Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou - SlovakAid

Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou

Dňa 7. mája 2014, Ministerstvo zahraničných  vecí  a európskych  záležitostí Slovenskej  republiky schválilo Stratégiu SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018.

Základný rámec spolupráce vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018, ktorou bolo Moldavsko (spolu s Afganistanom a Keňou), zaradené medzi programové krajiny oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Moldavsko v rámci Strednodobej stratégie spadá pod Program rozvojových intervencií, ktorého cieľom je: rozvoj ľudského potenciálu partnerských krajín najmä prostredníctvom podpory vzdelávania a zamestnanosti; podpora demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dialógu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií.

Významným aspektom, ktorý prispeje k uplatňovaniu tohto cieľa v Moldavsku je podobná historická skúsenosť Slovenska, konkrétne zmeny súvisiace s úspešnou transformáciou postsocialistickej krajiny a následný integračný proces do EÚ.

Intervencie slovenskej rozvojovej pomoci sa budú realizovať v súlade s moldavskými národnými strategickými dokumentmi: Moldova 2020, Stratégia odpadového hospodárstva Moldavskej republiky 2013 – 2027, Stratégia Moldavskej republiky v oblasti zásobovania vodou a sanitácie, Národná stratégia decentralizácie a Stratégia pre rozvoj riadenia verejných financií 2013 – 2020.

Stratégia rozvojovej spolupráce bude realizovaná v rámci dvoch tematických priorít s nasledovnými špecifickými cieľmi:

Dobrá správa vecí verejných:

Voda a sanitácia:

Moldavsko patrí dlhodobo k najchudobnejším štátom Európy. Za posledných približne 20 rokov krajinu sužoval úpadok hospodárstva, nedoriešený konflikt s Podnesterskom, politická nestabilita a výrazný odlev pracovných síl do zahraničia. Moldavská ekonomika nie je dostatočne konkurencieschopná a dlhodobo neprodukuje pracovné miesta, ktoré by obyvateľstvu zaručili primeraný životný štandard. Z hľadiska ukazovateľa indexu ľudského rozvoja je Moldavsko s hodnotou 0,66 na 113 mieste na svete (najnižšie z európskych štátov). Pod hranicou chudoby žilo v Moldavsku podľa Svetovej Banky až 16,6% populácie (pričom v roku 2010 bol tento údaj na úrovni 21,9%).

Moldavsko je jedným z najväčších príjemcov rozvojovej pomoci v Európe. Podľa údajov OECD dosiahla v roku 2012 rozvojová pomoc pre Moldavsko 473 mil. USD (z toho 32% bilaterálna ODA), čo predstavuje šiesteho najväčšieho recipienta rozvojovej pomoci v Európe.