Vláda schválila Strednodobú stratégiu ODA SR na roky 2014 – 2018 - SlovakAid

Vláda schválila Strednodobú stratégiu ODA SR na roky 2014 – 2018

Vláda schválila Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 15.1.2014 prerokovala a schválila materiál Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018. Ide o kľúčový strategický dokument v oblasti rozvojovej spolupráce, ktorý definuje víziu, ciele, princípy,  teritoriálne a sektorové priority na päťročné obdobie. Zároveň nastavuje programy, nástroje a mechanizmy rozvojovej spolupráce.

Novú filozofiu a štruktúru v poradí už tretej strednodobej stratégie determinuje niekoľko dôležitých skutočností. V prvom rade je to vstup Slovenskej republiky do Výboru pre rozvojovú pomoc OECD (DAC) v septembri 2013, čím sa Slovenská republika plne integrovala do medzinárodnej donorskej komunity. Strednodobá stratégia zároveň stavia na novom prístupe vyspelých krajín k rozvojovej spolupráci po roku 2015 (tzv. Post-2015 Development Agenda). Dokument vychádza zo stratégií rozvojovej spolupráce EÚ a OSN a z hodnotenia predchádzajúcej Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2009 – 2013.

Víziou Slovenskej republiky je ponúknuť rozvojovú spoluprácu partnerským krajinám so zámerom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju najmä prostredníctvom znižovania chudoby, posilňovania demokracie a dobrej správy vecí verejných.

Medzi najdôležitejšie zmeny v rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky na nasledujúce päťročné obdobie patrí zníženie počtu prioritných krajín, nastavenie programového prístupu bilaterálnej spolupráce a zapájanie nových aktérov vrátane podnikateľských subjektov do rozvojových aktivít. Počet prioritných krajín slovenskej rozvojovej spolupráce je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížený z 19 na 10. Cieľom tohto kroku je eliminovať fragmentáciu rozvojových intervencií a zvýšiť ich účinnosť. Nový programový prístup je postavený na ôsmich nosných programoch, pre ktoré sú zadefinované ciele, partnerské krajiny, sektory a najmä nástroje využívané na dosiahnutie cieľov. Práve od nastavenia nástrojov závisí úspešnosť implementácie jednotlivých programov. Z jedenástich nástrojov v dokumente sa viaceré osvedčili v priebehu predchádzajúcich rokov, iné budú zavádzané postupne od roku 2014. K intenzívnejšiemu zapojeniu nových aktérov do rozvojovej spolupráce by mal napomôcť najmä Program podnikateľských partnerstiev, Program odovzdávania transformačných skúseností a Program vysielania rozvojových pracovníkov a civilných expertov do rozvojových krajín.

Vláda Slovenskej republiky spolu so strednodobou stratégiou schválila Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2014, ktoré definuje rozvojové aktivity rezortov zapojených do bilaterálne rozvojovej spolupráce; primárne: MZVaEZ SR, MF SR, MV SR, MŠVVaŠ SR, MO SR, MŽP SR a MPRV SR a  indikatívny rozpočet podprogramu 05T0A na rok 2014.