GRANT MANAGEMENT A POSTUPY SAMRS - SlovakAid

GRANT MANAGEMENT A POSTUPY SAMRS

Grant Management IS

Grant Management IS je informačný systém určený na administráciu žiadostí o dotácie a rozvojových projektov ODA SR  v pôsobnosti SAMRS.

Systém Grant Management je kompatibilný s internetovým prehliadačom Mozilla Firefox 21, Google Chrome 26 a Internet Explorer 9.0 a vyšším. Staršie verzie prehliadačov Firefox a Chrome by mali fungovať správne, ale úplná funkcionalita nie je zaručená. Staršie verzie prehliadača Internet Explorer nie sú vôbec podporované a aplikácia v nich nepracuje správne.

Grant Management IS je prístupný na nasledovnom linku: http://62.152.229.251/GrantManagement/external/

Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry a preskúmanie iných postupov SAMRS

A. Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry

V prípade odôvodnených pochybností má žiadateľ/štatutárny zástupca prijímateľa dotácie právo písomne SAMRS požiadať o preskúmanie výberovej procedúry do 15 dní od doručenia oznámenia. Predmetom preskúmania môže byť:

  • rozhodnutie týkajúce sa oprávnenosti žiadosti,
  • rozhodnutie o výške pridelenej dotácie, 
  • rozhodnutie o spôsobe zasielania splátok predfinancovania dotácie,
  • iné postupy zamestnancov agentúry vo výberovej procedúre.

 

B. Žiadosť o preskúmanie iných postupov SAMRS

Prijímateľ dotácie môže požiadať o preskúmanie postupov SAMRS spojených:

  • so závermi z priebežnej kontroly alebo auditu počas trvania projektu;
  • so závermi z kontroly alebo auditu po ukončení projektu;
  • s rozhodnutím o predčasnom ukončení projektu, na základe ktorého SAMRS  vystavila žiadosť o vrátenie časti alebo celej dotácie;
  • so záverečným vyúčtovaním projektu.

K žiadosti musí žiadateľ priložiť všetky nové relevantné podklady, na základe ktorých žiada o preskúmanie. Ak k žiadosti nebudú priložené relevantné podklady, žiadosť bude zamietnutá.

Výsledky preskúmania oznámi SAMRS žiadateľovi písomne doporučeným listom do 30 dní od doručenia žiadosti.

Zoznam externých odborných hodnotiteľov pre žiadosti o poskytnutie dotácie z výziev roku 2021:

MSc. Ján Michalko
Mgr. Ivana Raslavská, PhD.
Ing. Blanka Křivánková, PhD.
Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková
MSc. Hana Gajdošová
Mgr. Simona Petrík
Ing. Juraj Drábik
MSc. Veronika Filipek
Ing. Roman Výleta, PhD.
Ing. Roman Kováč
Mgr. Barbora Vávrová
Mgr. Rastislav Igliar 
PhDr. Juraj Haško
Mgr.  Lucia Lacková

Užitočné linky

GRANT MANAGEMENT IS