SAMRS/2021/PPP/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/PPP/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/PPP/1 - podpora nových podnikateľských partnerstiev, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 18. júna 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 24. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/PPP/1/9
Direct Impact, s.r.o.ITAPA vo Východnom partnerstveSlovensko9 940 €85,63/100
OPIS PROJEKTU: Podujatia ITAPA spolu so sprievodnými aktivitami sa venujú spájaniu subjektov, ktoré potrebujú, alebo ponúkajú riešenia v oblasti informačných technológií, digitalizácie verejnej správy (eGovernment), zdravotníctva, inteligentných priemyselných riešení, technologického transferu a celkovej digitalizácie spoločnosti. Už 20 rokov sú vrcholnou platformou celej slovenskej IT komunity, ktorej sa pravidelne osobne zúčastňuje okolo 700 účastníkov, pričom sa v posledných rokoch presúva aj do online priestoru s takmer päťtisícovou sledovanosťou. Zámerom organizátora ITAPA je vytvárať stálu otvorenú platformu, v rámci ktorej majú kľúčoví predstavitelia politického a profesionálneho života príležitosť diskutovať o najaktuálnejších otázkach digitalizácie spoločnosti. Pridanou hodnotou týchto podujatí je tiež prenos množstva medzinárodných poznatkov, ktoré účastníkom prinášajú špičkoví domáci a zahraniční spíkri a najmä ich následný networking, ktorý vedie k výmene inšpiratívnych ideí a k vytváraniu nových partnerstiev. Dôraz sa kladie na vytváranie efektívnej spolupráce medzi verejným, súkromným a akademickým sektorom. Projekt je unikátny svojim multiplikačným efektom na zapojenie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce nakoľko cieľom hlavného produktu žiadateľa - podujatí ITAPA, je výmena informácií, skúseností a networking pre IT firmy, verejnú správu a akademický sektor. Projekt tak nesleduje len ciele žiadateľa, ale zvyšuje možnosti na väčšie zapojenie slovenských firiem do rozvojovej spolupráce. Hlavnou myšlienkou predkladaného projektu je preskúmanie možnosti prenosu formátu ITAPA podujatí, ako aj sprievodných platforiem, do ďalších krajín.
2.SAMRS/2021/PPP/1/11

S-Case, s.r.o.Zvýšenie dostupnosti k zdravotnej starostlivosti mimo zdravotných stredísk pomocou medicínskeho riešenia ScaseAlbánsko, Moldavsko170 000 €83,88/100
OPIS PROJEKTU: Poslaním projektu je zvýšiť dostupnosť k zdravotnej starostlivosti pre ľudí so špeciálnymi zdravotnými potrebami, ľudí v chudobnejších regiónoch, mladých ľudí, seniorov a marginalizovaných menšín mimo zdravotných stredísk najmä v odľahlých oblastiach Albánska a Moldavska. Zároveň je cieľom projektu prevencia zdravia populácie partnerských krajín s následným dopadom na pracovnú výkonnosť občanov a ekonomiku krajiny. Obsahom riešenia Scase sú najmä: 1) prenosné, multifunkčné, medicínske zariadenie; 2) digitálna databáza záznamov životných funkcií pacientov meraných počas domácej hospitalizácie; 3) vzdialený manažment pacientov pre kliniky/nemocnice; 4) analýzy a štatistiky o prevalencii ochorení a zdravotnom stave populácie vybraných krajín. Špecifickým cieľom je udržateľný koncept vzdialeného telemonitoringu pacientov z obchodného a zdravotného pohľadu skrz pilotovania Scase riešenia v spolupráci s vybranými lokálnymi partnermi. Zároveň sa projekt zameriava na dovyvíjanie zariadenia Scase z TRL 6 fázy do TRL 8 a tiež dovývoj sprievodnej mobilnej aplikácie Scase. Identifikované sú nasledujúce cieľové skupiny: A) Mimovládne organizácie, verejné inštitúcie, privátne kliniky; B) Pacienti s chronickými ochoreniami (Kongestívne srdcové zlyhávanie s/bez Diabetes Mellitus typ 1 alebo 2); C) Pacienti v akútnej a post-akútnej COVID-19 fáze, Post-SARS-COV-2 syndróm; D) kardiologickí pacienti v post-operatívnej starostlivosti E) paliatívna starostlivosť a starostlivosť o seniorov.
