Vyhlásili sme ďalších DEVÄŤ VÝZIEV na rok 2021 - SlovakAid

Vyhlásili sme ďalších DEVÄŤ VÝZIEV na rok 2021

SAMRS/2021/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

Výzva na projekty rozvojovej spolupráce má za cieľ podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a podpory tvorby trhového prostredia, podnikania a inovácií s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-pandemickom období.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 500 000 eur.

SAMRS/2021/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

Moldavsko je popri Keni a Gruzínsku jednou z troch programových krajín v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. Výzvou SR reaguje na aktuálne potreby krajiny, celkový objem alokovaných financií na projekty rozvojovej spolupráce v Moldavsky je pre túto výzvu je 500 000 eur.

SAMRS/2021/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

Cieľom výzvy s alokáciou 500 000 eur je podpora demokratizačného a reformného procesu odovzdávaním transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora so zreteľom na riešenie sociálnych a ekonomických výziev obdobia po pandémii.

SAMRS/2021/SSA/1

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike

Výzva s alokáciou 300 000 eur je vyhlásená na financovanie projektov rozvojovej spolupráce v Etiópii, Južnom Sudáne, Keni*, Rwande, Tanzánii a Ugande.

*V rámci tejto výzvy nie je oprávnené realizovať samostatný projekt v Keni, ale musí ísť o cezhraničnú intervenciu (napr. prenos skúseností z Kene do susednej krajiny). Viď podmienka výzvy č. 16.

SAMRS/2021/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

Výzva na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Kosove*, Severnom Macedónsku a Srbsku s cieľom odovzdávania slovenských socio-ekonomických skúseností a expertízy, s alokáciou 400 000 eur.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

SAMRS/2021/UA/1

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

Výzva reaguje na potrebu podpory demokratizačného úsilia na Ukrajine, ekonomickej stabilizácie a pomoci v sociálnej oblasti.

Na projekty je vyčlenených 300 000 eur.

SAMRS/2021/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky. 

Na projekty je vo výzve vyčlenených 120 000 eur.

 

SAMRS/2021/PPP/1

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Výzva s alokáciou 500 000 eur si kladie za cieľ podporu začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov, malých a stredných podnikov a startupov, a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR. Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje, vrátane investícií do sociálneho dopadu na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov. 

SAMRS/2021/EK/1

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi je posilnenie podielu Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov na európskej rozvojovej spolupráci, prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie a zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA. Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a zviditeľneniu značky SlovakAid.