Vyhlásili sme prvé DVE VÝZVY v roku 2021 - SlovakAid

Vyhlásili sme prvé DVE VÝZVY v roku 2021

SAMRS/2021/HUM/1

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria)

Výzvou reaguje Slovensko na potrebu podpory humanitárnych aktivít - na zmierňovanie dôsledkov ozbrojených konfliktov a riešenie príčin vzniku migrácie prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľov a  zlepšením perspektív na uplatnenie sa v ich domovských komunitách.

Osobitná pozornosť je venovaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov a vnútorne vysídlených osôb, nepriaznivej ekonomickej situácii trpiacich ľudí a vytváraniu predpokladov na ich návrat, pokiaľ to situácia v domovskej krajine alebo mieste pôvodného bydliska umožňuje.

Dôraz sa rovnako kladie na reagovanie na aktuálnu celosvetovú pandémiu nového koronavírusu a s ním spojeného ochorenia Covid-19 prostredníctvom vhodne navrhnutých intervencií. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 000 000 eur.

SAMRS/2021/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov - dobrovoľníkov do rozvojových krajín

Prostredníctvom pôsobenia dobrovoľníkov chceme podporovať rozvojové intervencie SlovakAid v partnerských krajinách. Cieľom je posilnenie kapacít lokálnych partnerov a komunít v partnerských krajinách prostredníctvom transferu vedomostí a zručností; vytváranie dlhodobých partnerstiev a inštitucionálnych vzťahov medzi slovenskými subjektmi a ich partnermi v rozvojových krajinách; budovanie národných personálnych kapacít, zvýšenie informovanosti a podpory slovenskej verejnosti v prospech rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Celková suma finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 139 520 EUR.