SAMRS/2021/UA/1 - SlovakAid

SAMRS/2021/UA/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2021/UA/1 - podpora rozvojových intervencií na Ukrajine, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31. mája 2021, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu z 12. mája 2021.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/UA/1/5
Asociácia vodárenských spoločnostíZdravá voda pre Rivne199 373 €94,83/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je formou zdieľania skúseností z modernizácie vodohospodárskych systémov a využívania moderných technológii vo vodárenstve podporiť kvalitu života a zdravia obyvateľov v meste Rivne, prostredníctvom udržateľného rozvoja zastaralej infraštruktúry, a to zvýšením informovanosti a povedomia odbornej verejnosti o zabezpečení zdravotne nezávadnej dodávky pitnej vody formou inštalácii menších technologických zariadení a o prevádzke týchto zariadení vo vodárenských spoločnostiach v SR; v spolupráci so zástupcami partnerských organizácií vypracovať návrh konkrétneho technického a technologického riešenia na samovýrobu chlórnanu sodného na dezinfekciu pitnej vody na konkrétnej čerpacej stanici pitnej vody „Kyjivska“ v meste Rivne; a inštaláciou a sprevádzkovaním konkrétneho technologického zariadenia na výrobu chlórnanu sodného priamo na vstupe surovej vody do systému vrátane preškolenia odborného personálu vodárenskej spoločnosti mesta Rivne.
2.SAMRS/2021/UA/1/12
Človek v ohrození, n.o.Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu90 909 €90,67/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je podpora demokratického rozvoja a participatívne plánovanie komunít v Luhanskej oblasti. Projekt posilní dialóg s miestnymi samosprávami - ATC hromadami, čo je kľúčové v súvislosti s dôsledkami dlhotrvajúceho konfliktu a prebiehajúcou decentralizáciou. Projekt vytvorí 2 komunitno-iniciatívne skupiny (KIS) zložené zo 40 obyvateľov 2 ATC hromád pri kontaktnej línii, ktoré budú zastupovať záujmy občanov a zúčastňovať sa na procesoch plánovania spolu s vedením ATC hromád, kde implementujúce organizácie vytvoria podmienky pre tento dialóg. Projekt posilní kapacity komunít za účelom ich postupnej sebestačnosti, pričom KIS budú určovať a advokovať za témy vyhovujúce potrebám svojich komunít.
CELKOM: 2 PROJEKTY2 ŽIADATELIASpolu 290 282,00 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuVýška schválenej dotácie v EURPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SR
1.SAMRS/2021/UA/1/1Inštitút pre ekonomické a sociálne reformyPodpora odolnosti kľúčových verejných inštitúcií na Ukrajine voči zneužitiu moci a korupcii98 332 €80,00/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je podporiť odolnosť kľúčových verejných inštitúcií, štátnych firiem ako aj samospráv voči zneužitiu moci a korupcii. Hlavnou aktivitou je podpora pri budovaní kapacít štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a občianskej spoločnosti, a to konkrétnejšie podporou odolnosti kľúčových verejných inštitúcií voči zneužitiu moci a korupcii , podporou transparentnosti, finančného zdravia a dobrého spravovania štátnych firiem, podporou transparentnosti a finančného zdravia miest a regiónov. Súčasťou projektu je vypracovanie podkladov pre zavádzanie opatrení na zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii v 17 kľúčových verejných inštitúciách, 50 najväčších štátnych podnikoch, 50 najväčších mestách a 24 regiónoch Ukrajiny.
2.SAMRS/2021/UA/1/13Nadácia IntegraBudovanie dôvery v štátne inštitúcie, budovanie občianskej spoločnosti, zmierňovanie napätia v spoločnosti a zlepšenie postavenia žien v spoločnosti49 090 €79,17/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je budovanie efektívne fungujúcej štátnej správy a silnej občianskej spoločnosti budovaním kapacít, zvyšovaním dôvery, bezpečnosti a spolupráce medzi predstaviteľmi štátnej správy, občianskej spoločnosti a jednotlivcami s hlavným zameraním na zlepšenie rodového postavenia žien a zraniteľných skupín v ukrajinskej spoločnosti. Projekt predpokladá vyškolenie minimálne 20 ľudí (min. 50% ženy), ktorí sa zúčastnia školení od slovenských expertov, uskutoční sa 8 osvetových podujatí, ktorých sa zúčastní minimálne 100 (min. 50% ženy) zástupcov občianskej spoločnosti, minimálne 415 (90% ženy) ľudí sa zúčastní na facilitovaných skupinových stretnutiach zameraných na budovanie dôvery, bezpečnosti, spolupráce, 35 zástupcov štátnej správy, miestnej samosprávy a zdravotníckych pracovníkov sa zapojí do dialógu a diskusií o zlepšovaní verejnej politiky zameranej na zlepšenie postavenia žien a zraniteľného obyvateľstva a 25 štátnych inštitúcii bude oslovených s návrhmi na zlepšenie verejných politík o postavení žien v spoločnosti.
