Vo Vilniuse sa 11. a 12. mája uskutočnilo výročné zasadnutie Valného zhromaždenia The Practitioners’ Network - SlovakAid

Vo Vilniuse sa 11. a 12. mája uskutočnilo výročné zasadnutie Valného zhromaždenia The Practitioners’ Network

Európske organizácie rozvojovej spolupráce sa 11. a 12. mája 2022 zišli v Paláci litovských veľkovojvodov vo Vilniuse na výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia siete odborníkov pre európsku rozvojovú spoluprácu The Practitioners' Network for Europen Development Cooperation (sieť PN). SAMRS na ňom zastu poval riaditeľ agentúry, Tomáš Bokor.

Stretnutie sa zároveň nieslo v duchu osláv 15. výročia siete PN a ukončenia  spolupredsedníctva siete PN litovskou Central Project Management Agency (CPMA) a nemeckou Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

15 rokov siete PN

Sieť PN bola založená v roku 2007 a slúžila ako platforma na výmenu, koordináciu a harmonizáciu medzi európskymi organizáciami rozvojovej spolupráce a Európskou komisiou. Pri príležitosti 15. výročia existencie siete PN, vyjadrila členom prostredníctvom videa blahoželanie Jutta Urpilainen, komisárka pre medzinárodné partnerstvá: „... stelesňujete ducha #TeamEurope a svojou existenciou napĺňate význam posolstva #StrongerTogether (#SpoluSmeSilnejsi). Spoločne sme reagovali na potreby ľudí na celom svete a pracujeme na dosahovaní Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.“

Najdôležitejšie udalosti spolupredsedníctva CPMA a GIZ v rokoch 2021 a 2022

V súlade so svojimi celoročnými prioritami spolupredsedníctvo zdôraznilo „začleňovanie“ ako hlavný princíp a prístup v rámci siete podporovaním výmeny názorov vo svojich pracovných skupinách, ako aj zabezpečením možností agilnej účasti pre všetkých členov siete PN na aktivitách siete. Týkalo sa to aj stretnutí generálnych riaditeľov členov siete PN zameraných na dôležitosť expertízy verejného sektora (Public Sector Expertise - PSE) ako formy technickej spolupráce a budúcich ambícií siete. Výsledkom bol zastrešujúci strategický rámec, ktorý bol oficiálne schválený práve vo Vilniuse a podľa ktorého bude sieť PN počas nasledujúcich ôsmich rokov postupovať. Spolupredsedníctva sa vo svojej práci zameralo na výmenu názorov členov siete PN v oblasti digitalizácie, mobilizovalo spracovanie PSE zo strany členských štátov EÚ na podporu reformy a výmeny s partnerskými krajinami, ako aj smerom k Európskej zelenej dohode (European Green Deal).  Okrem toho GIZ a CPMA spojili kľúčových hráčov na diskusných fórach, ako sú Európske rozvojové dni alebo Financie na spoločnom summite, čím prispeli k zosúladeniu poskytovateľov finančnej a technickej pomoci a podporili efektívnosť medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. 

Odovzdávanie štafety

Na výročnom zasadnutí Valného zhromaždenia siete PN, odovzdali CPMA a GIZ svoje  spolupredsedníctvo ďalším členským organizáciám: španielskej Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) a holandskej rozvojovej organizácii SNV.

Čo je sieť PN?

Sieť PN je otvorená platforma na výmenu, koordináciu a harmonizáciu medzi 17 európskymi organizáciami rozvojovej spolupráce, ministerstvami (5 pridružených členov) a Európskou komisiou (v postavení pozorovateľa). Prostredníctvom svojich pracovných skupín a tzv. task force podporuje sieť PN horizontálne a sektorové výmeny – v súlade s prioritnými témami pre Európsku komisiu a partnerské krajiny. Zahŕňa napríklad oblasti, ako sú finančné a zmluvné otázky, efektívne partnerstvá a implementácia, spolupráca so súkromným sektorom, integrácia rodovej rovnosti, klíma alebo spolupráca v rámci prístupu #TeamEurope. Členovia preberajú predsedníctvo na základe dobrovoľnej rotácie a definujú príslušné priority na svoje obdobie, aby usmerňovali prácu siete.

Výročné zasadnutie valného zhromaždenia

Na zasadnutí Valného zhromaždenia, ako hlavného orgánu siete PN, sa raz ročne stretáva všetkých 23 členov, aby prediskutovali a prijali strategické rozhodnutia a formálne schválili budúcu agendu. Prvý deň zasadnutia je zväčša venovaný strategickej výmene medzi generálnymi riaditeľmi a Európskou komisiou, zatiaľ čo druhý deň je zameraný na operatívnejšie rozhodnutia siete PN s vedúcimi predstaviteľmi členov siete PN a spoluvedúcimi pracovných skupín a task force.