Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojových intervencií v Moldavsku - SlovakAid

Vyhlasujeme výzvu na podporu rozvojových intervencií v Moldavsku

SAMRS/2023/MD/1

Cieľom výzvy na podporu rozvojových intervencií v Moldavskej republike je podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja Moldavskej republiky prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy, tvorby trhového prostredia, inovácií a dobrej správy vecí verejných.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 400 000 eur.