Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020

Správa o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky za rok 2020 predstavuje informácie o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (ďalej len „ODA SR“) v roku 2020:

  • o celkových výdavkoch,
  • o jej bilaterálnej i multilaterálnej štruktúre,
    • 33,4 milióna eur z celkovej sumy išlo na bilaterálnu rozvojovú spoluprácu,
    • na multilaterálnu rozvojovú pomoc prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií to bol príspevok vo výške 91,1 milióna eur,
  • o smerovaní spolupráce z teritoriálneho a sektorového hľadiska,
  • o jej objemoch a účele jej poskytnutia jednotlivými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • o štruktúre humanitárnej pomoci a ďalšie užitočné dáta,
  • spolu s prehľadom kľúčových momentov z pohľadu rozvojovej spolupráce, ktoré sa udiali v roku 2020.

Jedná sa o komplexný prehľad o realizovanej spolupráci z čo najširšieho hľadiska, vrátane tých nástrojov, ktoré nie sú definované zákonom o rozvojovej spolupráci, no náklady na ich realizáciu sa započítavajú do štatistík ODA SR v zmysle pravidiel vykazovania oficiálnej rozvojovej pomoci Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce pomáha Slovenská republika menej rozvinutým krajinám, prispieva k implementácii cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a k riešeniu významných globálnych výziev.

Východiskovým dokumentom pre jej realizáciu je Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. K dlhodobým výzvam, najmä v podobe zmeny klímy a jej dôsledkom, či migrácie, pribudla v roku 2020 pandémia ochorenia COVID-19. Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky v roku 2020 bola vo veľkej miere prispôsobená práve potrebe riešenia humanitárnych potrieb partnerských krajín vyplývajúcich z pandémie.

Slovenská republika dokázala flexibilne zareagovať na zmenené podmienky a svoju rozvojovú spoluprácu prispôsobila potrebám partnerských krajín postihnutých pandémiou ochorenia COVID-19.

Vďaka rozvojovej spolupráci  preukázalo  Slovensko  solidaritu  s partnerskými  krajinami  a aktívne sa podieľalo na iniciatíve EÚ „Team Europe“ zameranej na pomoc tretím krajinám.

Do realizácie humanitárnej pomoci zameranej na podporu boja s pandémiou COVID-19 a jej dôsledkami sa zapojilo viacero rezortov, subjekty mimovládneho sektora, ako aj slovenské podnikateľské subjekty. Slovensko tak v mimoriadne ťažkom období dokázalo vyčlenením hmotných aj finančných prostriedkov, mobilizáciou ľudských kapacít a solidaritou naprieč celou spoločnosťou, že je spoľahlivým rozvojovým partnerom a zodpovedným členom globálneho spoločenstva.

V prípade príspevku na bilaterálnu spoluprácu sa hlavný objem prostriedkov týka rozvojovej pomoci európskym krajinám, celkovo výška predstavuje sumu 21,7 milióna eur. Výrazne sa na nej podpisuje odpustenie dlhu Srbskej republike vo výške 16 miliónov eur. Pomoc bola nasmerovaná aj do ďalších krajín západného Balkánu (vyše dvoch miliónov eur), Turecka (1,63 milióna eur - príspevok do Nástroja EÚ pre utečencov v Turecku), na Ukrajinu (1,02 milióna eur) a do Moldavska (0,81 milióna eur).

V Afrike smerovala najvyššia podpora tradične do Kene (0,96 milióna eur), za ktorou nasledovalo Somálsko (0,62 milióna eur – príspevok MF SR do iniciatívy na odpustenie dlhov a vyriešenie nedoplatkov Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu). Ázijskými krajinami s najvyššou podporou SlovakAid v roku 2020 boli Gruzínsko (0,63 milióna eur), Irak (0,42 milióna eur) a Afganistan (0,37 milióna eur). Výška ODA SR poskytnutej najmenej rozvinutým krajinám dosiahla v roku 2020 úroveň 1,84 milióna eur.