PRESKÚMANIE POSTUPOV SAMRS - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

PRESKÚMANIE POSTUPOV SAMRS

Žiadosť o preskúmanie postupov SAMRS

Prijímateľ dotácie môže požiadať o preskúmanie postupov SAMRS spojených:

  • so závermi z priebežnej kontroly alebo auditu počas trvania projektu;
  • so závermi z kontroly alebo auditu po ukončení projektu;
  • s rozhodnutím o predčasnom ukončení projektu, na základe ktorého SAMRS  vystavila žiadosť o vrátenie časti alebo celej dotácie;
  • so záverečným vyúčtovaním projektu.

K žiadosti musí žiadateľ priložiť všetky nové relevantné podklady, na základe ktorých žiada o preskúmanie. Ak k žiadosti nebudú priložené relevantné podklady, žiadosť bude zamietnutá.

Výsledky preskúmania oznámi SAMRS žiadateľovi písomne doporučeným listom do 30 dní od doručenia žiadosti.