Vyhlasujeme prvé dve výzvy v roku 2023 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Vyhlasujeme prvé dve výzvy v roku 2023

SAMRS/2023/D/1

Vyslanie dobrovoľníčok/dobrovoľníkov alebo expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Hlavným cieľom dobrovoľníckej/expertnej činnosti je podpora rozvojových intervencií v partnerských krajinách v zmysle aktuálne platnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

Čiastkovými cieľmi sú zvýšenie informovanosti a podpory slovenskej verejnosti v prospech rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, posilnenie kapacít lokálnych partnerov a komunít v partnerských krajinách
prostredníctvom transferu vedomostí a zručností; vytváranie dlhodobých partnerstiev a inštitucionálnych vzťahov medzi slovenskými subjektmi a ich partnermi v partnerských krajinách ako aj budovanie národných
personálnych kapacít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 109 360 eur.

SAMRS/2023/HUM/1

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon)

Celkovým cieľom výzvy je adresovanie dopadov prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu v Sýrii, následkov konfliktov v Libanone a Iraku, ako aj riešenie príčin vzniku a dopadov migračných a utečeneckých kríz.
Prvoradým cieľom je zlepšovanie životných podmienok a perspektív na návrat a uplatnenie sa v krajinách kde je momentálne aktívny konflikt. V druhom rade je pozornosť venovaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov a vnútorne vysídlených osôb a navrátilcov v krajinách nedávneho konfliktu. S cieľom posilniť dobré spolunažívanie odporúčame v žiadosti o poskytnutie dotácie špecifikovať spôsob zahrnutia hostiteľských komunít do cieľových skupín projektu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 000 000 eur.