Moldavsko - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Moldavsko

Moldavsko je jednou z troch programových krajín SlovakAid v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. Rozvojová spolupráca s Moldavskou republikou sa opiera o Dohodu o rozvojovej spolupráci medzi vládou SR a vládou Moldavskej republiky, ktorá bola podpísaná v októbri 2013. Partnerskou krajinou SlovakAid je Moldavsko od roku 2009. Intenzita spolupráce sa odvtedy výrazne zvýšila. V roku 2013 bol v Moldavsku otvorený zastupiteľský úrad SR a realizácia rozvojovej spolupráce je podporená pôsobením rozvojového diplomata v rámci zastupiteľského úradu v Kišiňove.

Podpisom asociačnej dohody s EÚ v roku 2014 sa Moldavsko zaviazalo k realizácii reforiem. V tom istom roku sa stalo programovou krajinou SlovakAid. SR podporuje transformačné úsilie Moldavska, jeho ekonomický rast a poskytuje mu pomoc pri implementácii reforiem.

Moldavsko zároveň predstavuje príležitosť pre zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce.

Nástroje pomoci:

  • dotačné projekty,
  • aktivity programu Sharing Slovak Expertise- SSE (do roku 2018 pod názvom CETIR),
  • projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov,
  • vládne štipendiá SR, 
  • finančné príspevky (vrátane mikrograntov),
  • trilaterálna spolupráca s UNDP a USAID.