Vyhlásené výzvy SlovakAid 2019 - SlovakAid

Vyhlásené výzvy SlovakAid 2019

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu dňa (5.2.2019) vyhlásila prvých 9 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a vysielanie dobrovoľníkov a expertov do partnerských krajín.

Od roku 2019 SR výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, ktorý umožňuje realizáciu tematicky súvisiacich rozvojových intervencií vo viacerých krajinách regiónu, ako aj zdieľanie skúseností medzi partnerskými krajinami navzájom.

Na Ukrajine, v Gruzínsku, Moldavsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, v Čiernej Hore, Kosove, Macedónsku a Srbsku podporujeme demokratizačné a reformné procesy formou zdieľania transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach, zlepšujeme kvalitu života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora.

Zámerom výzvy určenej pre projekty v Moldavsku je podpora udržateľného a sociálno-ekonomického rozvoja prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov a tvorby trhového prostredia. V Keni sa zameriavame na udržateľný rozvoj v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a podpory podnikania.

V Afganistane i naďalej podporujeme projekty zamerané na zvýšenie kvality vyššieho a odborného vzdelávania. 

V nových teritoriálnych oblastiach Východnej subsaharskej Afrike (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda) cieľom projektov je zvýšenie životného štandardu obyvateľov a podpora sociálno-ekonomického rozvoja v regióne s dopadom na riešenie príčin migrácie.

V rámci projektov humanitárnej pomoci hlavným cieľom je zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Jordánsko, Libanon a Južný Sudán). Humanitárna pomoc bude poskytnutá aj na Ukrajine pri odstraňovaní následkov ozbrojeného konfliktu.

V tomto roku pokračujeme vo vysielaní dobrovoľníkov (vyslanie na maximálne 12 mesiacov) a expertov (maximálne na 3 mesiace). Podporujeme ciele udržateľného rozvoja, znižujeme chudobu, pomáhame pri transformácií spoločnosti a sme súčasťou zvyšovania vzdelanostnej úrovne.  

VYHLÁSENÉ VÝZVY

Tešíme sa na spoluprácu.

Tím SAMRS