Vyhlásili sme prvé DVE VÝZVY v roku 2022 - SlovakAid

Vyhlásili sme prvé DVE VÝZVY v roku 2022

SAMRS/2022/HUM/1

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria)

Slovensko výzvou zdôrazňuje potrebu podpory humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky ozbrojených konfliktov a riešenie príčin vzniku a dopadov migračných a utečeneckých kríz prostredníctvom zlepšovania životných podmienok obyvateľov, ako aj zlepšením perspektív na uplatnenie sa v ich domovských komunitách.

Osobitná pozornosť je venovaná zlepšovaniu životných podmienok utečencov a vnútorne vysídlených osôb, nepriaznivej ekonomickej situácii trpiacich jednotlivcov, ako aj vytváraniu predpokladov na ich návrat, pokiaľ to situácia v domovskej krajine alebo mieste pôvodného bydliska umožňuje. S cieľom posilniť dobré spolunažívanie
odporúčame v žiadosti o poskytnutie dotácie špecifikovať spôsob zahrnutia hostiteľských komunít do cieľových skupín projektu.

Dôraz sa rovnako kladie na reagovanie na aktuálnu celosvetovú pandémiu nového koronavírusu a s ním spojeného ochorenia Covid-19 prostredníctvom vhodne navrhnutých intervencií zacielených na elimináciu následkov koronakrízy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 000 000 eur.

SAMRS/2022/D/1

Vysielanie dobrovoľníčky/dobrovoľníka alebo expertky-dobrovoľníčky/experta-dobrovoľníka do partnerskej krajiny.

Prostredníctvom pôsobenia dobrovoľníkov chceme podporovať dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja v partnerských krajinách ako je znižovanie chudoby, pomoc pri transformácii spoločnosti, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a pod.

Hlavným cieľom dobrovoľníckej/expertnej činnosti je podpora rozvojových intervencií v partnerských krajinách v zmysle aktuálne platnej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.

Čiastkovými cieľmi sú zvýšenie informovanosti a podpory slovenskej verejnosti v prospech rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, posilnenie kapacít lokálnych partnerov a komunít v partnerských krajinách prostredníctvom transferu vedomostí a zručností; vytváranie dlhodobých partnerstiev a inštitucionálnych vzťahov medzi slovenskými subjektmi a ich partnermi v partnerských krajinách ako aj budovanie národných personálnych kapacít.

Celková suma finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 123 831 EUR.

FOTO: autor Richard Lavrík