SAMRS/2022/HUM/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/HUM/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/HUM/1 - na zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria), spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 7. júla 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 23. mája 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/HUM/1/1Slovenská katolícka charitaPodpora rozvoja obcí Hatarah a Bagera vďaka zabezpečeniu udržateľných zdrojov pitnej vody a školeniamIrak85,17/100200 000 €
POPIS PROJEKTU: Predložená žiadosť sa zameriava na kritickú situáciu nedostatku vody v severnom Iraku najmä v obciach, ktoré hostia aj komunity vnútorných vysídlencov. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok miestneho obyvateľstva vybudovaním 2 studní, obyvatelia obcí Hatarah a Bagera získajú stabilný prístup k pitnej vode, čo vytvorí podmienky na rozvoj a zároveň sa predíde prípadnému napätiu medzi hostiteľskou a IDP komunitou. Žiadateľ predpokladá, že takisto príde k zlepšeniu podmienok žien a detí a zároveň sa zníži produkcia plastového odpadu z kupovanej balenej vody a emisii spojených s jej rozvozom. Vytvorenie vhodných podmienok bude posilnené získaním vedomostí absolvovaním školení o ochrane vodných zdrojov, pestovateľských a chovateľských aktivitách. Časť školení bude zameraná na pitný režim a hygienu (a prevenciu voči COVID-19 v prípade potreby), aby sa predchádzalo šíreniu chorôb.
2.SAMRS/2022/HUM/1/6ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvojPosilnenie kritickej WASH infraštruktúry – vodovodný systém a malé rezervoáre pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa a Baalbek-HermelLibanon82,83/100200 000 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predloženej žiadosti o dotáciu je zlepšiť kvalitu života, hygienické podmienky, prevenciu chorôb a energetickú sebestačnosť sýrskych utečencov a hostiteľských komunít v regióne Bekaa v Libanone prostredníctvom zabezpečenia bezpečného, cenovo dostupného a udržateľného prístupu ku kritickej vodnej infraštruktúre. Intervencia bude zrealizovaná v 6 obciach Únie obcí stredného regiónu Bekaa, v dvoch neformálnych stanových usadlostiach (ITS) a v 10 školách. V rámci projektu bude vybudovaný vodovodný systém s napojením na solárny systém, distribuovaných 1 000 rezervoárov (s kapacitou 1 000 l) hostiteľským komunitám a školám.
3.SAMRS/2022/HUM/1/2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.Rehabilitačná starostlivosť pre telesne postihnuté deti vnútorných presídlencov v IrakuIrak81,83/100199 998 €
POPIS PROJEKTU: Predložená žiadosť sa zameriava na podporu zdravia vnútorných presídlencov a utečencov v Iraku. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu telesne a mentálne postihnutých detí v oblasti Dohuku s dôrazom na ich inklúziu a inklúziu ich rodín do spoločnosti. Predkladaný projekt si stanovuje za cieľ vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitnej fyzioterapeutickej starostlivosti pre telesne a mentálne postihnuté osoby v oblasti, čím žiadateľ venuje pozornosť zameranú na zlepšenie inklúzie ich rodín a takisto sa zameriava na zvýšenie personálnej a inštitucionálnej kapacity rodičov, miestnych zdravotníkov a špeciálnych pedagógov. V rámci projektu budú zrealizované aj konferencie, v rámci ktorých miestni lekári, zdravotné sestry a študenti budú môcť získať nové poznatky poskytnuté zahraničným expertom.
4.SAMRS/2022/HUM/1/3Človek v ohrození, n. o.Zavedenie udržateľnej vodnej infraštruktúry na zvýšenie kvality vody a obnovu nevyužitej poľnohospodárskej pôdy a budovanie kapacít zraniteľného obyvateľstva v severnom Libanone za účelom zmierniť environmentálnu a hospodársku krízuLibanon79,50/100200 000 €
POPIS PROJEKTU: Predložená žiadosť sa zameriava na zlepšenie prístupu k bezpečnej a nezávadnej vode zraniteľným poľnohospodárom na severe Libanonu a prispeje k využitiu nevyužitej poľnohospodárskej pôdy miestnych zraniteľných poľnohospodárov inštaláciou vysokokapacitného čerpadla s filtrom poháňaného solárnou energiou a zavlažovacími systémami na miestnych poľnohospodárskych plochách. Žiadateľ sa takisto v rámci projektu zameria na budovanie kapacít miestneho zraniteľného obyvateľstva v dobrej vodnej správe a udržateľnom poľnohospodárstve a zvýši povedomie o ochrane životného prostredia a vodných zdrojoch. Rovnako budú niektorým členom zraniteľného obyvateľstva poskytnuté kurzy pracovných a životných zručností a bude im poskytnutá možnosť platenej praxe.