3.SAMRS/2021/PPP/1/6
endrius, s.r.o.Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti za účelom uvedenia do praxe nového bezpečnostného prvku cestnej premávky - mobilnej krycej steny mimoriadnych udalostí v krajinách tretieho svetaGruzínsko10 000 €77,14/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti pre projekt FLUENTY v Gruzínsku – uvedenie do praxe nového bezpečnostného prvku cestnej premávky a odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí - mobilnej krycej steny mimoriadnych udalostí. Hlavnou aktivitou projektu je analytická činnosť, zbieranie dát a informácií, vyhotovenie odborných posudkov za účelom vytvorenia štúdie. Žiadateľ bude testovať novovyvinutú technológiu, organizovať prezentácie a okrúhle stoly pre potenciálnych spolupracovníkov na projekte na pôde gruzínskeho partnera. Žiadateľ ďalej plánuje spolupracovať so zástupcami gruzínskych úradov zodpovedných za správu cestnej infraštruktúry, jej bezpečnosť a manažment mimoriadnych udalostí. Prierezová téma životné prostredie a zmena klímy bude v projekte implementovaná prostredníctvom realizácie environmentálneho auditu používania novej technológie pri manažmente dopravných nehôd a mimoriadnych udalosti. Cieľovými skupinami predloženého projektu sú štátne orgány GE, a v prípade úspechu v aplikácii výrobku tiež účastníci dopravných nehôd a záchranárske oddiely. V prípade úspechu chce žiadateľ výrobu produktu realizovať v Gruzínsku a hľadať odbyt v susedných krajinách GE. Relevantnosť projektu voči prioritám rozvojovej spolupráce SR je nepriama prostredníctvom zlepšovania správy verejných vecí a rozvoja infraštruktúry.
4.SAMRS/2021/PPP/1/13
DUKATY property, s.r.o.Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v NigériiNigéria10 000 €75,57/100
OPIS PROJEKTU: Predmetom projektu je vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Vytvorenie jedného zberného miesta plastového odpadu v Nigérii“. Zberný dvor by sa stal prvým centrom ekologického zamerania v Nigérii ako inovácia. Žiadateľ bude získavať informácie o miestnom realitnom trhu a o podnikateľskom trhu, za účelom nájdenia vhodného partnera na realizovanie projektu.
CELKOM: 4 PROJEKTY4 ŽIADATELIASpolu 199 940 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaVýška požadovanej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/PPP/1/5ELVOSOLARVývoj a implementácia technológie výroby suchého krmiva zhodnocovaním potravinárskeho odpadu použitým solárnej energie.Afganistan199 980 €92,86/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je prispieť k rozvoju využitia obnoviteľných zdrojov energie, ochrane životného prostredia, dostupnosti potravín pre všetky vrstvy obyvateľstva, rozvoju vzdelávania žien a mužov v Afganistane, zvyšovaniu povedomia občanov o potrebe separácie a recyklácie odpadov a rozvoju obchodných vzťahov medzi Afganistanom a SR. Tento globálny cieľ projektu sa plánuje dosiahnuť pomocou vývoja a skúšobnej prevádzky unikátnej technológie, ktorá umožňuje výrobu krmív pre zvieratá spracovaním a zhodnocovaním potravinárskeho odpadu pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Technológia je založená na výskume realizovanom jedným z partnerov tohto projektu (Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Afganistane. Výsledky uvedeného základného výskumu boli dosiahnuté za pomoci predchádzajúcich projektov slovenskej rozvojovej spolupráce v Afganistane. Tento projekt má za cieľ komercializáciu uvedených výsledkov a ich uvedenia na trh v prospech ekonomického rozvoja Afganistanu a Slovenska. Najdôležitejšími výsledkami projektu budú: vyskúšaná funkčná a certifikovaná výrobná jednotka so šiestimi vyškolenými zamestnancami, metodiky výroby a prevádzky, metodiky zberu, separácie a manipulácie s potravinárskym odpadom, zoznam potenciálnych obchodných partnerov a marketingové výstupy pre ponuku technológie na trhu v Afganistane a v iných krajinách.
2.SAMRS/2021/PPP/1/3ESOL s.r.o.Nakladanie s vodami v meste RomnyUkrajina98 880 €74,14/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je nadviazať dlhodobé partnerstvo medzi slovenskou spoločnosťou (žiadateľom) a partnerskou spoločnosťou pre spoluprácu s komunálnym sektorom v Ukrajine. Daný projekt bude mať tri výsledky. Po prvé zvýšiť odbornosť projektantov partnerskej spoločnosti v Ukrajine pre používanie európskych štandardov a postupov v oblasti manažmentu projektového riadenia od prípravy koncepcií až po vykonávacie projekty v komunálnej sféry. Po druhé, pripraviť variantnú štúdiu nakladania s vodami v meste Romny, v ktorej bude analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd a zároveň návrh koncepčného riešenia nakladania s vodami v meste s výhľadom do budúcnosti s dôrazom na kvalitný a efektívny manažment moderného systému vodohospodárstva v meste Romny. Súčasťou projektu bude kampaň na informovanosť verejnosti v oblasti nakladania s vodami, o potrebe kvalitnej zdravotne nezávadnej pitnej vody, efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd čo povedie ku skvalitneniu života občanov v danom meste. Po tretie: uskutočniť geodetické zameranie jednotlivých ulíc celého mesta vychádzajúcich z navrhovanej koncepcie inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, prečerpávacie stanice, čistiareň odpadových vôd, ktoré bude slúžiť mestu Romny ako podklad ku spracovaniu ďalších stupňoch projektových dokumentácií v rámci výstavby poprípade rekonštrukcie existujúcich sieti pre dosiahnutie navrhovaného stavu.
