Vyhlasujeme ďalšie dve výzvy 2022 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Vyhlasujeme ďalšie dve výzvy 2022

SAMRS/2022/EK/1

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi je posilnenie podielu Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov na európskej rozvojovej spolupráci, prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie a zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA. Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a zviditeľneniu značky SlovakAid.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 80 000 eur.

SAMRS/2022/ST/KE/1

Strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike

Cieľom výzvy je vytvoriť mechanizmus dlhodobej spolupráce a prispieť k dlhodobo udržateľnému zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a rozvoju v Kenskej republike. V rámci výzvy budú podporené intervencie v oblasti zdravotníctva a odborného vzdelávania, s dôrazom na digitalizáciu.
Predložené žiadosti o dotáciu musia predpokladať významný príspevok k cieľom udržateľného rozvoja, pričom musia byť v koherencii s národnými stratégiami Kenskej republiky a reagovať na jej potreby. Súčasne v žiadostiach musí byť uvedený opis doterajších intervencií v Kenskej republike. 

Ďalším cieľom bude rozvoj kapacít cieľových skupín, efektívny znalostný manažment, inovačné prístupy a metódy, výmena skúseností a prenos know-how a digitálnych technológii s partnerskými organizáciami v Kenskej republike, networking s týmito organizáciami a podpora vzájomného dialógu medzi Kenskou republikou a Slovenskou republikou. Dôraz bude kladený aj na prierezové témy, hlavne opatrenia na boj proti zmene klímy a ich dôsledkom ako aj posilnenie rovnosti príležitostí.

Finančné prostriedky a podpora podľa tejto výzvy budú rozdelené do dvoch fáz:
Na fázu I. je vyčlenených 600 000 eur. Na fázu II. bude pre rok 2025 rozpočtovou kapitolou MZVEZ SR zabezpečené finančné krytie 400 000 eur.