Grantové výzvy 2016 / Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností - SlovakAid

Grantové výzvy 2016 / Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 24.5.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid:

Program rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Južný Sudán, Moldavsko

Výzva SAMRS/2016/AFG/1
Výzva SAMRS/2016/KE/1
Výzva SAMRS/2016/SSD/1
Výzva SAMRS/2016/MD/1

Program odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán

Výzva SAMRS/2016/UA/1
Výzva SAMRS/2016/VP/1
Výzva SAMRS/2016/ZB/1

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:

Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Matica logického rámca
Matica logického rámca RRF pre Výzvu SAMRS/2016/MD/1
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Správa nezávislého audítora
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Protokol o darovaní
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Formulár krízový pracovný výkaz
Formulár žiadosť o platbu
Formulár priebežná správa
Formulár záverečná správa
Formulár vyúčtovanie nákladov

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 1.7.2016. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 1.7.2016 do 14.00 hod.. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.