3.SAMRS/2021/PPP/1/4RokoviaPodpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Tanzánijskej zjednotenej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti spracovania nebezpečných živočíšnych odpadov do aminokyselinových hnojív , potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania, zvýšenia životnej úrovne a zdravia obyvateľstvaTanzánia100 000 €73/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je budovanie podnikateľského partnerstva s partnerom z krajiny Subsaharskej Afriky a posilnenie slovenských rozvojových aktivít v regióne. Výsledkom projektu bude príprava právnych, materiálnych, technologických a logistických základov pre vybudovanie fabriky na spracovanie nebezpečného živočíšneho odpadu do aminokyselinových ekologických hnojív v Tanzánii. Obsahom projektu je odovzdanie poznatkov o moderných metódach poľnohospodárstva a príprava budúceho manažmentu pre plánované fabriky v regióne. Pri výrobe hnojív sa použijú miestne zdroje živočíšneho odpadu. Miestni obyvatelia získajú prácu nielen vo fabrike, na farmách, ale aj v tzv. zberných miestach, odkiaľ sa odpad bude zvážať do fabriky. Vybudovaním fabriky v potenciálnej nadväzujúcej fáze sa má znížiť závislosť Tanzánie od dovozu hnojív, zmierniť nedostatok hnojív na miestnom trhu a znížiť odberateľská cena hnojív, a tiež znížiť produkcia skleníkových plynov. V prípade nadvýroby môžu tiež vzniknúť exportné príležitosti v regióne. Partnerom žiadateľa je miestna firma poskytujúca mikropôžičky.
4.SAMRS/2021/PPP/1/15SLOV-MART s.r.o.Zlepšenie stavu výživy a zvýšenie domácej produkcie výživovo hodnotných sušených potravín v Južnom SenegaleSenegal155 170 €72.861
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je adresovanie otázky potravinovej bezpečnosti v Senegale s minimálnym presahom na tvorbu trhového prostredia. Zameriava sa na získanie poznatkov a reálnych skúseností pre programové zlepšenie výživovej situácie obyvateľstva troch okresov južného Senegalu rozšírením ponuky a produkcie výživovo hodnotných sušených potravín a zlepšením hygieny spracovateľských postupov. Projekt deklaruje súlad s výzvou senegalskej vlády na prípravu komplexného programu na riešenie zlej výživovej situácie a oživenie produkcie potravín v krajine. Hlavnými aktivitami projektu sú: - vytvorenie ucelenej koncepcie riešenia zlej výživovej situácie obyvateľstva južného Senegalu rozšírením ponuky a produkcie sušených potravín; - vybudovanie spoločnej referenčnej jednotky pre overovanie vhodných riešení a spracovateľských postupov, tréning pracovníkov a získanie relevantných poznatkov pre Program oživenia produkcie potravín v Južnom Senegale; - Zvyšovanie kvalifikovanosti pracovníkov vo výrobe a distribúcii suešných potravín podľa hygienického štandardu „Codex Alimentárius“.
5.SAMRS/2021/PPP/1/2Z&Z PARTNERSSpoločným úsilím Partnerstva k podpore zelenej dopravy na UkrajineUkrajina92 474,92 €72,57/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je podpora spolupráce slovenských a ukrajinských spoločností, ktoré sa zameriavajú na oblasť ochrany ovzdušia vytvorením ukrajinsko-slovenského partnerstva pre systematický rozvoj infraštruktúry elektromobility. Primárnym účelom projektu je vybudovať po jednej prototypnej rýchlonabíjacej stanice v Kyjeve a v Užhorode, vyvinúť mobilný zákaznícky softvér, zosieťovať 10 existujúcich nabíjacích staníc v Kyjeve a vybudovať riadiace centrum pre zjednocovanú sieť nabíjacích staníc prostredníctvom spoločného podniku žiadateľa s jeho partnerom. Prostredníctvom workshopov pre cca 100 ľudí sa má budovať povedomie o dôležitosti elektromobility. Projekt vytvára podmienky pre znižovanie emisií skleníkových plynov.
