Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Sektorové zameranie ODA SR vychádza z rozvojových potrieb partnerských krajín, dostupných kapacít SlovakAid, ako aj z výsledkov monitorovacích a evaluačných misií. Významným faktorom sú globálne výzvy medzinárodného spoločenstva definované predovšetkým cieľmi udržateľného rozvoja. Rozvojová spolupráca SR preto napomáha pri napĺňaní národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj partnerských krajín, ako boli prezentované počas Voluntary National Review na pôde OSN.

Rozvojová spolupráca SR je implementovaná v šiestich sektoroch. Do každého z týchto sektorov sú integrované prierezové témy.

Sektorovou prioritou č. 5 je INFRAŠTRUKTÚRA A UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV:
Vodné hospodárstvo, integrovaný manažment vodných a iných prírodných zdrojov, revitalizácia a ochrana ohrozených vodných zdrojov, zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadovej vody, odpadové hospodárstvo, zvyšovanie environmentálneho povedomia, energetická bezpečnosť a využívanie alternatívnych zdrojov energie, udržateľný rozvoj sídiel, zvyšovanie odolnosti voči prírodným katastrofám vrátane zmeny klímy, ochrana pôdy, zníženie degradácie a vysušovania pôdy, ako aj zastavenie straty biodiverzity, ochrana a obnova ekosystémov a ich služieb a obnova degradovaných ekosystémov.

Táto sektorová priorita je prepojená s Agendou 2030 prostredníctvom štyroch cieľov udržateľného rozvoja (SDG - Sustainable Development Goal) č. 6, 11, 7 a 15.

SDG č. 6 Čistá voda a hygiena

Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.

SDG č. 11 Udržateľné mestá a komunity

Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.

SDG č. 7 Dostupnosť a čistá energia

Zabezpečiť všetkým prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým, udržateľným a moderným zdrojom energie.

SDG č. 15 Život na pevnine

Chrániť, obnovovať a podporovať  udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti premene krajiny na púšť a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu biodiverzity.

Integrované prierezové témy