UNESCO - SlovakAid

UNESCO

Water Security for Turkana

 

  • Názov projektu: Water Security for Turkana, Kenya
  • Donor: MZVEZ SR v spolupráci so SAMRS
  • Partneri/koordinátori: UNESCO Nairobi a UNESCO - Sekretariát IHP (Medzinárodného hydrologického programu v Paríži)
  • Implementujúci partner: Caritas Lodwar
  • Alokácia: 300 000 eur
  • Doba implementácie: 24 mesiacov (1. júl 2020 - 30. jún 2022)

Dňa 13.12.2018 bolo podpísané všeobecné Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a  UNESCO s účinnosťou do roku 2030. Prvý spoločný projekt pod názvom „Water Security for Turkana, Kenya“ sa realizuje  v regióne Turkana v Keni v sektore vodného hospodárstva.

Miesto realizácie projektu

Región Turkana (cca 1 mil. obyvateľov) sa nachádza na severozápade Kene a je rozlohou najväčší a najchudobnejší región v Keni. Vyznačuje sa horúcim podnebím, jedná sa o púštnu oblasť s nepravidelnými a nízkymi zrážkami, ktoré spôsobujú akútny nedostatok vody v oblasti. Cieľovou skupinou projektu sú pôvodní obyvatelia Turkany, prevažne pastieri dobytka, ktorí v súčasnosti čelia zhoršujúcim sa negatívnym vplyvom zmeny klímy.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľný prístup k pitnej vode, zlepšiť živobytie a potravinovú bezpečnosť, ako aj podporiť zdravie a hygienu miestnych pastierskych komunít. Projekt pozostáva z dvoch hlavných komponentov:

1. Inštalácia a údržba vodných vrtov, ručných čerpadiel ako aj solárnych a generátorom poháňajúcich čerpadlových systémov a

2. Budovanie kapacít miestnych komunít a technického personálu v oblasti bezpečného, udržateľného a spoľahlivého zásobovania vodou. 

V rámci projektu sa konkrétne vytvára vodný tím lokálnych odborníkov, zodpovedný za údržbu existujúcich vodných systémov, ako aj prebiehajú školenia a kampane zamerané na vodu a sanitáciu, poľnohospodárske praktiky a zadržiavanie vody.

Súčasťou projektovej realizácie je aj identifikácia nových lokalít na zber vody za účasti miestnych komunít. Špeciálny dôraz je kladený na zapájanie miestnych žien, ktoré sú v komunitách zodpovedné sa zásobovanie vodou pre domácnosti.  Viac ako 50% účastníkov/účastníčok komunitných tréningov a kampaní predstavujú ženy.