6.SAMRS/2021/PPP/1/12Agromart a.s.Zvýšenie konkurencieschopnosti produkcie potravín a zlepšenie výživovej situácie komunít v údolí rieky AnambéSenegal15 8650 €70,86/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je adresovanie otázky potravinovej bezpečnosti v senegalskom okrese Ziguinchor (v povodí rieky Anambe), s minimálnym presahom na tvorbu trhového prostredia. Obsahom projektu je získanie poznatkov a skúseností pre programové zvýšenie produkcie potravín. Projekt má identifikovať riešenia v oblasti rekultivácie pôdy, zvýšenia efektívnosti zavlažovania a zavedenie efektívnejších agrotechnických systémov za účelom zlepšenia efektívnosti primárnej produkcie. Projekt deklaruje súlad s výzvou senegalskej vlády na prípravu komplexného programu na riešenie zlej výživovej situácie a oživenie produkcie potravín v krajine. Hlavnými aktivitami projektu sú:
- vytvorenie ucelenej koncepcie zvýšenia objemu a spracovania poľnohospodárskej produkcie; - vybudovanie spoločnej referenčnej jednotky pre overovanie vhodných riešení a spracovateľských postupov, tréning pracovníkov a získanie relevantných poznatkov pre Program oživenia produkcie potravín v údolí rieky Anambe; - Zvyšovanie kvalifikovanosti pracovníkov v potravinárstve; - zapájanie žien z miestnych komunít do produkcie surovín a spracovateľských postupov Cieľovou skupinou pre projekt sú miestne komunity, pestovatelia a podnikatelia zaoberajúci sa spracovaním regionálnych poľnohospodárskych produktov.
7.SAMRS/2021/PPP/1/8GTIS charging, s.r.o.Štúdia uskutočniteľnosti využitia nabíjacích staníc v BiHBosna a Hercegovina10 000 €66,14/100
OPIS PROJEKTU: Výsledkom projektu má byť Štúdia uskutočniteľnosti využitia nabíjacích staníc pre elektromobily v Bosne a Hercegovine. Žiadateľ deklaroval záujem zapojiť sa do výzvy aj budúci rok, kedy chce predložiť už návrh realizačného projektu.
8.SAMRS/2021/PPP/1/7ELECTRIK, s.r.o.Bezpečná a inovatívna sieť nabíjacích staníc pre elektromobily na UkrajineUkrajina180 000 €65,29/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je prenos know-how a skúseností spoločnosti z výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily a s tým spätá osveta u subjektov pôsobiacich v danej lokalite Ukrajiny. Plánované aktivity projektu zahŕňajú vypracovanie technologického štandardu bezpečnej a efektívnej elektroinštalácie v zmysle národných a medzinárodných normatívnych požiadaviek, predstavenie konceptu inteligentnej mobilnej aplikácie, organizáciu viacerých edukatívnych podujatí – seminárov, workshopov, prednášok a školení, taktiež vyhotovenie vzorovej projektovej dokumentácie a dovoz, inštaláciu a demonštračnú testovaciu prevádzku nabíjacej stanice a analyzátora elektrickej siete na verejnom mieste. Projekt cieli aj na nadväzovanie nových podnikateľských partnerstiev, prehlbovanie spolupráce cezhraničného podnikateľského styku, podporu udržateľného ekonomického rastu a na tvorbu nového investičného potenciálu a pracovných miest v oblasti.
9.SAMRS/2021/PPP/1/14PEDAL Consulting, s.r.o.Podnikanie pre udržateľný rozvojKeňa199 829 €46,57/100
OPIS PROJEKTU: Projekt je zameraný na vytvorenie podnikateľských príležitostí pre mladých ľudí (do 35 rokov) alebo rozvoj existujúcich podnikov so zapojením mladých ľudí, s cieľom podporovať dôstojnú prácu, ekonomický rast, priemysel, inovácie a infraštruktúru a prispievať k riešeniu klimatických zmien a rešpektovaniu rovnosť príležitostí. Zámerom projektu je identifikovať najmä mladých absolventov univerzít v Nairobi za účelom ich oboznámenia s vybranými formami podnikania. Žiadateľ deklaruje zameranie na sektorovú prioritu podpora tvorby trhového hospodárstva z pohľadu mobilizácie zdrojov.
10.SAMRS/2021/PPP/1/16Ing. Igor Loduha – GoconsultBalkán - región príležitostíBosna a Hercegovina a/alebo Srbsko10 000 €Nesplnené formálne kritérium podania do dňa 15.3.2021
OPIS PROJEKTU: Predkladaný projekt je zameraný na prípravu štúdie uskutočniteľnosti na vytvorenie centra IT služieb, ktorej cieľom v nasledujúcej fáze je realizovať projekt partnerskej spolupráce s podnikateľským subjektom pôsobiacim v partnerskej krajine, prípadne v oboch partnerských krajinách a prispieť tak k napĺňaniu cieľov rozvojovej pomoci SR a rozvoju súkromného sektora v Bosne a Hercegovine a/alebo Srbsku.
CELKOM: 10 PROJEKTOV10 ŽIADATEĽOVSpolu 1 204 983,92 €