5.SAMRS/2022/HUM/1/4Savio, o. z.Budovanie zručností zraniteľných skupín obyvateľstva v Sýrii pre trh práceSýria79/100199 996,20 €
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predloženej žiadosti o dotáciu je zlepšiť možnosti zraniteľného obyvateľstva v Sýrii uplatniť sa na domácom trhu práce. Žiadateľ plánuje v rámci projektu zriadiť nové školiace centrum, ktoré poskytne lepší prístup k budovaniu zručností. Druhým plánovaným výsledkom sú nadobudnuté mäkké a tvrdé zručnosti pre trh práce. V novom školiacom centre budú počas projektu realizované kurzy mäkkých zručností, programovania a rekonštrukčných prác. Súčasťou vzdelávacieho programu cieľových skupín bude aj odborná stáž, ktorá prepojí potenciálnych zamestnávateľov so 130 vyškolenými absolventmi kurzov mäkkých zručností a zvýši ich šance nájsť si zamestnanie.
CELKOM:5 PROJEKTOV5 ŽIADATEĽOVSpolu999 994,20 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/HUM/1/5D. S. O. (Development and Security Outcomes)Revitalizácia a zvýšenie kapacity Zdravotného a komunitného centra pre ženy v Duhoku, vrátane podpory adaptácie a psychosociálnej starostlivosti pre ženyIrak67/100N/A
POPIS PROJEKTU: Predložená žiadosť sa zameriava na revitalizáciu a rozšírenie kapacít Zdravotného a komunitného centra v Duhoku vrátane podpory adaptácie a psychosociálnej starostlivosti pre ženy, ktoré sa nachádzajú v kurdskom regióne severného Iraku. Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie kapacít WEH Centra zameraných na odstraňovanie traumatických následkov u žien a utečencov vojnových konfliktov kurdských regiónoch. Aktivitami projektu bude modernizácia a rozšírenie kapacít WEH Centra, žiadateľ rovnako plánuje v spolupráci s miestnym partnerom realizovať vzdelávanie a paralelne aj aktivity psychosomatickej starostlivosti pre ženy postihnuté vojnovými konfliktmi, keďže vojnová traumatizácia žien, ktoré sú osobitne zraniteľné obete, má spravidla ťažké následky na ich duševný stav a ich budúcu schopnosť adaptovať sa na normálny život. Pre celkovú podporu povedomia o dôležitosti psychosociálnej starostlivosti bude žiadateľom realizovaná sprievodná osvetová kampaň.
2.SAMRS/2022/HUM/1/7Akadémia urgentnej medicíny – Academy of Emergency MedicineZmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy, spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu 2022/2023Irak62,33/100N/A
POPIS PROJEKTU: Žiadateľ sa v predloženej žiadosti sústredí na zabezpečenie mentorských a vzdelávacích aktivít miestneho zdravotníckeho personálu v oblasti so sťaženým prístupom k základnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu je osveta a vzdelávanie vo vykonávaní skríningových vyšetrení očí a uší, správne stanovenie diagnóz a anamnézy, nastavenie účinnej liečby a zvýšenie kvalifikácie miestneho zdravotníckeho personálu. Žiadateľ v rámci projektu zabezpečí materiálovo-technické vybavenie k vykonávaniu prevencie a skríningových vyšetrení očí a uší u detí (nákup prístrojov a pomôcok na skríning detských pacientov a následnú diagnostiku chorôb očí a uší). Súčasťou projektu je aj priama zdravotnícka a materiálna podpora cieľových skupín, ktorá má za cieľ zmierniť dopady existujúcej krízy v regióne a personálne podporí zdravotnícke kapacity v krajine.
3.SAMRS/2022/HUM/1/8Nadácia IntegraRehabilitácia dvoch vodných vrtov v oblasti Khan Arnaba v Sýrii, ktoré budú slúžiť 25 000 člennej komuniteSýriaFormálne vyradená žiadosťN/A
POPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je zlepšiť kvalitu života a zdravie ľudí v post-pandemickom období udržateľným prístupom k bezpečnej pitnej vode pre vnútorne presídlené obyvateľstvo a navrátilcov v oblasti Khan Arnaba v Sýrii. Žiadateľ sa bude snažiť týmto projektom zabezpečiť prístup k dostatku zdravotne nezávadnej vody. Špecifickými cieľmi projektu je zvýšenie kvality a dostupnosti pitnej vody najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva s priaznivým dopadom na životné prostredie a zabezpečovanie ochrany pred šírením ochorenia COVID-19. Ciele a výsledky projektu sa zabezpečia hlavnými aktivitami, ktorými je sanácia dvoch vodných vrtov, vyškolenie technického personálu v počte 20 ľudí schopných prevádzkovať vodný systém a vyškolenie 25 pracovníkov a následne 500 domácností cieľovej komunity najmä o vode, hygiene, zdraví a prenosných chorobách.
CELKOM: 3 PROJEKTY3 ŽIADATELIA