Portál DEV (www.slovakdev.sk) - SlovakAid

Portál DEV (www.slovakdev.sk)

18. novembra bola spustená nová webová stránka www.slovakdev.sk, ktorá poskytuje komplexné štatistické údaje o rozvojovej spolupráci SR. Portál umožňuje získať detailné informácie o bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, teritoriálnom i sektorovom členení ODA SR ako aj o konkrétnych projektoch, ktoré SR realizovala vo svojich prioritných krajinách v minulom roku. Základ publikovaných informácií tvoria oficiálne štatistické dáta, ktoré je Slovensko povinné pravidelne posielať Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. SR sa stala plnoprávnym členom uvedeného výboru v septembri 2013.
Viac informácií nájdete na www.slovakdev.sk