Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganistanom na roky 2014-2018 - SlovakAid

Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganistanom na roky 2014-2018

Dňa 7. mája 2014, Ministerstvo zahraničných  vecí  a európskych  záležitostí Slovenskej  republiky schválilo Stratégiu SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou islamskou republikou na roky 2014 – 2018.

Stratégia bola vypracovaná na základe konzultácií so zainteresovanými aktérmi rozvojovej spolupráce SR a odporúčaní mimovládnych organizácií. Obsahuje prehľad doterajších rozvojových aktivít a iniciatív SR v Afganistane a definuje základné princípy, prioritné oblasti a ciele rozvojovej spolupráce SR a Afganistanu v období r. 2014 – 2018. Stratégia aplikuje systematickejší prístup k rozvojovej spolupráci tým, že okrem cieľov definuje aj výsledky, ktoré budú dosiahnuté jednotlivými rozvojovými intervenciami . S cieľom zabezpečiť jej efektívnu realizáciu a zároveň transparentnú kontrolu využitia verejných financií je súčasťou Stratégie aj mechanizmus jej pravidelného monitorovania a hodnotenia.

Vychádzajúc zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018 budú prioritnými oblasťami pre rozvojovú spoluprácu SR s Afganistanom:

SR bude mať pri implementácii Stratégie k dispozícii nasledovné nástroje a modality, zadefinované v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018: blokové dotácie v rámci programu rozvojových intervencií, malá dotačná schéma, finančné príspevky poskytované ZÚ SR (mikrogranty), dodávanie tovarov a služieb, CETIR (Centrum na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem), podpora začínajúcich podnikateľských partnerstiev (Start Up), trilaterálna spolupráca, finančné príspevky, nástroj spolupráce SR a UNDP, Fond technickej spolupráce SR a EBOR.

V praxi budú v Afganistane využívané najmä tie modality, ktoré boli v doterajšom pôsobení overené ako efektívne a ktoré sa dajú reálne uplatniť vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v krajine – najmä blokové dotácie v rámci programu rozvojových intervencií, malá dotačná schéma, trilaterálna spolupráca a finančné príspevky.

Foto: (c) Martin Črep