3.SAMRS/2021/UA/1/4Slovenská katolícka charitaPodpora podnikateľských zručností a zamestnanosti vnútorne vysídlených ľudí a zraniteľných skupín v regióne Dnipro100 000 €78,33/100
OPIS PROJEKTU: Cieľ projektu „Podpora podnikateľských zručností a zamestnanosti vnútorne vysídlených ľudí a zraniteľných skupín v regióne Dnipro“ je cez organizovanie biznis škôl v 4 lokalitách, školenia „Nájdi si prácu“ a vytvorenie online biznis knižnice, pomôcť vnútorne vysídleným osobám a zraniteľným skupinám v danom regióne zlepšiť ich finančnú situáciu. Cez vytvorenie online biznis knižnice s náučnými videami a informáciami z Biznis školy a školenia „Nájdi si prácu“, budú informácie šírené počas (počíta sa so 400 pozretiami) aj po skončení projektu, a tak budú pomáhať v podnikaní a zamestnaní sa ďalším.
4.SAMRS/2021/UA/1/2Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politikuEPIC4Ukraine (Environment, People, Ideal water and Clean air for Ukraine)98 442 €71,00/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry, udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia v kontexte post-pandemického obdobia. Ambíciou projektu je vytvorenie 6 miestnych vzdelávacích centier v oblasti ochrany životného prostredia, zmeny klímy a udržateľného rozvoja a zvýšenie kapacít a povedomia v oblasti udržateľného využívania zdrojov a ochrany životného prostredia oficiálnych predstaviteľov samospráv/hromád a mládeže v hromadách.
5.SAMRS/2021/UA/1/9Európska migračná agentúra (EMA)Kvalitná pracovná sila pre IKT sektor na Ukrajine: Schéma mobility medzi Slovenskom a Ukrajinou v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom – FÁZA 2100 000 €65,33/100
OPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na zlepšenie výkonnosti IT sektora na Ukrajine prostredníctvom zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch. Nadväzuje na prvú fázu projektu, ktorá sa realizovala od roku 2019, v rámci ktorej sa zaviedli dvojročné magisterské študijné programy dvojitých diplomov medzi univerzitami na Slovensku a na Ukrajine. Hlavnou zmenou a inováciou druhej fázy projektu je posilnenie vytvorených vzťahov, štruktúr a profesionálnych kontaktov medzi akademickým sektorom na Slovensku a na Ukrajine, ktoré umožnia ďalší rozvoj a stabilizáciu schémy študijnej a pracovnej mobility pre ukrajinských študentov a absolventov vrátane jej rozvoja na verejných vysokých školách na Slovensku. Schéma mobility je spojená s účasťou IKT firiem v tomto procese, kedy študentom poskytnú odbornú prax a po skončení štúdia dostanú dvojročnú pracovnú zmluvu v ich IT firme.
6.SAMRS/2021/UA/1/11Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojovSlovakAid Med-Inno-Centres of Ukraine98 600 €59,50/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je vybudovanie inovačných medicínskych parkov s bojom proti pandémii COVID-19 a na ochranu obyvateľstva Ukrajiny. Tieto inovačné park budú centrami spin-off firiem, ktoré budú obsluhovať trenažér na aplikáciu viachladinovej umelej pľúcnej ventilácie a metód liečenia pľúcnych chorôb. Zároveň bude vytvorený inovačný klaster SK UA INNO CLUSTER, ktorý po ukončení projektu bude koordinovať rozširovanie metódy umelej pľúcnej ventilácie a bude vytvárať pákové efekty pre zabezpečenie financovania a zahraničnej pomoci pre inovačné centrá na Ukrajine.
