Zapájanie podnikateľského sektora do rozvojových projektov SlovakAid - SlovakAid

Zapájanie podnikateľského sektora do rozvojových projektov SlovakAid

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu zapája podnikateľský sektor do projektov rozvojovej spolupráce od roku 2014. Doposiaľ sa podporilo zrealizovať 15 projektov v celkovej sume vyše 990 tisíc eur. Plánovaná alokácia na projekty v rámci Programu podnikateľských partnerstiev na rok 2019 predstavuje sumu 500 tisíc eur. Momentálne pripravujeme výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie, ktorá bude zverejnená na www.slovakaid.sk začiatkom februára 2019.

Program podnikateľských partnerstiev má za cieľ:

​Príklady spolupráce s podnikateľským sektorom

Cieľom ďalšieho projektu je naštartovať komplexnejšiu spolupráca s miestnym podnikateľským partnerom a iniciovať spoluprácu s verejnými inštitúciami na Ukrajine v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Firma Enviroline, s.r.o. Košice v rámci SlovakAid projektu vzdeláva projektantov v oblasti využívania moderných technológií, postupov a implementácie EÚ noriem pri vodohospodárskych stavieb a poskytuje výmenu skúseností z realizovaných projektov na Slovensku.  Zámerom je vytvoriť základy pre dlhodobú spoluprácu. Pilotným a partnerským mestom pri praktickej časti školenia je mesto Žovkva. Spolupráca bude zameraná na zber a triedenie vstupných materiálov, zrealizuje sa prieskum na mieste a konzultácie s prevádzkovateľmi sieti a úradov, ktoré zastrešujú tému životného prostredia. Následne bude vypracovaná štúdia zameraná na zásobovanie vodou a  odvádzanie a čistenie odpadových vôd v meste Žovkva. Dôležitou súčasťou projektu je  zvyšovanie povedomia a objasnenie významu a potreby vypracovať strategické dokumenty pre mestá, obce a regióny, ktoré vedú k efektívnejšiemu plánovaniu a úspore. Informačné podujatie sa bude realizovať v lete 2019. Podporujeme dlhodobejšie a komplexnejšie riešenia v oblasti kvality životného prostredia. 

V Afganistane v spolupráci so spoločnosťou PeWaS, s.r.o. sa od 2016 realizuje projekt, ktorý má za cieľ  v oblasti poľnohospodárstva zvýšiť výnos plodín a znížiť spotrebu vody použitím systému Aquaholder. Tento produkt má schopnosť viazať vodu v pôde a uvoľňovať ju v čase nedostatku vlahy. Realizoval sa výskum v 7 lokalitách mesta Herat. V 3 skleníkoch sa pestovali uhorky a na 4 otvorených poliach sa pestovala pšenica. Cieľom bolo sledovať účinky produktu na klíčivosť a vzchádzavosť vybraných plodín a úsporu vody. V priebehu testovacieho obdobia produktov v podmienkach Afganistanu sa sledovala poľná vzchádzavosť osiva, hmotnosť biomasy a obsah vody v pôde. Testovaním sa dospelo k záveru, že použitie výrobku je ekonomicky výhodnejšie pre plodiny ako je sezam, sójové bôby, cícer, uhorky a paradajky. Ide o tradičné poľnohospodárske plodiny v Afganistane. Ďalej sa tento produkt použil na pestovanie pšenice a hrachu na poliach bez umelého zavlažovania. Výsledky testov a ekonomickejšie riešenie v oblasti poľnohospodárstva boli prezentované lokálnym farmárom s cieľom posilnenia podnikateľských partnerstiev. Za jeden z najväčších prínosov projektu sa považuje vylepšenie procesu prípravy obaleného osiva. Proces sa podarilo urýchliť a najmä vylepšiť, kedy sa pozorovalo zvýšenie efektivity procesu o 40 %. Použitím tohto prípravku sa podarilo dosiahnuť úsporu vody na zavlažovanie takmer 50 %. Najvýraznejšie výsledky sa dosiahli v prípade pestovania cíceru a pšenice, kedy sa bez zavlažovania dosiahlo výrazné zvýšenie výnosu plodín. Do budúcnosti sa plánuje zvýšenie počtu testovacích polí s cieľom väčšej propagácie riešenia priamo u farmárov. Podporujeme inovácie a nové metódy.

Posilňujeme nové podnikateľské aktivity a budujeme podnikateľské partnerstvá. Cieľom projektu SAPREN – Slovak Afghan Partnership in Renewable Energy sú aktivity zamerané na analýzu trhu a predstavenie solárnych riešení pri nedostatku elektriny najmä v odľahlejších provinciách Afganistanu. V rámci projektu spoločnosť Elvosolar, a.s. zrealizovala analýzu trhu a legislatívy, uskutočnila 11 workshopov, 12 pracovných stretnutí s predstaviteľmi verejného sektora a 5 stretnutí s potenciálnymi partnermi. V spolupráci s exportno-importnou bankou SR, ktorá poskytuje viazanú obchodnú pomoc pre nízkopríjmové krajiny je spoločnosť schopná ponúknuť a realizovať projekty s vysokou kvalitou a efektívnosťou pri polovičných investičných nákladoch. Témou stretnutí boli riešenia výroby a uskladnenia elektrickej energie a možnosti ohrevu teplej úžitkovej vody využitím slnečnej energie. Výsledkom sú reálne ponuky na riešenie obnoviteľného zdroja prostredníctvom vybudovania Fotovoltickej elektrárne pre inštitúcie ako Letisko Mazar e Sharif, Ministerstvo práce, Ministerstvo financií a Industry Green Park. 

Etiópii podporuje SlovakAid projekt v oblasti riadenia poľnohospodárskej výroby, výskumu a vývoja. Zvyšujeme výnosnosť poľnohospodárskej produkcie a spracovania produktov. Spoločnosť Ten Senses s.r.o. v rámci projektu, ktorý je podporovaný cez SlovakAid má za cieľ spustiť podnikateľský plán v oblasti pestovania makadamových sadeníc a podporí udržateľné podnikateľské partnerstva Fair Trade.  Cieľom je získať vhodný pozemok na výstavbu farmy na pestovanie makadamových sadeníc minimálne po dobu 5 rokov. Vybudovať menšiu testovaciu škôlku pre pestovanie makadamových sadeníc v etiópskych podmienkach. Vypestovať vysokokvalitné štepené sadenice, ktoré budú dobrým základom pre budúce sadenicové škôlky v Etiópii. Vyškoliť 150 farmárov v oblastiach Guji a Oromia State na juhu Etiópie a podporiť malých farmárov kávy a rozšíriť ich činnosť o pestovanie makadamových sadeníc v rámci existujúcich fariem.