapacít hromád pre poskytovanie terapeutickej nízkointenzívnej psychologickej podpory pre deti a mládež. V oblasti prístrešia mala žiadosť za cieľ poskytnúť adekvátne prístrešie pre najzraniteľnejšie skupiny vnútorne vysídlených osôb s dôrazom na štandardy pre dôstojný život žien a detí.
6.SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/7RPIC RožňavaEU-UAUkrajina40,50/100N/A
POPIS PROJEKTU: Žiadosť sa zameriavala na priamu potravinovú pomoc obyvateľom regiónu (oblasti) mesta Vinica v centrálnej časti Ukrajiny. Celkovo sa v rámci žiadosti predpokladá poskytnutie 10 kamiónov potravín v skladbe podľa potrieb obyvateľov regiónu Vinica. Žiadateľ predpokladá dodanie 250 ton potravín, t. j. pomoc minimálne pre 63.000 ľudí, prostredníctvom 25.000 kusov potravinových balíčkov v priebehu 6 mesiacov.
CELKOM: 6 PROJEKTOV6 ŽIADATELIA