Vyhlasujeme výzvu na podporu budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií - SlovakAid

Vyhlasujeme výzvu na podporu budovania kapacít slovenských rozvojových organizácií

Cieľom zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov SlovakAid, ako aj medzinárodnej konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce. Podporené aktivity by mali byť nacielené na zefektívnenie interakcie medzi organizáciami združenými v strešných organizáciách a ďalšími aktérmi rozvojovej spolupráce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 105 000 eur.