Odtajnenie archívnych fondov z obdobia Sovietskeho zväzu a spolupráca slovenských a ukrajinských historikov - SlovakAid

Odtajnenie archívnych fondov z obdobia Sovietskeho zväzu a spolupráca slovenských a ukrajinských historikov

MZVEZ SR prostredníctvom SlovakAid podporilo projekt spolupráce slovenských a ukrajinských historikov a archivárov, a v posledných dňoch prináša zaujímavé výsledky

MZVEZ SR prostredníctvom SlovakAid podporilo projekty spolupráce slovenských a ukrajinských historikov a archivárov, ktoré prinášajú zaujímavé výsledky.

Na Ukrajine došlo po roku 2014 ku komplexnému a úplnému odtajneniu archívnych fondov z obdobia Sovietskeho zväzu, ktoré obsahujú unikátne dokumenty týkajúce sa okrem iného aj Československa a Slovenska a neboli doposiaľ prístupné domácim ani zahraničným historikom.

V rokoch 2018 a 2019 navštívili Slovensko v rámci programu CETIR a neskôr Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy – Sharing Slovak Expertise (SSE) dve delegácie historikov a archivárov z Ukrajiny. ZÚ Kyjev na základe podnetov slovenskej a ukrajinskej expertnej komunity prišiel s iniciatívou oživiť bilaterálnu spoluprácu v oblasti historického výskumu a archívnictva. CETIR podporil v roku 2018 projektové návrhy ZÚ Kyjev, ktoré realizovala Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so zapojuením slovenského Ústavu pamäti národa v Bratislave. Ďalšou aktivitou podporenou programom CETIR bol seminár pre slovenských novinárov a publicistov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v októbri 2018. Ukrajinskí historici a archivári počas seminára informovali zástupcov  slovenských médií o nových poznatkoch, ktoré boli sprístupnené vďaka odtajneniu archívnych fondov na Ukrajine.

Prijímajúcimi organizáciami v roku 2019 boli Ukrajinský ústav pamäti národa (Kyjev), Centrum výskumu oslobodzovacieho hnutia (Kyjev) a Archív Bezpečnostnej služby Ukrajiny (Kyjev). Prvoradým cieľom spoločného seminára, ktorý bol realizovaný v Kyjeve v rámci Nástroja SSE, bolo objasniť slovenským historikom a publicistom možností bádania slovenských a československých tém v Archíve Bezpečnostnej služby Ukrajiny – ABSU  (archív bývalého ČeKa - OGPU - NKVD - KGB) a byť nápomocným činiteľom pri zorientovaní sa a bádaní v archívnych fondoch ABSU.

Realizáciu tohto cieľa naplnil spomínaný seminár, na ktorom boli predstavené archívne fondy ABSU (štruktúra fondov, označenie, katalogizácia atď.) a prezentované skúsenosti ukrajinských historikov a archivárov so štúdiom slovensko-ukrajinských a československo-sovietskych tém. Po skončení seminára slovenskí experti zostali ďalších päť dní v Kyjeve a pokračovali vo výskume vo fondoch Archívu bezpečnostnej služby Ukrajiny. Takto získané poznatky následne po návrate z Ukrajiny spracovali do podoby vedecko-popularizačných textov a zverejnili ich na Slovensku v tlačených a elektronických médiách.

Následne 20. februára 2020 podpísali v Kyjeve predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy a riaditeľ Archívu Bezpečnostnej služby Ukrajiny Andriy Kohut, v prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine Mareka Šafina, Dohodu o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a Bezpečnostnou službou Ukrajiny v oblasti archívneho výskumu, vedeckého bádania a publikovania dokumentov o politickej represii v 20. storočí.

Prehĺbenie slovensko-ukrajinskej spolupráce v oblasti historického výskumu a využitia archívov bude do budúcna obojstranne výhodné. V prípade Ukrajiny dôjde k sprostredkovaniu slovenských skúseností zo zapájania odbornej komunity historikov a archivárov - ako segmentu občianskej spoločnosti, do demokratických procesov: vysporiadanie sa s citlivými otázkami minulosti, kultivovanie politicko-spoločenského diškurzu o historických témach, vzdelávanie verejnosti a čelenie dezinformáciám a falšovaniu dejín. Slovenská strana bude  naopak profitovať zo získania prístupu k odtajneným fondom v ukrajinských archívoch, ktoré môžu byť využité nielen v historickom výskume, ale aj v strategickej komunikácii o vybraných témach slovenských dejín.

SÚVISIACE INFÓRMÁCIE V MÉDIÁCH:

Web MZV:
https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/content/slovensko-ukrajinska-spolupraca-v-archivnickej-oblasti?p_p_auth=tIfRYqVj 
https://www.mzv.sk/web/kyjev/detail/-/asset_publisher/bZtjMy3iNwbo/content/podpis-dohody-medzi-ustavom-pamati-naroda-a-sluzbou-bezpecnosti-ukrajiny/10182?p_p_auth=CgEmjLSC&_101_INSTANCE_bZtjMy3iNwbo_redirect=%2Fweb%2Fkyjev%2Fspravy

Web ÚPN: 
https://www.upn.gov.sk/sk/ustav-pamaeti-naroda-rokoval-so-zastupcami-ukrajinskych-pamaetovych-institucii/ 
https://www.upn.gov.sk/sk/ustav-pamaeti-naroda-ziska-pristup-k-materialom-represivnych-zloziek-sovietskeho-zvaezu-nachadzajucich-sa-v-archivoch-na-ukrajine/

Náučno-popularizačné texty:

https://www.aktuality.sk/clanok/750876/odideme-aj-ked-budete-strielat-pribeh-slovenskych-optantov-na-ukrajinskej-volyni/
https://dennikn.sk/1764926/odtajnene-dokumenty-o-cinnosti-nkvd-na-slovensku/

Mediálne články a rozhovory: 
https://www.aktuality.sk/clanok/619541/ukrajinci-svoje-archivy-kgb-otvorili-v-rusku-vidiet-posadnutost-utajovanim/ 
https://www.topky.sk/cl/10/1742009/V-Ukrajine-spristupnili-archivy-tajnych-sluzieb-Sovietskeho-zvazu--Mozu-tam-badat-aj-Slovaci 
https://dennikn.sk/1248243/co-odhaluju-ukrajinske-archivy-kgb-o-slovensku-akcie-stalinovych-agentov-aj-tajne-schodzky-z-roku-1968/ 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20950937/televizny-stab-rtvs-z-kosic-sa-dostal-do-archivov-kgb-v-kyjeve.html 
https://www.aktuality.sk/clanok/656757/o-co-islo-banderovcom-na-slovensku-rozhovor/

TV reportáže:

UKRAJINSKÝ MAGAZÍN 25.09.2018 (od 07:10 minúty)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13196/168112

UKRAJINSKÝ MAGAZÍN 20.11.2018 (od 08:20 minúty)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13196/172845#501