Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2023 - SlovakAid

Vláda schválila zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce na rok 2023

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí schválila ZAMERANIE DVOJSTRANNEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR NA ROK 2023 - plán aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska na aktuálny rok. 

Zameranie je plánovací dokument, v ktorom je stanovené, ako budú v roku 2023 na rozvojovú spoluprácu využívané finančné prostriedky jednotlivých rezortov, ktoré sú zapojené do medzirezortného rozpočtového programu Rozvojová spolupráca. Súčasne však uvádza aj vybrané iniciatívy, ktoré sú hradené z iných rozpočtových programov. Spoločnou snahou všetkých aktérov bude ďalšie napĺňanie vybraných cieľov a podcieľov udržateľného rozvoja, v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Strednodobá stratégia“) schválenou vládou Slovenskej republiky dňa 30. januára 2019.

Rozvojová spolupráca predstavuje nástroj, ktorým Slovenská republika prispieva k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 vo svete a k  vytváraniu predpokladov na prekonávanie globálnych kríz. Rozvojové výzvy partnerských krajín rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky sa týkajú viacerých hospodárskych a sociálnych oblastí, štrukturálnych politík, zmeny klímy či migrácie.

Humanitárna kríza spôsobená vojenskou inváziou Ruskej federácie na Ukrajine je od roku 2022 zásadnou výzvou ovplyvňujúcou nielen Ukrajinu, ale aj Moldavsko a iné krajiny vo východnom susedstve EÚ a Slovenskej republiky. Jej politické dôsledky cítiť aj v kandidátskych štátoch EÚ na západnom Balkáne. Na túto výzvu  Slovenská republika bude naďalej reagovať prostredníctvom rozsiahlej spolupráce verejných, mimovládnych a súkromných inštitúcií.

Poskytovanie dotácií, ako nástroj dvojstrannej  rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, bude v roku 2023 určené pre tri programové krajiny (Gruzínsko, Keňa, Moldavsko) a na humanitárne projekty na Ukrajine a na Blízkom východe.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) bude pokračovať v zavádzaní viacročných strategických partnerstiev na implementáciu rozvojových projektov. Nové strategické partnerstvo v Moldavsku sa na základe výzvy stane druhou intervenciou tohto typu, popri  partnerstve z roku 2022 v Keni.

Ďalšie nástroje rozvojovej spolupráce, ako napr. budovanie kapacít a zdieľanie skúseností, program podnikateľských partnerstiev, finančné príspevky poskytované prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v partnerských krajinách a vysielanie dobrovoľníkov sa budú realizovať aj v iných partnerských krajinách.

Slovenská republika sa bude výraznejšie zapájať do  realizácie nástrojov EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce prostredníctvom delegovanej spolupráce a do  koordinovaných iniciatív Team Europe. Pokračovať bude úsilie viacerých inštitúcií o zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce. V roku 2023 sa očakáva zavedenie do praxe poskytnutie zvýhodneného úveru zo strany EXIMBANKY SR. Osobitná výzva v rámci programu podnikateľských partnerstiev SAMRS bude venovaná povojnovej obnove Ukrajiny.

V rok 2023 bude formou medzirezortného koordinačného procesu prebiehať príprava piatej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, na obdobie od roku 2024. Súčasťou jej prípravy bude zhodnotenie výsledkov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v rokoch 2019-2023 a jej budúcich východísk a perspektív na nasledujúce obdobie. Súčasne budú posilnené aktivity zamerané na celospoločenské zvyšovanie verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, a to aj pri príležitosti osláv 20. výročia založenia systému poskytovania rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, plánovaných na prvú polovicu roka 2023.

Na rok 2023 sú na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu vyčlenené prostriedky v hodnote 21 mil. eur, z čoho 77% predstavujú prostriedky v kapitolách rezortu financií a zahraničných vecí. Pri predpoklade stabilnej výšky multilaterálnej rozvojovej pomoci sa Slovenská republika ani v roku 2023 nepriblíži k medzinárodnému záväzku dosiahnuť podiel oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku do roku 2030 vo výške 0,33 %. V tomto ukazovateli sa bude Slovensko pohybovať okolo úrovne 0,13 %, na posledných  priečkach spomedzi členských krajín Výboru OECD pre rozvojovú pomoc.