Grantová výzva 2016/ PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV - SlovakAid

Grantová výzva 2016/ PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH PARTNERSTIEV

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2016 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Cieľom programu podnikateľských partnerstiev je mobilizácia súkromných finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a prijímateľskej krajiny.

Hlavným cieľom výzvy je podporenie začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s cieľom podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva (tvorba pracovných miest, budovanie kapacít partnerov, zabezpečenie dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.).

Program podnikateľských partnerstiev:
SAMRS/2016/SU/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument
Rozpočet projektu
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
Správa nezávislého audítora
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Protokol o darovaní
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Zákon 392/2015 o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy

Formulár krízový pracovný výkaz
Formulár žiadosť o platbu
Formulár priebežná správa
Formulár záverečná správa
Formulár vyúčtovanie nákladov

Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 1.7.2016. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 1.7.2016 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.