Ďalšia z tohtoročných výziev - PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ NA UKRAJINE - je vyhodnotená - SlovakAid

Ďalšia z tohtoročných výziev – PODPORA ROZVOJOVÝCH INTERVENCIÍ NA UKRAJINE – je vyhodnotená

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 1. februára 2021 výzvu č. SAMRS/2021/UA/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií na Ukrajine. 

Indikatívna alokácia na výzvu na rok 2021 bola 300 000 eur, s rozpočtovým limitom na 1 investičný projekt 200 000 eur, na 1 neinvestičný projekt 100 000 eur.  Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 22. marca 20213. Spolu bolo v tomto termíne predložených 14 žiadostí od 14 žiadateľov, v celkovej hodnote 1 324 529,12 eur.

Dňa 31. mája 2021 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 2 žiadosti a neschválil 12 žiadostí o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 12. mája 2021.