UNESCO - SlovakAid

UNESCO

Water Security for Turkana

 • Názov projektu: Water Security for Turkana, Kenya
 • Donor: MZVEZ SR v spolupráci so SAMRS
 • Partneri/koordinátori: UNESCO Nairobi a UNESCO - Sekretariát IHP (Medzinárodného hydrologického programu v Paríži)
 • Implementujúci partner: Caritas Lodwar
 • Alokácia: 300 000 eur
 • Doba implementácie: 24 mesiacov (1. júl 2020 - 30. jún 2022)

Dňa 13.12.2018 bolo podpísané všeobecné Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a  UNESCO s účinnosťou do roku 2030. Prvý spoločný projekt pod názvom „Water Security for Turkana, Kenya“ sa realizuje  v regióne Turkana v Keni v sektore vodného hospodárstva.

Miesto realizácie projektu

Región Turkana (cca 1 mil. obyvateľov) sa nachádza na severozápade Kene a je rozlohou najväčší a najchudobnejší región v Keni. Vyznačuje sa horúcim podnebím, jedná sa o púštnu oblasť s nepravidelnými a nízkymi zrážkami, ktoré spôsobujú akútny nedostatok vody v oblasti. Cieľovou skupinou projektu sú pôvodní obyvatelia Turkany, prevažne pastieri dobytka, ktorí v súčasnosti čelia zhoršujúcim sa negatívnym vplyvom zmeny klímy.

Ciele projektu

Cieľom projektu bolo zabezpečiť udržateľný prístup k pitnej vode, zlepšiť živobytie a potravinovú bezpečnosť, ako aj podporiť zdravie a hygienu miestnych pastierskych komunít. Projekt pozostával z dvoch hlavných komponentov:

1. Inštalácia a údržba vodných vrtov, ručných čerpadiel ako aj solárnych a generátorom poháňajúcich čerpadlových systémov a

2. Budovanie kapacít miestnych komunít a technického personálu v oblasti bezpečného, udržateľného a spoľahlivého zásobovania vodou. 

V rámci projektu sa vytvoril vodný tím lokálnych odborníkov, zodpovedný za údržbu existujúcich vodných systémov, ako aj školenia a kampane zamerané na vodu a sanitáciu, poľnohospodárske praktiky a zadržiavanie vody.

Súčasťou projektovej realizácie bola aj identifikácia nových lokalít na zber vody za účasti miestnych komunít. Špeciálny dôraz bol kladený na zapájanie miestnych žien, ktoré sú v komunitách zodpovedné sa zásobovanie vodou pre domácnosti.  Viac ako 50% účastníkov/účastníčok komunitných tréningov a kampaní predstavovali ženy.

AKTUALITY

WASH talk

 • 24. február 2021
 • v dedine MERIKUKA
 • stretnutie s obyvateľmi o vode, sanitácii a hygiene
 • zúčastnilo sa 50 detí a 4 dospelí

Starostlivosť o vodné zdroje

 • 29. až 31. január 2021
 • TURKANA
 • školenie na zvýšenie povedomia o dobrých praktikách v starostlivosti o vodné zdroje na úrovni dedín
 • zúčastnili sa 38 členovia vodných komisií a miestni lídri (z toho 12 žien) zo 16 rozličných dedín

Školenia prebiehali vďaka partnerom Caritas Lodwar a MCSPA s finančnou podporou UNESCO a SlovakAid.