Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci SR za rok 2013 - SlovakAid

Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci SR za rok 2013

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 332 z 2. apríla 2002 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky každoročne predkladá na rokovanie vlády informáciu o poskytovanej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Predkladaný materiál poskytuje  informácie o celkových výdavkoch na oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky v roku 2013, o štruktúre jej bilaterálnej i multilaterálnej časti, o smerovaní pomoci z teritoriálneho hľadiska, o jej objemoch a účele jej poskytnutia jednotlivými ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami, o štruktúre humanitárnej pomoci a ďalšie užitočné dáta. Materiál taktiež obsahuje prehľad kľúčových momentov z pohľadu oficiálnej rozvojovej pomoci, ktoré sa udiali v roku 2013, ako aj vyhodnotenie plnenia cieľov Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013.

V roku 2013 si Slovenská republika pripomenula 10. výročie založenia mechanizmu oficiálnej rozvojovej pomoci medzinárodnou konferenciou a stala sa členom Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, čím si posilnila postavenie na medzinárodnej donorskej scéne. S cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť poskytovania rozvojovej pomoci prijalo v roku 2013 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky celý rad opatrení, ktoré sú uvedené v predkladanom materiáli.

Slovenská republika poskytla v roku 2013 oficiálnu rozvojovú pomoc v celkovej sume 64 842 480,80 EUR s podielom na hrubom národnom dôchodku 0,092 %. Z tejto sumy poskytla 12 156 334,30 EUR na bilaterálnu pomoc a 52 686 146,50 EUR na multilaterálnu pomoc formou povinných a dobrovoľných príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií. V porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu objemu poskytnutej oficiálnej rozvojovej pomoci o takmer  4 mil. EUR a rastúci trend je naplánovaný aj pre rok 2014 a 2015. Vzhľadom na indikovaný plán rastu oficiálnej rozvojovej pomoci v nasledujúcich rokoch je predpoklad, že sa Slovensku podarí v roku 2015 dosiahnuť po prvýkrát podiel 0,1 % oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku. Slovenská republika bude napriek tomu i naďalej zaostávať za cieľmi, ku ktorým sa prihlásila po vstupe do EÚ (podiel 0,17 % oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku do roku 2010 a 0,33 % do roku 2015).

Z teritoriálneho hľadiska smeroval najvyšší objem oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v roku 2013 do Afganistanu, ktorý patrí do skupiny najmenej rozvinutých krajín. Na druhom mieste je krajina afrického kontinentu, Keňa a tretie z hľadiska objemu bilaterálnej pomoci je Srbsko.

Materiál predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky je informatívny a nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ale jeho obsah bol konzultovaný so všetkými dotknutými rezortmi a inštitúciami. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.