II. kolo grantových výziev 2015 - SlovakAid

II. kolo grantových výziev 2015

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2015 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje
dňa 11.septembra 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SR pre Východné partnerstvo a Západný Balkán na rok 2015.

Program odovzdávania transformačných skúseností

Kontakt:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grosslingová 35
811 09 Bratislava

info@slovakaid.sk / www.slovakaid.sk
 

Podmienky, programové dokumenty a prílohy k jednotlivým výzvam:

Program odovzdávania transformačných skúseností

Podmienky výzvy: SAMRS/2015/VP2/01
Podmienky výzvy: SAMRS/2015/ZB2/01

Finančná príručka
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument v slovenskom jazyku
Projektový dokument v anglickom jazyku
Matica logického rámca projektu
Rozpočet projektu – nepodnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Rozpočet projektu – podnikateľské subjekty dotácia do 100 tis. EURO
Zadávacie podmienky pre výber ostatného personálu na projekte

Ostatné dokumenty:
OECD CRS kódy
Výnos MZVaEZ SR č. 135/2011
Vzor zmluvy pre nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty