Spoločné programovanie v Keni – AgriFI Challenge Fund - SlovakAid

Spoločné programovanie v Keni – AgriFI Challenge Fund

Spoločné programovanie Európskej únie v oblasti rozvojovej spolupráce prebieha od roku 2011 a jeho cieľom je zefektívnenie, zosúladenie a prevencia duplicity aktivít členských štátov v tejto oblasti.

SAMRS podpísala koncom augusta 2019 zmluvu s írskou organizáciou Self-Help Africa (SHA) v rámci spoločného programovania EÚ v Keni, do ktorého sa SR zapojila rozhodnutím vlády z roku 2017. Ide o spoluprácu počas obdobia r. 2018 – 2023 v sektore poľnohospodárstva, prostredníctvom zapojenia sa do programu AgriFI a jeho komponentu č.1 : KILIMO-VC (Podpora pre produktívnych, adaptovaných a na trh integrovaných malých poľnohospodárov v Keni).

Ciele programu

 • zlepšenie integrácie hodnotového reťazca drobných farmárov a pastierov poskytnutím stimulov na investície do agropotravinárskeho sektora
 • podpora malých poľnohospodárov v prechode od samozásobiteľského prístupu k podnikateľsky orientovanému prístupu
 • podpora environmentálne udržateľných poľnohospodárskych postupov a zapojenie často vylúčených skupín, vrátane žien a vidieckej mládeže
 • prispieť k zníženiu potravinového deficitu v krajine a posilneniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora v Keni

SR prispieva do tohto komponentu sumou 2, 5 mil. EUR. Celková alokovaná suma predstavuje spolu s príspevkom EÚ sumu 24, 5 mil. EUR. Európska investičná banka toto financovanie doplní úverovými zdrojmi do výšky 50 mil. EUR. SHA figuruje ako grantový manažér programu AgriFI a je koordinátorom procesu výberu a zazmluvnenia asi 50 poľnohospodárskych podnikov (malých a stredných družstiev), medzi ktoré bude prerozdelená celková suma 18, 3 mil. EUR (Challenge Fund).

Očakávané výsledky programu

 • vytvorenie 10 000 pracovných miest
 • dosah na 100 000 malých poľnohospodárov
 • podpora minimálne 15 obchodných združení na miestnej a národnej úrovni a
 • zvýšenie obratu o 25% u 50 poľnohospodárskych podnikov

Doposiaľ dosiahnuté výsledky

 • podporených 37 poľnohospodárskych podnikov
 • alokovaných 18,2 mil. EUR
 • dosah na vyše 90 tisíc farmárov v 13 rôznych hodnotových reťazcoch, z nich okolo 66 tisíc vytrénovaných v tzv. „climate-smart agriculture“ technológiach
 • vyše 31 tisíc farmárov a 250 farmárskych skupín si zlepšilo prístup k trhom
 • farmári sú zapojení v 13 rôznych hodnotových reťazcoch, napr.: mliečne výrobky, záhradníctvo, bavlna, káva, cirok, orechy, gumy, zemiaky, včelárstvo, obilniny a strukoviny
 • vytvorených viac ako 800 pracovných miest na plný úväzok a viac ako 3000 na čiastočný úväzok
 • minimálne 21 tisíc mladých ľudí a 34 tisíc žien dostáva vyšší a stabilnejší príjem
 • priemerné zvýšenie ročného obratu podnikov podporených v rámci grantových kôl o 5% za finančné obdobie 2020/2021
 • Farmári zo 45 rôznych provincií v Keni postupne diverzifikovali zo samo-zásobiteľského poľnohospodárstva a tradičných trhových plodín do konkurenčných hodnotových reťazcov