Stanovisko SAMRS k projektu SSPI v Gruzínsku - SlovakAid

Stanovisko SAMRS k projektu SSPI v Gruzínsku

Vláda Slovenskej republiky dňa 30. januára 2019 na svojej 138. schôdzi schválila Uznesením vlády SR č. 40/2019 Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023. Na základe toho: „Gruzínsko je tradičnou partnerskou krajinou rozvojovej spolupráce SR a SlovakAid tu pôsobí od roku 2008. V rámci Východného partnerstva EÚ je Gruzínsko krajinou, ktorá najvýraznejšie pokročila v integračnom procese s EÚ a pri implementácii reforiem. Cieľom rozvojovej spolupráce SR je podporiť rozvoj Gruzínska s využitím vlastných reformných skúseností a expertných znalostí. Zameria sa taktiež na pomoc pri postupnom budovaní dôvery a podporu priameho dialógu medzi Gruzínskom a odštiepeneckými teritóriami.“

V súlade s programovými dokumentami pre oficiálnu rozvojovú spoluprácu SR a platnou legislatívou SR, bola 20. januára 2020 vyhlásená výzva č. SAMRS/2020/GE/1 na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty – Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku, zameraná na odovzdávanie transformačných skúseností SR: podporu demokratizačného a reformného procesu (zefektívnenie štátnej správy a samosprávy, posilnenie občianskej spoločnosti), skvalitnenie života a zdravia obyvateľov a príspevok k inovačnej výkonnosti podnikateľského sektora. Dátum uzatvorenia výzvy bol 9. marca 2020.

Predložených bolo osem žiadostí v celkovej hodnote 738 309,40 eur. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vykonala formálnu kontrolu správnosti všetkých predložených žiadostí v rámci predmetnej výzvy. Riaditeľka SAMRS podpísaním Protokolu o formálnej správnosti vyjadrila súhlas na začatie odborného hodnotenia šiestich žiadostí o poskytnutie dotácie. Dve predložené  žiadosti nesplnili formálne podmienky uvedené vo výzve a boli vyradeného z odborného hodnotenia.

Odborné stanoviská spolu s bodovým hodnotením vypracovali zamestnanci SAMRS a dvaja nezávislí externí odborní hodnotitelia. Žiadosti sa hodnotili podľa bodových kritérií OECD/DAC zverejnených vo výzve (relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, udržateľnosť, kapacita žiadateľa). Svoje odborné posudky a bodové hodnotenie žiadostí predmetnej výzvy zaslal aj Zastupiteľský úrad SR v Tbilisi. Na základe uvedených podporných stanovísk, členovia Komisie MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce zaslali svoje bodové hodnotenia žiadostí. Zasadnutie Komisie MZVEZ SR sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2020.

Komisia MZVEZ SR odporučila na schválenie ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tri žiadosti v celkovej hodnote 311 314 eur, päť projektov neodporučila ministrovi na schválenie. Každá oprávnená žiadosť o poskytnutie dotácie na to, aby ju Komisia MZVEZ SR mohla odporučiť na schválenie, musela dosiahnuť minimálne 75 bodov z maximálneho počtu 100 bodov.

Žiadosť č. SAMRS/2020/GE/1/8, predložená  Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku (SSPI), dosiahla v kvalitatívnom hodnotení 77,83 bodov. Ostatné oprávnené žiadosti neboli odporučené Komisiou MZVEZ SR na schválenie ministrovi, z dôvodu preferencie žiadostí, ktoré mali vyššiu kvalitatívnu úroveň a bolo v nich preukázané vyššie percento splnenia kvalitatívnych hodnotiacich kritérií (dosiahli vyšší počet bodov).    

Záznam o schválení žiadostí o poskytnutie dotácie podpísal minister ZVEZ SR dňa 19. mája 2020. Na základe ustanovenia § 7 ods. 7 v spojení s ustanovením § 5 ods. 4 písm. c) zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z., po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie ministrom ZVEZ SR, riaditeľka SAMRS uzatvorila zmluvu o poskytnutí dotácie so žiadateľom (SSPI), ktorá bola dňa 24.7.2020 podpísaná a následne zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Ambíciou schváleného projektu je posilniť demokraciu a dôveru obyvateľov krajiny v štátnu, regionálnu správu a samosprávu bojom proti nesprávnym/klamlivým informáciám. SSPI chce prispieť k zvýšenej informovanosti širokej verejnosti o dezinformačných kampaniach so zameraním sa na volebné procesy. V rámci implementácie projektu plánuje zámer dosiahnuť uvedenými aktivitami: výskumom (dve cesty do Gruzínska a na Slovensko), predstavením výsledkov výskumu, rozvojom zručností a vedomostí mladých gruzínskych profesionálov v oblasti boja proti novodobým hrozbám (letná škola, workshopy pre 240 študentov politológie, medzinárodných vzťahov, bezpečnostných štúdií) a vytvorením verejne dostupného nástroja na boj proti dezinformáciám (oslovenie vyše 20-tisíc zástupcov verejnosti). Súčasťou aktivít bude aj tvorba a spustenie online nástroja na boj proti dezinformáciám pre verejnosť. Odovzdávaním vlastných expertných skúseností chce SSPI pomôcť partnerskej krajine v boji proti dezinformáciám a významne prispieť k jej úsiliu zabrániť možným negatívnym dôsledkom na spoločnosť. Na túto premisu nadväzujú všetky aktivity projektu. Projekt zohľadňuje špecifický cieľ uvedený vo výzve SAMRS/2020/GE/1, a to zdieľaním reformných skúseností SR podporiť efektívne fungujúcu štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť. Taktiež sektorovo prihliada na sektor dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti.

SAMRS nemá žiadnu možnosť ovplyvniť počet subjektov a ktorý subjekt si v rámci pravidiel, stanovených v konkrétnej vyhlásenej výzve, zašle žiadosť o poskytnutie dotácie. SSPI si riadne, včas a vo forme určenej SAMRS predložila žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci vyhlásenej výzvy. Predložená žiadosť splnila všetky požadované formálne kritériá uvedené v predmetnej výzve. V súlade s Protokolom o kontrole formálnej správnosti bola žiadosť SSPI odborne hodnotená subjektami a postupom, uvedeným vyššie.

Zoznam schválených a neschválených žiadostí v rámci tejto výzvy je verejnosti dostupný na webovej stránke SAMRS. SAMRS neposkytuje žiadateľom a ani iným osobám žiadne informácie k stavu posudzovania ich žiadostí, a to v žiadnej z fáz schvaľovacieho procesu. Táto podmienka platí rovnako pre všetky subjekty, ktoré v rámci výziev SlovakAid predkladajú žiadosť o poskytnutie dotácie. 

Popísaný postup schvaľovania žiadosti SSPI preukázateľne potvrdzuje správnosť, prehľadnosť a transparentnosť nastaveného systému schvaľovania žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR a tým účelnosť a efektívnosť nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu.