Často kladené otázky (FAQ) - SlovakAid

Často kladené otázky (FAQ)

Projektový manažér prijímateľa a lokálneho partnera musia byť známi už v čase podania žiadosti o dotáciu. Ak v čase podania žiadosti nebudú obsadené pozície odborného a expertného personálu v projekte, k personálnej matici je povinné priložiť detailné zadávacie podmienky (ToR) na dané pozície. Pri podpise zmluvy je Prijímateľ povinný doložiť vyplnenú personálnu maticu na min. 50 % konkrétnymi osobami.

čítať viac

O dotáciu môžu požiadať všetky právnické osoby s prideleným IČO, t.j. podniky, subjekty verejnej správy, organizácie, združenia a nadácie registrované na Štatistickom úrade SR, ktoré zároveň spĺňajú podmienky uvedené vo výzve: • oprávnené vykonávať činnosti uvádzané v žiadosti a súčasne • aktívne vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom podnikania alebo s poskytovaním všeobecne prospešných služieb a s realizáciou projektov v sektore navrhovanej intervencie, ktoré preukážu referenciami a súčasne • majú vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom SR (preukazuje sa dokladmi podľa §8a odsek 4. a 5. zákona 523/2004 Z.z.) a súčasne • majú vysporiadané finančné vzťahy so SAMRS a súčasne • predložili doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie (uvedené v časti 8. tohto dokumentu - Zoznam povinných príloh k žiadosti o dotáciu).