Podpora tvorby trhového prostredia - SlovakAid

Podpora tvorby trhového prostredia

Sektorové zameranie ODA SR vychádza z rozvojových potrieb partnerských krajín, dostupných kapacít SlovakAid, ako aj z výsledkov monitorovacích a evaluačných misií. Významným faktorom sú globálne výzvy medzinárodného spoločenstva definované predovšetkým cieľmi udržateľného rozvoja. Rozvojová spolupráca SR preto napomáha pri napĺňaní národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj partnerských krajín, ako boli prezentované počas Voluntary National Review na pôde OSN.

Rozvojová spolupráca SR je implementovaná v šiestich sektoroch. Do každého z týchto sektorov sú integrované prierezové témy.

Sektorovou prioritou č. 6 PODPORA TVORBY TRHOVÉHO PROSTREDIA:
Podpora mikro, malého a stredného podnikania, zavádzanie inovácií, tvorba pracovných miest.

Táto sektorová priorita je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom dvoch cieľov udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 8 a 9.

SDG č. 8 Dôstojná práca a ekonomický rast

Podporovať inkluzívny a udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.

SDG č. 9 Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.

Integrované prierezové témy