7.SAMRS/2021/UA/1/3Bratislavský inštitút pre politickú analýzuPodpora a presadzovanie akademickej slobody na Ukrajine83 980 €53,67/100
OPIS PROJEKTU:Cieľom predkladaného projektu je pokračovať v aktivitách, ktoré boli žiadateľom vytvorené v rámci slovenského prostredia, aktivity zamerané na podporu akademickej slobody v kontexte globálnych tém, akými sú spravodlivosť a ľudské práva, mier a medzi kultúrna komunikácia, vzdelávanie, demokracia a občianska spoločnosť, xenofóbia a diskriminácia vs. tolerancia a multikulturalizmus, vojnové konflikty a terorizmus. Cieľom je zdieľať skúsenosti a postupy a aj naštartovať intenzívnu cezhraničnú spoluprácu v daných témach. Žiadateľ predpokladá, že téma akademickej slobody v sebe zahŕňa medzinárodnú, medzi kultúrnu a globálnu dimenziu, ktorá je dôležitá pri budovaní občianskej spoločnosti.
8.SAMRS/2021/UA/1/8Karpatský euroregión SlovenskoPodpora reformy miestnej správy na Ukrajine77 605,20 €49,67/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je podpora dobrej správy veci verejných. Zameriava sa na spoluprácu samosprávy s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora, s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti a prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery. Zamestnanci vybraných samospráv budú vyškolení v oblasti komunikácie s verejnosťou. Súčasne bude prebiehať hodnotenie činností 4 vybraných samospráv za účelom analýzy existujúceho stavu v oblasti komunikácie zamestnancov s verejnosťou s cieľom navrhnúť systémové opatrenia v danej oblasti. Bude spracovaný mechanizmus zapojenia sa verejnosti pod vedením tímu ukrajinských a slovenských odborníkov s aktívnym zapojením účastníkov tréningového programu.
9.SAMRS/2021/UA/1/10NEzávislosť - Nový začiatok, o.z.Cesta do života bez závislostí98 058,14 €39,33/100
OPIS PROJEKTU: Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie Centra pre život bez závislostí v partnerskom meste, priestor pre besedy, semináre, sedenia s klientmi, školenia pre študentov, atď. Žiadateľ má za cieľ vytvorenie metodických materiálov pre zapojené organizácie, školenia, tréningy, vytvorenie IT platformy „Linky pomoci“ pre prvý kontakt a poskytnutie pomoci závislým, ich rodinám alebo priateľom. Žiadateľ deklaruje podporu regiónu a práce zdravých a práceschopných ľudí, vytváranie pracovných miest spolu s regionálnou samosprávou či už orientovaných na prevenciu a prácu so závislými ako aj vytvorenie pracovných miest pre závislých, ktorí sa rozhodnú pre zmenu spôsobu aktuálneho života. .
10.SAMRS/2021/UA/1/14Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128Európsky klimatický vzdelávací bod Perečín88 063,48 €26,33/100
OPIS PROJEKTU: Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora a rozvoj udržateľného využívania prírodných zdrojov na Ukrajine a zvyšovanie environmentálneho povedomia miestnej komunity prostredníctvom vybudovania Európskeho klimatického bodu v Perečíne. Projekt by mal zahŕňať aktivity na realizáciou praktických klimatických opatrení slúžiacich na zmiernenie dôsledkov a prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy, ako aj rozšírenie výučby o predmet sokoliarstvo.
11.SAMRS/2021/UA/1/6Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.INTELIGENTNÉ A ZODPOVEDNÉ BÝVANIE - udržateľné využívanie prírodných zdrojov v ekologickom bývaní na Ukrajine49 976 €*N/A
OPIS PROJEKTU: *N/A
12.SAMRS/2021/UA/1/7Inštitút hospodárskej politikyPodpora odolnosti kľúčových verejných inštitúcií na Ukrajine voči zneužitiu moci a korupcii92 100,30 €*N/A
OPIS PROJEKTU: *N/A
CELKOM: 12 PROJEKTOV12 ŽIADATEĽOVSpolu 1 034 247,12 €

*N/A znamená, že žiadosť nesplnila podmienky výzvy. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.